نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

10.22034/ijos.2022.304935.1011

چکیده

زمینه: پژوهش حاضربا هدف بررسی شیوع ناهنجاری‌های جلو آمدن سر و گردی شانه در بانوان سالم در شهر شیراز صورت گرفته است.
روش‌ها: 500 بانوی سالم، 400 نفر در محدوده سنی 17 تا 25 سال (با میانگین سنی 19 سال) و ۱۰۰ نفر در محدوده 35 تا 50 سال (با میانگین سنی 40 سال)، با روش نمونه‌گیری تصادفی نسبی در دو گروه و از نظر شدت ناهنجاری‌ها به سه گروه تقسیم شدند.  ارزیابی پوسچر با استفاده از شاغول صورت گرفت. متغیرهای جمعیت‌شناختی و میزان ناهنجاری‌های سر و گردن در مناطق مورد نظر در پرسشنامه مربوطه ثبت شد. با استفاده از دستگاه کیفومتر زاویة کوژی اندازه‌گیری و مقایسه شد.
یافته‌ها: اختلاف معنی‌داری بین متغیرهای سن وگردی شانه وجود داشت (0/05>p)، ولی ارتباط بین سن و ناهنجاری جلو آمدن سر معنی‌دار نبود (0/2=p). بین متغیر شغل و ناهنجاری جلو آمدن سر و گردی شانه نیز اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (0/05>p). نتایج نشان داد که مقدار این زاویه در گروه سنی بالاتر، بیشتر است. همچنین ارتباط مستقیمی بین مقدار زاویه و درد در ناحیه بین دو کتف مشاهده شد (0/0001 =r=0/4, p). افزایش سن با مسائل شغلی در ایجاد آنها مؤثر بود. افرادی که به طور مرتب ورزش می‌کردند به وضوح شکایت کمتری از درد ابراز داشتند.
نتیجه‌گیری: ناهنجاری‌های مذکور در هر دو گروه سنی مشاهده می‌شود. در مورد میزان شیوع، ناهنجاری در افراد مسن‌تر بیشتراست و ورزش منظم می‌تواند میزان درد را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Head and Shoulder Abnormalities in Two Age Groups of Healthy Women

نویسنده [English]

  • Zahra Rahimi

Department of Physical Education, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Background: The forward head tilt and round holding of shoulder are the two postural problems, being observed not infrequently in young and middle age people. The present study is aimed at investigating such postural abnormalities in two-age groups of women.
Methods: In a relatively randomized sampling, 500 women in two age groups were tested to investigate the incidence of "Forward head" and "Round shoulder" abnormalities. 400 women between the ages of 19-25 (mean 19) years and 100 between 35-50 (mean 40) years were examined for mild, moderate and severe   abnormalities. Evaluation of posture was carried out by plumb line. The kyphosis was also documented by a kyphosis goniometer. The subjects were also asked about their back pain, and then correlated with the postures and jobs and sporting activities.
Results:  There was significant difference between variables of "age" and "round shoulder" (p<0.05), but the relationship between "age" and "forward head" was not significant. (P < 0.05) .Also, a significant correlation was noticed between jobs that are position -dependent   and abnormalities and severity of pain with job (p<0.05). The kyphosis angle was higher in older age group.  There was also a correlation between the kyphosis angle and pain in inter-scapular region". (r=0.4, p=0.0001)
Conclusion: The postural abnormalities of “head tilt” and “round shoulder” are seen in both young and middle -age women.  The individuals who do regular exercises have less complaint of pain relative to their postural anomalies. Age and Job are effective elements on incidence of most mentioned postural abnormalities in older subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kyphosis
  • Posture
  • Head
  • Women
  • Pain