نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،متخصص ارتوپدی،فلوشیپ جراحی ستون فقرات، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

2 دانشیار،متخصص ارتوپدی،فلوشیپ جراحی زانو، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

3 رزیدنت ارتوپدی. دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

10.22034/ijos.2023.352084.1033

چکیده

پیش‌زمینه: ورتبروپلاستی از راه پوست (Percutaneous Vertebroplasty) به عنوان یک روش درمانی مؤثر و نسبتاً جدید می‌تواند مهره‌های شکسته را تقویت کند و درد شکستگی‌های ناشی از پوکی استخوان را کاهش دهد. مطالعة حاضر به منظور دستیابی به نتایج چنین درمانی در شکستگی‌های مهره‌های ناشی از پوکی استخوان انجام شد.
مواد و روش‌ها: در طی این مقاله، تمام بیماران مبتلا به شکستگی مهره‌های پوکی استخوان که عمل ورتبروپلاستی را انجام داده بودند، قبل و بعد از ورتبروپلاستی توسط VAS (Visual Analogue Scale) مورد بررسی قرار گرفتند. عوارض بعد از ورتبروپلاستی، عفونت (infection)، ضایعة عصبی (nerve lesion)، نشت سیمان مهرة اضافی (extra vertebrae cement leakage)، نشت سیمان به ریه و شکستگی مهرة مجاور (cement-to-lung leakage and adjacent vertebrae fracture) ثبت شد. داده‌های آماری وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 24 شد و تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون‌های مربع کای (Chi-square) و تی مستقل (independent t-test) انجام شد.
یافته‌ها: از میان 40 مورد بررسی شده، 10 مورد (25%) مرد و 30 مورد (75%) زن بودند. میانگین سنی بیماران بین 26 تا 76 سال بود. میانگین مقیاس بینایی آنالوگ قبل از ورتبروپلاستی 06/8 و بعد از ورتبروپلاستی 34/1 بود. عارضة جانبی مشاهده شده ناشی از نشت سیمان از مهره‌های اضافی بود که در 8 مورد (16%) نمایان شد. هیچ‌گونه عوارضی از عفونت، آسیب عصبی، نشت سیمان به ریه‌ها و شکستگی مهره‌های مجاور مشاهده نشد. بر اساس ارزیابی تحلیلی، بین میانگین مقیاس آنالوگ دیداری قبل از ورتبروپلاستی با در نظر گرفتن جنسیت (485/0=p) و سن (134/0=p) تفاوت آماری معنی‌داری وجود نداشت. همچنین تفاوت آماری معنی‌داری بین میانگین مقیاس بینایی آنالوگ بعد از ورتبروپلاستی با در نظر گرفتن جنسیت (325/0=p) و سن (809/0=p)  وجود نداشت. اما میانگین مقیاس بینایی آنالوگ بعد از ورتبروپلاستی نسبت به قبل از ورتبروپلاستی کاهش معنی‌داری داشت (0001/-=p). مهرة دوم کمری شایع‌ترین مهرة درگیر بوده است.
نتیجه‌‌گیری: بر اساس نتایج مشاهده شده، ورتبروپلاستی از راه پوست می‌تواند شدت درد را در بیماران مبتلا به شکستگی‌های استئوپروتیک مهره کاهش دهد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Percutaneous Vertebroplasty Results in Osteoporotic Vertebral Fractures

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Jalil Abrisham, MD 1
  • Mohammad Reza Sobhan 2
  • Aboozar Emami 3

1 Associate professor, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

2 Associate professor, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

3 ResidenT, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

چکیده [English]

Background: Percutaneous vertebroplasty as an effective and relatively new treatment can strengthen broken vertebrae and reduce the pain of osteoporotic fractures. The Present study was conducted to assess the results of such treatment in osteoporotic vertebral fractures.
Methods: In the present study, all the patients with osteoporotic vertebral fractures, having undergone vertebroplasty were studied by VAS before and after vertebroplasty. Complications after vertebroplasty (infection, nerve lesion, extra vertebrae cement leakage, cement-to-lung leakage and adjacent vertebrae fracture) were documented. Statistical data were entered into SPSS statistical software version 24 and statistical analysis was performed using Chi-square and independent t-tests.
Results: Of the 40 evaluated cases, 10 (25%) were male and 30 (75%) females. The mean age of patients was 76.26 years. The mean of Visual Analogue Scale before vertebroplasty was 8.06, and after vertebroplasty was 1.34. The observed side effect was extra vertebrae leakage of cement, which was observed in eight cases (16%). No case of infection, nerve damage, and cement leakage into the lung or adjacent vertebral fracture was observed. Based on the analytical evaluation, there was no statistically significant difference between the mean of Visual Analogue Scale before vertebroplasty considering gender (P = 0.485) and age (P = 0.134). In addition, there was no significant difference between the mean of Visual Analogue Scale after vertebroplasty considering gender (P = 0.325) and age (P = 0.809). However, the mean of Visual Analogue Scale after vertebroplasty had a significant reduction in comparison to before vertebroplasty (P=0.0001). The second lumbar vertebra has been the most commonly involved vertebra.
Conclusion: Based on observed results, percutaneous vertebroplasty can reduce the severity of pain in patients with osteoporotic vertebral fractures.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vertebroplasty
  • Spinal Fractures
  • Osteoporotic Fractures
  • Spine