بررسی شیوع زمین خوردن و ارتباط آن با بیماریهای مفصلی در سالمندان شهر ارومیه

مرادعلی زارعی پور؛ احمد ستوده؛ مجتبی فتاحی اردکانی

دوره 19، شماره 2 ، خرداد 1400، ، صفحه 68-72

https://doi.org/10.22034/ijos.2021.279284.0

چکیده
  پیش زمینه: زمین خوردن یکی از شایع ترین و جدی ترین مشکلات سلامتی در سالمندان می باشد.در نتیجه پیری بیماریهای مزمن از جمله بیماریهای مفصلی در سالمندان افزایش می یابد. این پژوهش با هدف بررسی شیوع زمین خوردن و ارتباط آن با بیماریهای مفصلی در سالمندان شهر ارومیه انجام گرفت.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی (توصیفی – تحلیلی ) می باشد ...  بیشتر

تأثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید: مطالعه کارآزمایی بالینی

وحید عیوقی راهنما؛ مرادعلی زارعی پور؛ مسعود قربانعلی پور

دوره 17، شماره 2 ، فروردین 1398، ، صفحه 70-77

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121391

چکیده
  چکیدهپیش زمینه: آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی مزمن است که باعث کاهش کیفیت زندگی در بیماران می شود. یکی از عوامل مهم در شرواین بیماری استرس است. این پژوهش با هد بررسی تأثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر کیفیت زندگی بیماران آرتریت روماتوئید انجامشد.مواد و روش ها: این پژوهش از نو کارآزمایی بالینی تصادای شده با گروه کنترل بود. ...  بیشتر