نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار. بیمارستان باهنر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

2 بیمارستان باهنر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

10.22034/ijos.2023.356085.1037

چکیده

پیش‌زمینه: هدف از این مطالعه بررسی ارتباط احتمالی سطح سرمی ویتامین دی با شکستگی تیبیا در کودکان تازه‌پا است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی کودکان 18 تا 36 ماهه با شکستگی تیبیا در مرکزی در جنوب شرقی ایران انجام گرفت. پس از دریافت اطلاعات دموگرافیک با هدف اندازه‌گیری سطح سرمی ویتامین دی، از افراد مورد مطالعه نمونة سرمی تهیه شد. سپس تمامی داده‌ها برای انالیز وارد نرم افزار SPSS شدند.
یافته‌ها: تعداد 30 کودک وارد مطالعه شدند. سطح متوسط ویتامین دی در این افراد 1/6 ± 6/31 بود. این مطالعه نشان داد که در کودکان 18 تا 36 ماهه که به تازگی راه رفتن را آغاز کرده‌اند، ارتباط معناداری بین سطح ویتامین دی و کمبود آن با افزایش خطر شکستگی تیبیا وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: مطالعة حاضر ارتباط معنا‌داری بین سطح ویتامین دی و کمبود آن با افزایش خطر شکستگی استخوان تیبیا در کودکان نوپای 18 تا 36 ماهه نشان داد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Association of Serum Concentrations of Vitamin D with Tibial Fracture in Toddlers Aged 18 to 36 Months

نویسندگان [English]

  • Shahab Ilka 1
  • Afshin Ahmadzadeh Heshmati 1
  • Amirreza Mirzaei susefidi 1
  • sahel salari 2

1 Assistant Professor, Bahonar Hospital, School of Medicine, Kerman University of Medical Science, Kerman, Iran.

2 Bahonar Hospital, School of Medicine, Kerman University of Medical Science, Kerman, Iran.

چکیده [English]

Background: The purpose of this study was to investigate possible correlation between vitamin D in 13-36 month old children with tibial bone fracture.
Methods: This cross-sectional study was conducted on children aged 18 to 36 months who referred to a medical center in South-East of Iran with tibial fracture. All the demographic information was collected and vitamin-D levels were measured and statistically analyzed.
Results: A total of 30 children were included in the study, and the mean vitamin D level in these subjects was 31.6±6.1. This study showed no significant relationship between low vitamin D levels with increase in the risk of tibia fracture in children who had recently started walking.
Conclusion: The present study revealed a significant association between vitamin D level and its deficiency with an elevated risk of tibia bone fracture in toddlers between 18-36 months.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitamin D
  • Tibial Fractures
  • Child
  • Cross-Sectional Studies
  • Tibia