نویسندگان

1 بخش جراحی ارتوپدی و ترومای دایشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ایران.

2 بخش پزشکی داخلی دایشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی عوامل خطر و میزان اثرگذاری مصرف کلسیم و ویتامین D درکنترل پوکی استخوان بود.
روش کار: مطالعه حاضر به صورت گذشته‌نگر واز طریق پرونده‌خوانی بر روی بیماران مبتلا به پوکی استخوان که از سال 1393 تا 1397، در مرکزسنجش تراکم استخوان بیمارستان با اندازه‌گیری تراکم در ناحیه کمر و گردن استخوان ران تحت سنجش قرارگرفته بودند، انجام شد. بیماران دارای T-Score کمتراز 5/2- و بیماران دارای حداقل دوبار تکرار تست در پرونده تحت مطالعه قرار گرفتند. پس از جمع‌آوری اطلاعات بیماران، ارتباط ابتلا به پوکی استخوان با سابقه بیماری زمینه‌ای و سابقه خانوادگی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین‌ میزان اثرگذاری مصرف کلسیم و ویتامینD درکنترل پیشرفت پوکی استخوان در بیماران ارزیابی شد.
یافته‌ها: 348 بیمار که T-Score کمتر از 5/2- داشتند در یک دوره 4 ساله، با بررسی پرونده ارزیابی شدند. 16 درصد از بیماران سابقه خانوادگی و 175 نفر (51 درصد) بیماری زمینه‌ای داشتند که با ابتلا به پوکی استخوان ارتباط معنادار نداشت. کاهش تراکم استخوان در ناحیه Spine و femoral neck در افراد بدون بیماری زمینه‌ای مصرف کننده کلسیم به طور معنادار کمتر بود (04/0=p < /span>). تغییرات تراکم استخوان در بیماران با و بدون بیماری زمینه‌ای دریافت کننده مکمل کلسیم-D تفاوت معنادار داشت (02/0=p < /span>). در افراد با بیماری زمینه‌ای کاهش تراکم استخوان به طور معنادار بیشتر بود. تغییرات تراکم استخوان میان بیماران با و بدون بیماری زمینه‌ای که مکمل کلسیم-D دریافت نمی‌کردند، تفاوت معنادار وجود نداشت (64/0=p < /span>).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده و معنادار نبودن ارتباط کاهش تراکم و ابتلا به پوکی استخوان با وجود مشکلات زمینه‌ای در بیماران، توجه به سایر عوامل خطر موجود در این جمعیت از بیماران، شامل سن بالا، عوامل تغذیه‌ای، سبک زندگی و عدم تحرک کافی، مصرف دخانیات، یائسگی در زنان و سطح پایین تستسترون در مردان اهمیت می‌یابد. مصرف مکمل کلسیم- D در بیماران بدون بیماری زمینه‌ای اثربخشی معنادار را نشان داده بود اما این اثربخشی در بیماران دارای بیماری زمینه‌ای مشاهده نشده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Calcium and Vitamin D Intake in Controlling the Progression of Osteoporosis

نویسندگان [English]

 • M Fakor 1
 • P Mohammad Hosseini 1
 • Arman Shahriayari 2
 • E Sabz alipour 1

2 Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Abstract
Introduction: This study aimed to investigate the risk factors and the effectiveness of calcium and vitamin D intake in controlling the progression of osteoporosis.
Methods: This was a retrospective medical records study of the patients with osteoporosis, assessed from 2014 to 2018 in the bone density measurement center of Imam Khomeini Hospital in Ahvaz. Patients with a T-score of less than -2.5 and patients with at least two repeat tests in their medical records were included. After collecting patient information, the correlation between osteoporosis and  positive or negative  history of underlying disease or family history was evaluated. The effectiveness of calcium and vitamin D in controlling the progression of osteoporosis in those patients was also assessed.
Results: 16% of patients had a positive family history and 51% of patients had an underlying disease that was not significantly associated with osteoporosis. Decreased bone density in the spine area and femoral neck was significantly lower in people without basal calcium deficiency disease (P = 0.04). Changes in bone density between patients with and without underlying disease receiving calcium-D supplementation were significantly different (P = 0.02) so that in people with underlying disease, the decrease in bone density was significantly higher. There was no significant difference in changes in bone density in the spine and femoral neck between patients with and without the underlying disease who had not received calcium-D supplementation (P = 0.64).
Conclusion: Based on the results of the present study, there was no significant correlation between low densitometry measurements and osteoporosis in those with underlying problems like old age, nutritional factors, lifestyle and inactivity, smoking, menopause in women and low testosterone levels in men. It is important to pay attention to other risk factors in this population of patients. Calcium-D supplementation had shown a meaningful efficacy in patients without underlying disease, but this efficacy was not observed in patients with underlying disease.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Bone Density
 • Osteoporosis
 • Calcium
 • Vitamin D
 1. Shahbazkhani B, Aletaha N, Ghoncheh M, Shakeri R, Malekzadeh R. Is necessary to screen celiac disease inidiopathicosteoprosis? Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2013; 28:377.
 2. Hotez PJ, Alvarado M, Basáñez M-G, Bolliger I, Bourne R, Boussinesq M, et al. The global burden of disease study2010: interpretation and implications for the neglected tropical diseases. PLoS neglected tropical diseases. 2014;8(7):e2865.
 3. Chen S-J, Liao W-C, Huang K-H, Lin C-L, Tsai W-C, Kung P-T, et al. Chronic obstructive pulmonary disease andallied conditions is a strong independent risk factor for osteoporosis and pathologic fractures: a population-basedcohort study. QJM: An International Journal of Medicine. 2015;108(8):633-40.
 4. Demirtaş Ö, Demirtaş G, Hurşitoğlu B, Terzi H, Şekerci Z, Ök N. Is grand multiparity a risk factor for osteoporosis in postmenopausal women of lower socioeconomicstatus? European review for medical and pharmacological sciences. 2014;18(18):2709-14.
 5. Okyay DO, Okyay E, Dogan E, Kurtulmus S, Acet F, Taner CE. Prolonged breast-feeding is an independentrisk factor for postmenopausal osteoporosis. Maturitas. 2013; 74(3):270-5.

 

 

 1. Zhang J, Dennison E, Prieto-Alhambra D. Osteoporosis epidemiology using international cohorts. Current Opinion in Rheumatology. 2020 Jul 1;32(4):387-93.
 2. Wainwright SA, Marshall LM, Ensrud KE, Cauley JA, Black DM, Hillier TA, et al. Hip fracture in women without osteoporosis. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2005;90(5):2787-93.
 3. khanijihoni A, haidarnia A, kave M, Hajizadeh E, babaeehaidarabadi A, hemati R. Prevalence of osteoporosis and its related factors in women referred to Fasas densitometry center. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2013 Oct 1;21(4):150-8.
 4. M Askari M, Lotfi M, Owlia M, Fallahzadeh H, Mohammadi M. Survey of Osteoporosis Risk Factors (Review Article). Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2019. 25(6), 854-863.
 5. Ostadrahimi A, Mahbub S, Kolahi S, Farin N, Ghavami S, Shakoori K. Nutritional status and bone density of postmenopausal women. The Journal of Urmia University of Medical Sciences. 2006. 17(1), 9-15.
 6. Ramezani M., AhmadzadehAsl M., Relation between Prevalence of Osteoporosis in Patients with Spinal Injury and Dietary Calcium Intake. J Mil Med. 2004; 6 (3) :187-193.