نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

10.22034/ijos.2023.356843.1040

چکیده

پیش زمینه: با توجه به میزان بالای شیوع آسیب‌های غیربرخوردی اندام تحتانی در میان زنان ورزشکار و اهمیت حس عمقی و تعادل در بروز آسیب، لزوم شناسایی راهکارهای مؤثر و کم‌هزینه ضروری به نظر می‌رسد. لذا این مطالعه با هدف مقایسة اثر تمرین‌های عصبی - عضلانی، قدرتی و ترکیبی بر حس عمقی زانو و تعادل در زنان بسکتبالیست طراح شد.
مواد و روش‌ها: ۴۲ بسکتبالیست زن با میانگین سنی ۸۸/۱±۷۳/۲۰ سال و میانگین قد ۵۷/۶±۴۷/۱۷۲ سانتی‌متر و میانگین وزن ۹۸/۴±۵۴/۶۳ کیلوگرم و میانگین شاخص تودة بدنی ۱۷/۱±۳۶/۲۱، در قالب سه گروه آزمایش «عصبی- عضلانی»، «قدرتی» و «ترکیبی» و یک گروه کنترل به صورت هدفمند انتخاب شدند. گروه‌های آزمایش به مدت شش هفته و سه جلسه در هفته، برنامه‌های تمرینی را اجراکردند. حس عمقی زانو توسط دستگاه ایزوکینتیک بایودکس 4 (Isokinetic Biodex) و با آزمون بازسازی زاویه‌ای فعال، و تعادل پویا با آزمون عملکردی تعادل (star excurtion balance test)، قبل و بعد از برنامة تمرینی ارزیابی شد. آزمون تحلیل واریانس اندازه‌های تکراری آنوا (Repeated measure Anova)، تی زوجی (Paired T-Test) و آزمون تعقیبی توکی (Tukey post hoc test) روش‌های آماری مورد استفاده بودند.
یافته‌ها: اجرای برنامة تمرینی در هر سه گروه آزمایش سبب پیشرفت معنادار در حس عمقی زانو و تعادل پویا شد (۰۵/۰>p). بین چهار گروه در حس عمقی زانو و تعادل پویا تفاوت معنادار بود (۰۵/۰>p).
نتیجه‌گیری: تمرین‌های ترکیبی و پس از آن تمرینات عصبی- عضلانی می‌توانند به عنوان شیوه‌های اثربخش بهبود عملکرد عصبی - عضلانی در برنامة ورزشی ورزشکاران زن مخصوصاً بسکتبالیست‌ها گنجانده شوند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Training on Proprioception and Balance in Female Basketball Athletes (Comparison of Three Different Training Methods)

نویسنده [English]

  • Zahra Rahimi

Assistant professor, Department of physical education, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Background: The most common problem in female athletes is noncontact lower extremity injuries partly related to proprioception and balance. The aim of this study is comparison of 3 training methods, namely neuromuscular, strength & combined trainings effects on proprioception, and balance in female basketball players.
Methods: The subjects were 42 female basketball athletes with mean age, height and weight of 20.73±1.88 years' 172.47±6.57 cm and 63.54±4.98 kg. The body mass index was (21.36±1.17). 3 experimental and 1 control groups completed 6 weeks and 3 times per week neuromuscular, strength and combined trainings. Knee proprioception was measured by Isokinetic Biodex Dynamometer and functional balance by star excursion balance test before and after training. Repeated measure Anova, Independent sample T test and post hoc test was used to show differences between Grou ps.
Results: Statistical analysis of data revealed a significant difference in knee proprioception and functional balance between the 4 training groups (p<0/05). 
The combined trainings followed by neuromuscular trainings in female athletes improved the neuromuscular function. 
Conclusion: Prescription of combined trainings and then neuromuscular trainings in female athletes’ trainings can cause improvement in neuromuscular function in female basketball players.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basketball
  • Proprioception
  • Athletes
  • Female
  • Lower Extremity