نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

چکیده
مقدمه: همانژیوآندوتلیوما اپیتلیوئید اولیه، EHE (Epithelioid Hemangio-endothelioma) در ستون فقرات یک نئوپلاسم عروقی بدخیم بسیار نادر است که عواقب غیرقابل پیش‌بینی دارد. به عنوان یک تومور بدخیم، برداشتن کامل تومور بهترین روش برای بقای بیمار است، در حالی که جراحی در این مکان مشکلات فنی دشواری به همراه دارد.
مواد و روش‌ها: یک مرد 38 ساله با تومور بزرگ مهرة T10 مورد بررسی قرار گرفت. تشخیص EHE با بیوپسی تأیید شد و همزمان تحت عمل برداشتن و بازسازی قدامی و خلفی با پیوند قوس قدامی و هم‌جوشی توسط دستگاه خلفی قرار گرفت.
نتایج: بیمار یک دورة خوب بعد از عمل بدون آسیب عصبی و بدون بازگشت در دورة پی‌گیری یکساله را گذرانده است.
نتیجه‌گیری: EHE ستون فقرات در پشت قفسه سینه یکی از یافته‌های نادر است و برش جراحی کامل و برنامه‌ریزی شده می‌تواند نتیجة خوبی ادر پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spondylectomy of Epithelioid Hemangio-endothelioma of Thoracic Spine and Technical Resection Issues (Case Report)

نویسندگان [English]

 • Hormoz Nouraei
 • Morad Motalebi

* Professor of Orthopeadic, Department of Orthopedics, Orthopedic Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Abstract
Background Primary Epithelioid Hemangioendothelioma (EHE) of spine is an extremely rare malignant vascular neoplasm with unpredictable outcome. As a malignant tumor, total resection offers the best possible disease -free survival, while the location poses difficult technical problems .
Method: A 38-year-old man with a large tumor of T10 vertebra was investigated, had biopsy-confirmed diagnosis of EHE, and underwent simultaneous anterior and posterior resection and reconstruction with anterior strut grafting and posteriorly instrumented fusion.
Results: The patient has had good a post-operative course with no neurological damage and no recurrence found in the one-year follow-up .
Conclusion: EHE of thoracic spine is a rare finding and a well-planned total surgical excision can produce a good outcome.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Hemangioendothelioma
 • Thoracic Vertebrae
 • Vascular Neoplasms
 • Spine
 • Spinal fusion
 1. References

  1. Kerry G, Marx O, Kraus D, et al. Multifocal Epithelioid Hemangioendothelioma Derived from the Spine Region: Case Report and Literature Review. Case Rep Oncol. 2012;5(1):91-98. doi:10.1159/000336947
  2. Zeng Y, Leng X, Chen P, Luo J, Zhou Z. Imaging Diagnosis of Epithelioid Hemangioendothelioma in Thoracic Vertebrae and Liver. Ann Thorac Surg. 2020;109(6):e407-e410. doi:10.1016/j.athoracsur.2019.10.034
  3. Gómez-Arellano LI, Ferrari-Carballo T, Domínguez-Malagón HR. Multicentric epithelioid hemangioendothelioma of bone. Report of a case with radiologic-pathologic correlation. Ann Diagn Pathol. 2012;16(1):43-47. doi:10.1016/j.anndiagpath.2011.08.001
  4. Luzzati A, Gagliano F, Perrucchini G, Scotto G, Zoccali C. Epithelioid hemangioendothelioma of the spine: results at seven years of average follow-up in a series of 10 cases surgically treated and a review of literature. Eur Spine J. 2015;24(10):2156-2164. doi:10.1007/s00586-014-3510-9
  5. Albakr A, Schell M, Drew B, Cenic A. Epithelioid hemangioendothelioma of the spine: case report and review of the literature. J Spine Surg. 2017;3(2):250-259. doi:10.21037/jss.2017.05.05
  6. Wenger DE, Wold LE. Benign vascular lesions of bone: radiologic and pathologic features. Skeletal Radiol. 2000;29(2):63-74. doi:10.1007/s002560050012
  7. Christodoulou A, Symeonidis PD, Kapoutsis D, Iordanidis F. Primary epithelioid hemangioendothelioma of the lumbar spine. Spine J. 2008;8(2):385-390. doi:10.1016/j.spinee.2006.10.016
  8. Chen P-K, Lin Q-T, Feng Y-Z, Weng Z-P, Cai X-R. Epithelioid hemangioendothelioma of spine: A case report with review of literatures. Radiol Case Reports. 2020;15(12):2687-2692. doi:10.1016/j.radcr.2020.10.024
  9. Sebastian AS, Adair MJ, Morris JM, Khan MH, Arndt CAS, Nassr A. Minimally Invasive Treatment of a Painful Osteolytic Lumbar Lesion Secondary to Epithelioid Hemangioendothelioma. Glob Spine J. 2015;5(2):135-139. doi:10.1055/s-0034-1387198
  10. Chan P, Boriani S, Fourney DR, et al. An Assessment of the Reliability of the Enneking and Weinstein-Boriani-Biagini Classifications for Staging of Primary Spinal Tumors by the Spine Oncology Study Group. Spine (Phila Pa 1976). 2009;34(4):384-391. doi:10.1097/BRS.0b013e3181971283