نوع مقاله : مقاله اروجینال

نویسندگان

بخش جراحی ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22034/ijos.2022.323437.1018

چکیده

مقدمه: همی‌آرتروپلاستی هیپ روش رایج مورد استفاده برای درمان شکستگی گردن فمور در افراد مسن است. با توجه به شدت تخریب استخوان از دو روش بایپولار سیمانی و غیرسیمانی استفاده می‌شود.
روش‌ها: در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌه «آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ»، 60 نفر از افراد ﺑﺎﻻی 70 ﺳﺎل که ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮدن ﻓﻤﻮر در طی دو سال، ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰآﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده بودند، به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول: به روش بای پولار سیمانی و گروه دوم: به روش بای پولار غیرسیمانی تحت درمان قرار گرفتند. شدت درد، کیفیت زندگی و عملکرد هیپ طی 6 ماه پس از عمل با استفاده از معیارهای VAS، پرسشنامه SF-36 وسیستم امتیازبندی هاریس بررسی شد.
یافته‌ها: میانگین ﺷﺪت درد، کیفیت زندگی و عملکرد هیپ در فواصل 3 و 6 ماه پس از جراحی تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد دو روش جراحی سیمان‌گذاری شده و غیرسیمان‌گذاری شده، از نظر میزان درد، کیفیت زندگی و عملکرد هیپ تفاوت قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر ندارند. در کل، هر دو روش می‌توانند در کوتاه مدت نتایج خوبی در جراحی شکستگی گردن فمور داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Cemented with Uncemented Bipolar Hemiarthroplasty in Femoral Neck Fracture in over 70 Years Old Patients in Short-Term

نویسندگان [English]

  • Mehdi Teimouri
  • Mehdi Motififard
  • Sahar sadat Lalehzar
  • Mahsa Elyasi

Assistant Professor, Department of Orthopaedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Background: Hip hemiarthroplasty is a common method in treating femoral neck fractures in patients older than 70 years old. Depending on the severity of bone destruction, and bone stock, two methods either cemented or non-cement bipolar prosthesis may be   used.
Methods: In a prospective study, 60 patients with femoral neck fractures who were referred to the university hospitals of Isfahan, Iran, were divided into two treatment groups: 30 patients were treated with cemented bipolar method and 30 with non-cement bipolar hip arthroplasty surgery. In a 6-month follow-up, the surgical outcomes were assessed using the VAS pain scale, SF36 general health instrument score, and Harris hip score (HHS). 
Results: The pain scale (VAS), SF36 and Harris scores showed non- significant differences in the two groups: pain=3.63 out of 10 in  3 months and 2.6 out of 10 in  6 months; SF36= 69 and 86 in 3 and 6 months ,respectively; HHS=78 in both in 3 and 6  month in the cemented group .In non-cemented  group the pain scores were 3.91and 3.12 in 3 and  6 months; SF36=67 and 83, and  HHS=82 in  3  and 6 months respectively.
Conclusion: It seems that the two methods of cemented and non-cemented bipolar hemiarthroplasty, in elderly hip fractures, would have similar pain, quality of life, and hip function in short term follow-ups.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Femoral neck fracture
  • Hemiarthroplasty
  • Bone Cements
  • Quality of Life
  • Pain