نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: شایعترین علت درد پاشنه در کودکان  calcaneal apophysitis یا  Sever’s disease است. این بیماری به صورت اولیه در کودکان ورزشکار بین 8 تا 15 سال دیده شد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی عوامل همراه با بیماری Sever  در کودکان 5 تا 15 سال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا شهر رشت در سالهای94- 1393 انجام شد. 

مواد و روش­ها: این مطالعه به صورت یک مطالعه توصیفی مقطعی، بر روی ۸۸ کودک مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال 94-1393، با دامنه سنی 15- 5 سال انجام شد. بیماران که دارای تشخیص قطعی بیماری sever با توجه به علایم بالینی و تشخیص پزشک متخصص بودند، مشخص شد. این بیماران فاقد شواهدی مبتنی بر وجود شکستگی یا تومور یا دفرمیتی در ناحیه دیستال به ساق پا، عفونت ،آرتریت واکنشی و آرتریت روماتوئید طی 12ماه گذشته بودند. اطلاعات دموگرافیک و زمینه ای بیماران شامل سن، جنس، قد، وزن و سوابق بیمار از بیمار و خانواده بیمار پرسیده شده و ثبت گردید. سپس داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS Ver 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: فراوانی بیماری Severدر بازه زمانی مورد مطالعه 86/1 درصد مشاهده شد. در این مطالعه میانگین سنی بیماران39/2 ± 28/10 سال می­باشد بیشترین درصد مراجعه بیماران مبتلا به بیماری sever درکودکان ۵ تا ۱۵ ساله را مردان تشکیل می­دادند (1/76%). در این مطالعه 100 درصد بیماران مبتلا به sever دارای محدودیت و دردناک بودن دورسی فلکشن پا بوده و اکوئینوس درگاستروکنمیوس/ سولئوس درگیر می­باشد با استفاده از آزمون کای اسکوار مشخص گردید که بین گاستروکنمیوس /سولئوس و سابقه ورزش حرفه­ای بیماران ارتباط آمـاری معنـی داری وجـود داشـت (0001/0 =P).

نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که بیماری sever به عوامل زیادی از قبیل ورزش حرفه­ای و جنسیت ارتباط مستقیم داشته به طوری که در جنسیت مذکر و انجام ورزش های حرفه­ای افزایش چشمگیر بیماری sever در کودکان 5 الی 15 ساله مشاهده گردید که البته نیازمند تحقیقات بیشتر ی در این زمینه می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prevalence of some related factors to Calcaneal Apophysitis [Sever’s disease] in children in age 5to15 referred to Poursina hospital during 2015-2014

نویسندگان [English]

 • amir salari 1
 • Mehran Soleimanha 1
 • Dalaleh Khososi 1
 • sedighe samimian 2

1

2

چکیده [English]

Background: Severchr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))s disease is a common cause of heel pain in growing adolescents. The aim of this study to prevalence of Sever’s diseasein children in age 5to15 referred to Poursina hospital during 2015-2014
Methods: This study designed as descriptive-cross sectional study on 88 children 5 to 15 years admitted to Poursina Hospital in 2015-2014, who had a definite diagnosis of sever disease with regard to clinical symptoms and specialist physician diagnosis were identified. These patients had no evidence of fracture or tumor or deformity in the distal to the leg, infection, reactive arthritis, and rheumatoid arthritis during the past 12 months. Patient demographic and contextual information such as age, sex, height, weight, and patient records were recorded from the patient and the patientchr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))s family. Then data were analyzed, using SPSS, version 21.
Results: Severchr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))s disease prevalence in the study period was observed 1/86. The mean age of patients was 10.28 ± 3.92 years. The highest percentage of patients with sever disease in children aged 5 to 15 were males (76.1%). In this study, 100 percent of patients with sever and painful limitation of dorsiflexion and gastrocnemius soleus equines foot / soleus. In this study Chi-square test showed that the gastrocnemius / soleus and professional sports history statistically significant correlation (P=0.0001).
Conclusion: Severe disease is more common in 5 to 15 year old male children doing professional sports, but further research is needed.

 1. James AM, Williams CM, Haines TP. Effectiveness of interventions in reducing pain and maintaining physical activity in children and adolescents with calcaneal apophysitis (Sever’s disease): a systematic review. Journal of foot and ankle research. 2013;6(1):16.
 2. Ordahan B, Çubukçu M, Akkurt HE. Case Report: Sever’s Disease-A Common Cause of Heel Pain in Children. Journal of Physical Medicine & Rehabilitation Sciences/Fiziksel Tup ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi. 2016;19(1).
 3. McSweeney SC. Pathomechanics of calcaneal apophysitis: Queensland University of Technology; 2019.
 4. Ramponi DR, Baker C. Sever's Disease (Calcaneal Apophysitis). Advanced emergency nursing journal. 2019;41(1):10-4.
 5. Micheli LJ, Ireland ML. Prevention and management of calcaneal apophysitis in children: an overuse syndrome. J Pediatr Orthop. 1987;7(1):34-8.
 6. Scharfbillig RW, Jones S, Scutter SD. Sever’s disease: what does the literature really tell us? Journal of the American Podiatric Medical Association. 2008;98(3):212-23.
 7. Price R, Hawkins R, Hulse M, Hodson A. The Football Association medical research programme: an audit of injuries in academy youth football. British journal of sports medicine. 2004;38(4):466-71.
 8. James AM, Williams CM, Haines TP. Heel raises versus prefabricated orthoses in the treatment of posterior heel pain associated with calcaneal apophysitis (Sever's Disease): study protocol for a randomised controlled trial. Journal of foot and ankle research. 2010;3(1):3.
 9. Hendrix CL. Calcaneal apophysitis (Sever disease). Clinics in podiatric medicine and surgery. 2005;22(1):55-62.
 10. Ceylan HH, Caypinar B. Incidence of calcaneal apophysitis in Northwest Istanbul. BMC musculoskeletal disorders. 2018;19(1):267.
 11. Becerro de Bengoa Vallejo R, Losa Iglesias ME, Rodriguez Sanz D, Prados Frutos JC, Salvadores Fuentes P, Chicharro JL. Plantar pressures in children with and without Sever’s disease. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2011;101(1):17-24.
 12. Kennedy JG, Knowles B, Dolan M, Bohne W. Foot and ankle injuries in the adolescent runner. Current opinion in pediatrics. 2005;17(1):34-42.
 13. Wiegerinck JI, Yntema C, Brouwer HJ, Struijs PA. Incidence of calcaneal apophysitis in the general population. European journal of pediatrics. 2014;173(5):677-9.
 14. Perhamre S, Lundin F, Klässbo M, Norlin R. A heel cup improves the function of the heel pad in sever's injury: effects on heel pad thickness, peak pressure and pain. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2012;22(4):516-22.
 15. Scharfbillig RW, Jones S, Scutter S. Sever’s disease: a prospective study of risk factors. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2011;101(2):133-45.
 16. Perhamre S, Janson S, Norlin R, Klässbo M. Sever's injury: treatment with insoles provides effective pain relief. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2011;21(6):819-23.
 17. Micheli L, Fehlandt JA. Overuse injuries to tendons and apophyses in children and adolescents. Clinics in sports medicine. 1992;11(4):713-26.
 18. Naaktgeboren K, Dorgo S, Boyle JB. Growth Plate Injuries in Children in Sports: A Review of Sever's Disease. Strength & Conditioning Journal. 2017;39(2):59-68.
 19. Hunt GC, Stowell T, Alnwick GM, Evans S. Arch taping as a symptomatic treatment in patients with Sever's disease: a multiple case series. The foot. 2007;17(4):178-83.
 20. James AM, Williams CM, Haines TP. Effectiveness of footwear and foot orthoses for calcaneal apophysitis: a 12-month factorial randomised trial. British journal of sports medicine. 2016;50(20):1268-75.
 21. Lawrence DA, Rolen MF, Morshed KA, Moukaddam H. MRI of heel pain. American Journal of Roentgenology. 2013;200(4):845-55.
 22. Ogden JA, Ganey TM, Hill JD, Jaakkola JI. Sever’s injury: a stress fracture of the immature calcaneal metaphysis. Journal of Pediatric Orthopaedics. 2004;24(5):488-92.
 23. Rachel JN, Williams JB, Sawyer JR, Warner WC, Kelly DM. Is radiographic evaluation necessary in children with a clinical diagnosis of calcaneal apophysitis (sever disease)? Journal of Pediatric Orthopaedics. 2011;31(5):548-50.
 24. Hussain S, Hussain K, Hussain S, Hussain S. Sever's disease: a common cause of paediatric heel pain. Case Reports. 2013;2013:bcr2013009758.