نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بیمارستان کودکان

چکیده

پیش زمینه و هدف: بیماران اطفال مبتلا به بیماری بلانت[1] غالباً تغییر شکل‌های تطبیقی ثانویه را در دیستال استخوان ران همان سمت نشان می‌دهند. این مطالعه، طول قسمت‌ها و زاویه‌ لاترال دیستال استخوان ران طرف درگیر و سالم را در کودکان با بیماری بلانت نوزادی و نوجوانی یک‌طرفه ارزیابی می‌کند.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه ۲۳ بیمار مبتلا به بلانت نوزادی و ۲۴ بیمار بلانت نوجوانی بررسی شدند. مشخصات رادیوگرافی و آماری (شامل طول استخوان‌های فمور و تیبیا و mLDFA) در عکس ایستاده رخ قبل از عمل در سمت نرمال و درگیر محاسبه شدند.
یافته‌ها: 23 بیمار بلانت نوزادی و 24 بیمار با بیماری بلانت نوجوانی بودند. سن بیماران نوجوان به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر بود (2.0 ± 14.0 در مقابل 2.2± 7.0؛ 01/0>p). نژاد سیاه در هر دو گروه بیشتر بود (65-75%). گروه نوجوانان غالباً پسر بودند (21/24;88%)، در حالی که درگروه نوزادی بیشتر دختر بودند (13/23 ;57% ,p <0.01). نابرابری طول اندام در بیماران نوجوان به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه نوزادی بود (1.9 ±1.8 در مقابل  0.8± 0.6سانتی‌متر؛ 0.01 p <) . کوتاهی استخوان ران در همان طرف (1.2 ± 1.2سانتی‌متر) کوتاه شدن تیبیا را در گروه نوجوان برجسته‌تر کرده بود (). اختلاف طول استخوان تیبیا در بیماران بلانت نوزادی نسبت به بلانت نوجوانی بیشتر بود (0.7 ± 0.8  سانتی‌متر؛ p=0.54)، همراه با رشد نسبی استخوان ران در همان طرف (0.7± 0.2 سانتی‌متر 01/0>p). نسبت استخوان تیبیا به فمور بین گروه‌ها تفاوت معنی‌داری داشت ( 0.81 در بلانت نوجوانی در مقابل 0.78در بلانت نوزادی; p <0.01). گروه نوزادی به‌طور متوسط زاویه‌های مکانیکی لاترال دیستال ران (mLDFA)[1] نرمال (2± 87 درجه) داشتند، در حالی‌که اکثر بیماران نوجوان، انحراف واروس در دیستال ران آنها بیشتر شده بود (4 ± 95 درجه؛ 01/0>p).
نتیجه‌گیری: بیماران مبتلا به بلانت نوزادی و نوجوانی یک‌طرفه، تغییرات انطباقی کاملاً متفاوتی را در دیستال استخوان ران همان سمت نشان می‌دهند. تغییرات هم‌زمان در استخوان ران همان سمت، باعث افزایش انحراف زاویه‌ای و اختلاف طول پا در بیماران بلانت نوجوانی می‌شود که در گروه بلانت نوزادی دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Adaptive Changes in the Ipsilateral Femur of Patients with Unilateral Infantile and Adolescent Blount Disease

نویسندگان [English]

 • Marina R. Makarov, MD
 • Connor M. Smith, MD
 • Taylor J. Jackson, MD
 • Chan Hee Jo, Ph.D
 • John G JBirch, MD, FRCS(C)

چکیده [English]

Introduction: Pediatric patients with Blount disease frequently demonstrate secondary adaptive deformities in the adjacent distal femur. This study evaluates adaptation of longitudinal and angular proportions of the ipsilateral healthy femur to progressive leg length discrepancy in unilateral cases.
Methods:  The study included 55 children with unilateral Blount disease. Preoperative radiographs were analyzed to characterize the condition as infantile or adolescent and measure femoral/tibial lengths and mechanical lateral distal femoral angles (mLDFA). 
Results: There were 26 patients with infantile and 29 with adolescent Blount disease. Adolescent patients were significantly older (14.4 ± 2.0 vs. 9.2 ±2.4; p<0.01). Black race was prevalent in both groups (69-79%). The adolescent group was predominantly male (25/29; 86%), while the infantile group was predominantly female (15/26; 58%, p<0.01). Leg length inequality in adolescent patients was significantly greater than in the infantile group (2.8 ± 2.0 vs.1.5 ± 1.1cm; p<0.01) with ipsilateral femoral shortening (1.8 ± 1.8 cm) accentuating tibial shortening (1.0 ± 1.1cm). Patients with infantile Blount disease had more pronounced tibial discrepancy (2.0 ± 1.1 cm; p<0.01) but modest overgrowth of the ipsilateral femur (0.5 ± 0.7; p<0.01) partially compensating ipsilateral tibial shortening. There was a significant difference in tibial:femoral ratios between the groups (p<0.01). The infantile group had on average normal mLDFA (88°), most adolescent patients had accentuating distal femoral varus deformity (96° ± 5°; p<0.01).
Conclusions: Patients with unilateral infantile and adolescent Blount disease demonstrated distinctly different adaptation of the ipsilateral femur. Concomitant ipsilateral femoral changes aggravate angular deformity and leg length discrepancy in adolescent Blount disease.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genu Varum
 • infants
 • Adolescents
 • Developmental Bone Disease
 • Femur
 1. Sabharwal S. Blount disease. J Bone Joint Surg Am 2009;91(7):1758-76.
 2. Langenskioeld A, Riska EB. Tibia Vara (Osteochondrosis Deformans Tibiae).: A Survey of Seventy-One Cases. J Bone Joint Surg Am 1964;46:1405-20.
 3. Blount WP. Tibia Vara: Osteochondrosis deformans tibiae. J Bone Joint Surgery Am 1937;29:1-29.
 4. Thompson GH, Carter JR, Smith CW. Late-onset tibia vara: a comparative analysis. J Pediatr Orthop 1984:4(2):185-94.
 5. Zionts LE, Shean CJ. Brace treatment of early infantile tibia vara. J Pediatr Orthop 1998;18(1):102-9.
 6. Sabharwal S, Lee J Jr, Zhao C. Multiplanar deformity analysis of untreated Blount disease. J Pediatr Orthop 2007:27(3):260-5.
 7. Myers TG, Fishman MK, McCarthy JJ, Davidson RS, Gaughan J. Incidence of distal femoral and distal tibial deformities in infantile and adolescent blount disease. J Pediatr Orthop 2005;25(2): 215-8.

 

 

 

 

 1. Gordon JE, King DJ, Luhmann SJ, Dobbs MB, Schoenecker PL. Femoral deformity in tibia vara. J Bone Joint Surg Am 2006;88(2):380-6.
 2. Weinberg DS, Liu RW. The association of tibia femur ratio and degenerative disease of the spine, hips, and knees. J Pediatr Orthop, 2015 [Epub ahead of print].
 3. Lisenda L, Simmons D, Firth GB, Ramguthy Y, Kebashni T, Robertson AJ. Vitamin D Status in Blount Disease. J Pediatr Orthop 2016;36(5):e59-62.
 4. Shinohara Y, Kamegaya M, Kuniyoshi K, Moriya H . Natural history of infantile tibia vara. J Bone Joint Surg Br 2002;84(2):263-8.
 5. Ingvarsson T,Hägglund G, Ramgren B, Jonsson K, Zayer M. Long-term results after adolescent Blount's disease. J Pediatr Orthop B 1997;6(2):153-6.
 6. Ingvarsson T Hägglund G, Ramgren B, Jonsson K, Zayer M. Long-term results after infantile Blount's disease. J Pediatr Orthop B 1998;7(3):226-9.
 7. Hofmann A, Jones RE, Herring JA. Blount's disease after skeletal maturity. J Bone Joint Surg Am 1982;64(7):1004-9.