نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش جراحی ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: رویکرد جراحان ارتوپدی برای پین‌گذاری شکستگی‌های سوپراکوندیلار تیپ II با روش بسته، رو به افزایش است. در این مطالعه، نتیجه درمان جااندازی بسته و گچ‌گیری در مقایسه با پین‌گذاری بررسی می‌شود.
روش: در یک مطالعه مقطعی گذشته‌نگر، 39 کودک 3 تا 11 ساله مبتلا به شکستگی سوپراکوندیلار تیپ II گارتلند که تحت درمان با جااندازی بسته و پین‌گذاری و جااندازی بسته و گچ‌گیری قرار گرفته بودند، به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی آسان با استفاده از اطلاعات دموگرافیک و اندازه‌گیری زاویه باومن، در مدت بستری در بیمارستان و 4 هفته پیگیری، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته‌ها: با استفاده از آزمون t نمونه مستقل، بین زمان بستری در بیمارستان و نوع درمان تفاوت معنی‌داری وجود داشت و در گروهی که تحت درمان با جااندازی بسته و گچ‌گیری قرار گرفته بودند، به‌طور معنی‌داری کمتر بود [میانگین انحراف معیار: 6/42 ± 37/42 و 005%>p] بین اندازه‌های زاویه باومن در دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: نتیجه دو نوع درمان تفاوت معنی‌داری نداشت، اقامت در بیمارستان به طور قابل توجهی کمتر بود و نتایج رادیوگرافی مشابه پس از چهار هفته پی‌گیری مشاهده شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Treatment Outcomes of Paediatric Supracondylar Type II Humerus Fracture: Plaster Cast versus Pinning

نویسندگان [English]

  • Hossein Akbari Agdam 1
  • Mohammadreza gholamrezaei 2
  • Paria Rouhi 3
  • Amirhosein Farrokhzad 1

1 Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

3 Medical Doctor, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Background: There is increasing trend of orthopaedic surgeons for closed pinning of type II supracondylar fractures. In this study, the result of treatment of closed reduction and casting in comparison with pinning is evaluated.
Method: In a retrospective cross-sectional study, 39 children aged 3-11 years with Gartland type II supracondylar fracture who were treated with closed reduction and pinning were compared with  closed reduction and casting by using demographic information and measurement of Baumann’s angle, and in hospital stay, by easy non-random sampling method and in 4 weeks follow-up.
Result: By using the independent sample T-Test, there was a significant difference between the time duration of hospital stay and type of treatment and it was significantly lower in the group who had undergone treatment with closed reduction and casting [p value < 0.005, Mean, SD: 37.43 +- 6.42]. There was no significant difference between the Baumann’s Angle in the two groups.
Conclusion: No significant difference in the radiographic outcome of the two types of treatment was observed after four weeks of follow-up.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humeral fractures
  • Fracture fixation Internal
  • Closed fracture reduction
  • Treatment outcome