نویسندگان

1 علوم پزشکی ارومیه

2 دانشگاه آزاد اسلامی خوی

چکیده

چکیده
پیش زمینه: آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی مزمن است که باعث کاهش کیفیت زندگی در بیماران می شود. یکی از عوامل مهم در شرو
این بیماری استرس است. این پژوهش با هد بررسی تأثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر کیفیت زندگی بیماران آرتریت روماتوئید انجام
شد.
مواد و روش ها: این پژوهش از نو کارآزمایی بالینی تصادای شده با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، تمام ااراد مبتلا به آرتریت
روماتوئید مراجعه کننده به مراکز اوق ترصصی روماتولوژی شهر ارومیه درسال 1395 بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادای، 37 نفر از
ااراد مبتلا به بیماری انتراب شدند. بیماران با استفاده از روش ترصیص تصادای، به گروه مداخله و کنترل تی یم شدند. ابزار جمع آوری
بود. گروه مداخله ی 17 جل ه، با پروتکل درمانی ایمن سازی در برابر استرس آموزش دیدند. در این SF- ا لاعات پرسشنامه کیفیت زندگی 36
مدت گروه کنترل هیچ آموزشی دریاات نکرد. در پایان، هر دو گروه، پرسشنامه کیفیت زندگی را به عنوان پس آزمون تکمیل کردند. به منظور
تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تی م تیل و کوواریانس استفاده شد.
یافته ها: میانگین نمره کیفیت زندگی در گروه مداخله به ور معنی داری در مرحله بعد از مداخله تغییر یاات. به این ترتی که پس از مداخله،
و اازایش کیفیت زندگی و زیر مجموعه های آن )p< میانگین نمره کیفیت زندگی اازایش یاات. بنابراین مداخله باعث کاهش استرس ) 0.001
.)p< شد ) 0.001
را یک رویکرد اثربرش در اازایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید » ایمن سازی در برابر استرس « ، نتیجه گیری: این پژوهش
معرای می کند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Stress Inoculation Training on Quality of Life of Patients with Rheumatoid arthritis: A Clinical Trial

چکیده [English]

Abstract
Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease that reduces the quality of life in
patients. Stress is one of the important factors involved in the onset of the disease. The present study aimed
to evaluate the effect of stress inoculation training on the quality of life of patients with RA.
Methods: This randomized clinical trial had a control group and was performed on all patients with RA,
referred to the specialized RA center in 2016. In total, 30 pa􀆟ents were selected by random sampling and
were divided into two intervention and control groups using a random allocation method. In addition, the
data collection tool was the SF-36 ques􀆟onnaire. The subjects in the interven􀆟on group a􀆩ended 10 stress
inoculation training sessions, whereas the participants in the control group received no interventions. In the
end, the two groups filled the SF-36 tool as a pos􀆩est. Moreover, data analysis was performed using
independent t-test and covariance.
Results: In this study, the mean score of life quality significantly increased in the intervention group after the
intervention. Therefore, the quality of life score increased after the intervention, which showed the impact of
the interven􀆟on on the decrease of stress (P<0.001) and an increase in the quality of life and its components
(P<0.001).
Conclusion: According to the results of the study, stress inoculation training was introduced as an effective
approach to increase the quality of life of patients with RA.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rheumatoid Arthritis
  • Stress Inoculation Training
  • Life quality
  • SF-36
ای در اببتال ببه
بیماری و همچنین عود بیماری سنجیده شود.
\
1. McInnes IB, Schett G. The pathogenesis of
rheumatoid arthritis. N Engl J Med. 2011;365:2205-
19.
2. Matcham F, Norton S, Scott DL, Steer S, Hotopf M.
Symptoms of depression and anxiety predict
treatment response and long-term physical health
outcomes in rheumatoid arthritis: secondary analysis
of a randomized controlled trial. Rheumatology
(Oxford). 2016;55:268-78.
3. Zakeri Z, Khazaei AR, Kousari AA, Taban MR.
Comparison of Doxycycline and Azathioprine in the
treatment of active rheumatoid arthritis. Zahedan
Journal Of Research In Medical Sciences (Tabib-E-
Shargh). 2005;7(2): 101-9.
4. Thierry S, Fautrel B, Lemelle I, Guillemin F.
Prevalence and incidence of juvenile idiopathic
arthritis: a systematic review. Joint Bone Spine.
2014;81:112-7.
5. Lee SH, Byrne EM, Hultman CM, Kahler A,
Vinkhuyzen AA, Ripke S, et al. New data and an old
puzzle: The negative association between
schizophrenia and rheumatoid arthritis. Int J
Epidemiol. 2015;44:1706-21.
6. Forghanizadeh j, Abhari R, Shakibi MR, Samadi F,
Oiroozian M, Tavakoli S. Prevalence of rheumatic
diseases in Fasham. RJMS. 1995;2:182-91.
7. Brandstetter S, Riedelbeck G, Steinmann M,
Ehrenstein B, Loss J, Apfelbacher C. Pain, social
support and depressive symptoms in patients with
rheumatoid arthritis: Testing the stress-buffering
hypothesis. Rheumatol Int. 2017;37:931-6.
8. Burmester GR, Pope JE. Novel treatment strategies
in rheumatoid arthritis. Lancet. 2017;389:2338-48.
9. Monjamed Z, Varaei S, Kazemnejad A, Razavian F.
Quality of life in rheumatoid arthritis patients. Hayat.
2007;13:57-66.
10. Hu Y, Sparks JA, Malspeis S, Costenbader KH, Hu FB,
Karlson EW, et al. Long-term dietary quality and risk
of developing rheumatoid arthritis in women. Ann
Rheum Dis. 2017;76:1357-64.
11. Anderson J, Caplan L, Yazdany J, Robbins ML, Neogi
T, Michaud K, et al. Rheumatoid arthritis disease
activity measures: American College of
Rheumatology recommendations for use in clinical
practice. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012;64:640-
7.
12. Liu L. Quality of life as a social representation in
China: A qualitative study. Soc Indic Res.
2006;75:217-40.
13. Malkina-Pykh IG, Pykh YA. Quality-of-life indicators
at different scales: Theoretical background.
Ecological Indicators. 2008;8:854-62.
14. Zareipour M, Ghelichi Ghojogh M, Mahdi-akhgar M,
Alinejad M, Akbari S. The quality of life in
نتیجهگیری
منابع
مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران
دکتر وحید عیوقی راهنما و همکاران دوره هفدهم، شماره 2( شماره مسلسل 56 ،)بهار 8931 ،صفحههای 77 -77
00
relationship with glycemic control in people with
type2 diabetes. JCHR. 2017;6(3):141-9.
15. Monjamed Z, Razavian F. The impact of signs and
symptoms of disease on quality of life in patients
with rheumatoid arthritis patients referred to
hospitals in Tehran University of Medical Sciences.
Qom Univ Med Sci. 2007;1(1):27-35.
16. Chaleshgar kordasiabi M, Akhlaghi M, Askarishahi M,
Sabzmakan L, Abbasi shavazi M. Quality of life and
related factors in rheumatoid arthritis patients. J
Health Res Commun. 2016;2(3):1-11.
17. Mohammadpour M, Zarrinpour N, Abedini M,
Mohammadpour RA. Quality of life in patients with
rheumatoid arthritis in West of Mazandaran
Province, 2013. J Mazandaran Univ Med Sci.
2014;24(119):154-62.
18. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B.
The Short Form Health Survey (SF-36): translation
and validation study of the Iranian version. Qual Life
Res. 2005;14:875-82.
19. Mohammadpour RA. Yousefi Z. Factor analysis of SF-
36 Persian Version healthrelated quality of life
questionnaire in Iran. World Appl Sci J.
2008;3(4):548-54.
20. Hamidizadeh S, Ahmadi F, Aslani Y, Etemadifar S,
Salehi K, Kordeyazdi R. Study effect of a group-based
exercise program on the quality of life in older men
and women in 2006-2007. JSSU. 2008;16(1):167.
21. Miller GE, Cohen S. Psychological interventions and
the immune system: a meta-analytic review and
critique. Health Psychol. 2001;20:47-63.
22. Knittle K, Maes S, de Gucht V. Psychological
interventions for rheumatoid arthritis: examining the
role of self-regulation with a systematic review and
meta-analysis of randomized controlled trials.
Arthritis Care Res (Hoboken). 2010;62:1460-72.
23. Dissanayake RK, Bertouch JV. Psychosocial
interventions as adjunct therapy for patients with
rheumatoid arthritis: a systematic review. Int J
Rheum Dis. 2010;13:324-34.
24. van Middendorp H, Geenen R, Sorbi MJ, van
Doornen LJ, Bijlsma JW. Health and physiological
effects of an emotional disclosure intervention
adapted for application at home: a randomized
clinical trial in rheumatoid arthritis. Psychother
Psychosom. 2009;78:145-51.
25. de Brouwer SJ, van Middendorp H, Kraaimaat FW,
Radstake TR, Joosten I, Donders AR, et al. Immune
responses to stress after stress management training
in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Res
Ther. 2013;15:R200.
26. Pradhan EK, Baumgarten M, Langenberg P,
Handwerger B, Gilpin AK, Magyari T, et al. Effect of
Mindfulness-Based Stress Reduction in rheumatoid
arthritis patients. Arthritis Rheum. 2007;57:1134-42.
27. Michalsen A, Grossman P, Lehmann N, Knoblauch
NT, Paul A, Moebus S, et al. Psychological and
quality-of-life outcomes from a comprehensive
stress reduction and lifestyle program in patients
with coronary artery disease: results of a
randomized trial. Psychother Psychosom.
2005;74:344-52.
28. Lopez C, Antoni M, Penedo F, Weiss D, Cruess S,
Segotas MC, et al. A pilot study of cognitive
behavioral stress management effects on stress,
quality of life, and symptoms in persons with chronic
fatigue syndrome. J Psychosom Res. 2011;70:328-34.
29. Flugel Colle KF, Vincent A, Cha SS, Loehrer LL, Bauer
BA, Wahner-Roedler DL. Measurement of quality of
life and participant experience with the mindfulness-
based stress reduction program. Complement Ther
Clin Pract. 2010;16:36-40.
30. Sokka T, Hakkinen A, Kautiainen H, Maillefert JF,
Toloza S, Mork Hansen T, et al. Physical inactivity in
patients with rheumatoid arthritis: data from
twenty-one countries in a cross-sectional,
international study. Arthritis Rheum. 2008;59:42-50.
31. van den Berg MH, de Boer IG, le Cessie S, Breedveld
FC, Vliet Vlieland TP. Are patients with rheumatoid
arthritis less physically active than the general
population? J Clin Rheumatol. 2007;13:181-6.
32. Knittle KP, De Gucht V, Hurkmans EJ, Vlieland TP,
Peeters AJ, Ronday HK, et al. Effect of self-efficacy
and physical activity goal achievement on arthritis
pain and quality of life in patients with rheumatoid
arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken).
2011;63:1613-9.
33. Bandura A. Health promotion by social cognitive
means. Health Educ Behav. 2004;31:143-64.
34. Parker JC, Smarr KL, Buckelew SP, Stucky-Ropp RC,
Hewett JE, Johnson JC, et al. Effects of stress
management on clinical outcomes in rheumatoid
arthritis. Arthritis Rheum. 1995;38:1807-18.
35. Bae SC, Kim SJ, Sung MK. Inadequate antioxidant
nutrient intake and altered plasma antioxidant
status ofrheumatoid arthritis patients. J Am Coll
Nutr. 2003;22(4):311-5.
36.Garrood T, Scott DL. Combination therapy with
disease modifying anti-rheumatic drugs in
rheumatoid arthritis. BioDrugs. 2001;15:543-61.
37. Meichenbaum D. Stress Inoculation Training: a
preventive and treatment approach. 3rd ed. New
York: The Guilford Press; 2007.
38. Mohr DC, Hart SL, Julian L, Catledge C, Honos-Webb
L, Vella L, et al. Telephone-administered
psychotherapy for depression. Arch Gen Psychiatry.
2005;62:1007-14.