نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجری مسئول

2 همکار

3 مشاور

چکیده

چکیده
مقدمه: ترومبوز ورید عمیق، DVT (Deep vein thrombosis)، زیرمجموعه ای از ترومبوآمبولی وریدی، VTE (venous thromboembolism) و یک دلیل عمدة قابل پیشگیری از بیماری و مرگ و میر بیماران تحت عمل جراحی آرتروسکوپی در سراسر جهان است. میزان بروز VTE سالانه 1 در 1000 نفر تخمین زده می‌شود، تقریباً دو سوم این حوادث مربوط به DVT و یکی از عارضه‌های اصلی آرتروسکوپی زانو است. در این مطالعه شیوع ترومبوز وریدی عمیق و پروفیلاکسی ترومبوآمبولیک در بیمارانی که تحت عمل جراحی آرتروسکوپی قرار گرفته‌اند، مورد بحث قرار می‌گیرد.
روش ها: بیماران بالای 18 سال که در یک بیمارستان آموزشی تحت عمل جراحی زانو آرتروسکوپی قرار گرفته بودند، با ارزیابی کلینیکی ترومبوز وریدی عمیق و اولتراسونوگرافی داپلر اندام‌های تحتانی، قبل از جراحی، 3 روز پس از جراحی و 4 هفته پس از جراحی، از نظر بروز ترومبوز وریدی عمیق بررسی شدند و ریسک فاکتورهایی مانند سن، جنسیت، مدت زمان بی‌تحرکی، مدت زمان جراحی و غیره ارزیابی و ثبت شد. سپس داده‌های جمع‌آوری شده به طور آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: شیوع DVT در 318 بیمار با آرتروسکوپیِ زانو با میانگین سنی 31/34 سال، 1/3% بود. میانگین مدت زمان جراحی در همة بیماران 30/96 دقیقه بود. هیچ گونه ترومبوز وریدی عمیق در 9/96% از بیماران وجود نداشت. همچنین، بین شیوع DVT و جنس، سن، نوع جراحی، مدت زمان جراحی و وجود التهاب در بیماران هیچ گونه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (551/0p=). مدت زمان میانگین مابقی مطلق بیماران 89/61 ساعت بود. زمان استراحت مطلق در بیماران مبتلا به ترومبوز وریدی عمیق به طور معنی‌داری بیشتر از بیماران فاقد ترومبوز وریدی عمیق بود (001/0p=)
نتیجه‌گیری: با اینکه آرتروسکوپی زانو می‌تواند به صورت جراحی سرپایی انجام شود اما خطر پس از جراحی ترومبوز وریدی عمیق نامشخص است. بروز ترومبوز وریدی عمیق بعد از جراحی آرتروسکوپی زانوی 318 بیمار در این مطالعه 1/3% بود که خودش پیش شرط لازم و مهمی برای ترومبوپروفیلاکسی قبل از عمل جراحی است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thromboembolic Prophylaxis in Patients Undergoing Arthroscopic Knee Surgery: A Cross-Sectional Study

نویسندگان [English]

 • mohammad fakor 1
 • mohammad sakiani 2
 • maryam hadad shoshtari 3
 • mohammad ghasem hanafi 3

1

2

3

چکیده [English]

Abstract
Background: Postoperative Deep Vein Thrombosis (DVT), a subtype of Venous Thromboembolism (VTE), is a significant preventable cause of morbidity and mortality worldwide. VTE is estimated to occur at a rate of one per 1,000 people per year, with DVT accounting for approximately two-thirds of these events. DVT continues to be a common complication of knee arthroscopy. The purpose of this study is to determine the prevalence of DVT in patients who have undergone arthroscopic knee surgery.
Methods: Patients over the age of 18 years who underwent arthroscopic knee surgery in a teaching hospital were evaluated for VTE clinically and via lower limb Doppler ultrasonography prior to, three days after, and four weeks after surgery. The incidence of DVT was determined and associated with risk factors such as age, sex, duration of immobility, and duration of surgery. Afterward, statistical analysis was performed on the data.
Results: The prevalence of DVT was 3.1% in 318 patients undergone knee arthroscopy with a mean age of 34.31 years. The mean duration of surgery was 96.30 minutes across all patients. In 96.9% of patients, there was no evidence of DVT. Additionally, there was no significant association between DVT prevalence and gender, age, surgery type, duration of surgery, or presence of edema in patients (p = 0.551). The patients' mean duration of absolute rest was 61.89 hours. Absolute rest time was significantly longer in patients with positive DVT than in patients with negative DVT (p = 0.001).
Conclusion: While knee arthroscopy can be performed as an outpatient procedure, the risk of postoperative DVT is unknown. The incidence of DVT following arthroscopic knee surgery was 3.1% in this study, a necessary precondition for perioperative thromboprophylaxis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Deep venous thrombosis
 • Pulmonary embolism
 • Venous Insufficiency
 • Knee
 • Arthroscopy
 1. Warren JA. Sundaram K. Anis HK. Kamath AF. et al. Have venous thromboembolism rates decreased in total hip and knee arthroplasty? J Arthropl. 2020;35(1):259-64. DOI: 10.1016/j.arth.2019.08.049. PMID: 31530463
 2. Beckman MG. Hooper WC. Critchley SE. Ortel TL. Venous thromboembolism: a public health concern. Am J Prev Med. 2010;38(4):S495-S501. DOI: 10.1016/j.amepre.2009.12.017. PMID: 20331949
 3. Silverstein MD. Heit JA. Mohr DN. Petterson TM. et al. Trends in the incidence of deep vein thrombosis and pulmonary embolism: a 25-year population-based study. Arch Intern Med. 1998;158(6):585-93. DOI: 10.1001/archinte.158.6.585. PMID: 9521222
 4. Kearon C. Natural History of Venous Thromboembolism. Circulation. 2003;107:I22-I30.
 5. Stone J. Hangge P. Albadawi H. Wallace A. et al. Deep vein thrombosis: pathogenesis, diagnosis, and medical management. Cardiovasc Diagn Ther. 2017;7(Suppl 3):S276. doi: 10.21037/cdt.2017.09.01
 6. Galanaud JP. Kahn SR. Postthrombotic syndrome: a 2014 update. Curr Opin Cardiol. 2014;29(6):514-9. DOI: 10.1097/HCO.0000000000000103. PMID: 25144341
 7. Lee WS. Kim KI. Lee HJ. et al. The incidence of pulmonary embolism and deep vein thrombosis after knee arthroplasty in Asians remains low: a meta-analysis. Clin Orthop Relat Res. 2013;471(5):1523-32. DOI: 10.1007/s11999-012-2758-9 PMID: 23264001 PMCID: PMC3613515
 8. Ruppert A. Steinle T. Lees M. Economic burden of venous thromboembolism: a systematic review. J Med Econ. 2011;14(1):65-74. DOI: 10.3111/13696998.2010.546465. PMID: 21222564
 9. Damodar D. Donnally III CJ. Sheu JI. Law TY. et al. A higher altitude is an independent risk factor for venous thromboembolisms after total hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2018;33(8):2627-30. DOI: 10.1016/j.arth.2018.03.045. PMID: 29691178
 10. DiMaio VJ. Molina DK. DiMaio's Forensic Pathology: CRC press; 2021.
 11. Caprini J. Arcelus J. Hasty J. Tamhane A. et al. Clinical assessment of venous thromboembolic risk in surgical patients. Semin Thromb Hemost, 1991; 17 Suppl 3:304-12. PMID: 1754886
 12. Shuman AG. Hu HM. Pannucci CJ. Jackson CR. et al. Stratifying the risk of venous thromboembolism in otolaryngology. Otolaryngol Head Neck Surg. 2012;146(5):719-24. DOI: 10.1177/0194599811434383. PMID: 22261490 PMCID: PMC4496153
 13. Falck-Ytter Y. Francis CW. Johanson NA. Curley C. et al. Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012;141(2):e278S-e325S. DOI: 10.1378/chest.11-2404. PMID: 22315265 PMCID: PMC3278063
 14. Shah SS. Satin AM. Mullen JR. Merwin S. et al. Impact of recent guideline changes on aspirin prescribing after knee arthroplasty. J Orthop Surg Res. 2016;11(1):123. DOI: 10.1186/s13018-016-0456-0. PMID: 27765053 PMCID: PMC5072339
 15. Lovett-Carter D, Sayeed Z, Abaab L, Pallekonda V, Mihalko W, Saleh KJ. Impact of outpatient total joint replacement on postoperative outcomes. Orthopedic Clinics. 2018;49(1):35-44.
 16. Pamilo KJ. Torkki P. Peltola M. Pesola M. et al. Fast-tracking for total knee replacement reduces use of institutional care without compromising quality. Acta Orthop. 2018;89(2):184-9. DOI: 10.1080/17453674.2017.1399643. PMID: 29160123 PMCID: PMC5901516
 17. Ying P. Ding W. Jiang X. Xu Y. et al. Evaluation of Deep Vein Thrombosis Risk Factors After Arthroscopic Posterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Retrospective Observational Study. Clin Appl Thromb Hemost. 2021;27:10760296211030556. DOI: 10.1177/10760296211030556. PMID: 34189961 PMCID: PMC8252344
 18. Shu L, Ni Q, Chen B, He H. et al. Early incidence of deep venous thrombosis and its risk factors after knee arthroscopic surgery in patients with anticoagulant and non-anticoagulant. 2020. DOI:10.21203/rs.3.rs-44143/v1
 19. Bohensky MA. Desteiger R. Kondogiannis C. Sundararajan V. et al. Adverse outcomes associated with elective knee arthroscopy: a population-based cohort study. Arthroscopy J Arthros Relat Surgery. 2013;29(4):716-25. DOI: 10.1016/j.arthro.2012.11.020. PMID: 23395251
 20. Fang CH. Liu H. Zhang JH. Yan SG. An unusual case of symptomatic deep vein thrombosis and pulmonary embolism after arthroscopic meniscus surgery. BMC Muscul Disord. 2018;19(1):19. DOI: 10.1186/s12891-017-1919-0. PMID: 29343245 PMCID: PMC5773136
 21. Thachil J. Deep vein thrombosis. Hematology. 2014;19(5):309-10. DOI: 10.1179/1024533214Z.000000000284. PMID: 24939044
 22. Bernardi E. Camporese G. Diagnosis of deep-vein thrombosis. Thromb Res. 2018;163:201-6. DOI: 10.1016/j.thromres.2017.10.006. PMID: 29050648
 23. Severinsen MT. Johnsen SP. Tjønneland A. Overvad K. et al. Body height and sex-related differences in incidence of venous thromboembolism: a Danish follow-up study. Eur J Intern Med. 2010;21(4):268-72. DOI: 10.1016/j.ejim.2010.03.013. PMID: 20603033
 24. Huang W. Chen Q. Zhao J. Ma W. et al. Evaluation of relationship between KEAP1 gene and genetic susceptibility of deep vein thrombosis after orthopedic surgery in Han Chinese population. J Thromb Thrombolysis. 2020; 51:1-8. DOI: 10.1007/s11239-020-02216-2. PMID: 32770279
 25. Özcan M. Erem M. Turan FN. Symptomatic deep vein thrombosis following elective knee arthroscopy over the age of 40. Clin Appl Thromb Hemost. 2019;25:1076029619852167. doi: 10.1177/1076029619852167. PMCID: PMC6714953 PMID: 31115250
 26. Zein Said AB. Abdel-Moneim H. The incidence of deep vein thrombosis after knee arthroscopy. Egy Orthop J. 2017;52(4):273. DOI:10.4103/eoj.eoj_72_17.
 27. Li Qp. Wu Hl. Yan M. Guo JJ. Prevalence and potential risk factor of deep vein thrombosis in Chinese patients undergoing knee arthroscopy surgery without thromboprophylaxis in routine clinical practice: A retrospective study. 2017.
 28. Graham WC. Flanigan DC. Venous thromboembolism following arthroscopic knee surgery: a current concepts review of incidence, prophylaxis, and preoperative risk assessment. Sports Med. 2014;44(3):331-43. DOI: 10.1007/s40279-013-0121-2. PMID: 24190733