نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دستیار ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی جادی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: استئوتومی با روش زاویه‌باز داخلی استخوان تیبیا (MOWHTO=Medial open wedge high tibial osteotomy) برای درمان استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو مؤثر است. در کنار مزایای بسیار، چندین مطالعه، تأثیرات منفی MOWHTO را بر روی کمپارتمان پتلوفمورال از جمله پتلا باجا و افزایش فشار تماسی بر روی مفصل پتلوفمورال گزارش کرده‌اند. عوامل مختلفی می‌توانند بر پیشرفت استئوآرتریت مفصل پتلوفمورال اثر بگذارند. توزیع فشار ناشی از دفورمیتی واروس زمینه‌ای، تأثیر عمده‌ای بر آغاز و پیشرفت استئوآرتریت در مفصل زانو دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر MOWHTO بر روی مفصل پتلوفمورال طراحی شده است.
روش کار: مطالعة حاضر به صورت گزارش موردی (Case series) گذشته‌نگر، بر روی تمام بیماران مبتلا به استئوآرتریت علامت‌دار کمپارتمان داخلی زانو، با زمینه دفورمیتی واروس (varus deformity) زانو، و نیازمند به اصلاح دفورمیتی انجام شد که در بازة زمانی دو ساله به بیمارستان آموزشی مراجعه کرده بودند. در آخرین جلسة پی‌گیری، تغییرات پتلا بر اساس معاینات بالینی و شاخص‌های اینسال و بلک‌برن (Insall and Blackburn) و MAD (Mechanical Axis Deviation) قبل و بعد ار عمل، در بیماران ارزیابی شد.
نتایج: در مجموع 49 زانو که 6/52 درصد آن متعلق به افراد مذکر بود، با میانگین سنی 876/5±55/26 سال و شاخص توده بدنی 903/2±05/25کیلوگرم بر مترمربع وارد مطالعه شدند. هیچ‌کدام از بیماران نیاز به جراحی مجدد پیدا نکردند. شکستگی داخل مفصلی در هیچیک از بیماران رخ نداده بود. میانگین نمرة VAS (Visual Analogue Scale) پس از جراحی به طور معنادار افزایش یافته بود (05/0>p). تغییرات پتلا، قبل و بعداز جراحی، بر اساس ‌شاخص‌های رادیوگرافیک از نظر آماری تفاوت معناداری نداشتند (05/0<p). میانگین اندازة MAD  قبل و بعداز عمل، به ترتیب (°07/3±90/8 و °780/2±2/0) بود که حاکی از واروس مقادیر منفی و والگوس مقادیر مثبت است.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، اصلاح مناسب MAD به دست آمد و تغییر معناداری در بیومکانیک مفصل پتلوفمورال رؤیت نشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

What is the Effect of Medial Open-Wedge Valgus Tibial Osteotomy on Patella?

نویسندگان [English]

 • mohammad fakoor 1
 • s shahnam mousavi 1
 • Ali bahaari 2

1

2

چکیده [English]

Abstract
Background: Medial open wedge high tibial osteotomy (MOWHTO) is effective for the treatment of medial compartment osteoarthritis of the knee. Several studies report that it produces patella baja and increases patellofemoral contact pressure in the patellofemoral joint. Pressure distribution due to underlying varus deformity has a major influence on the onset and development of osteoarthritis in the knee joint. This study is reporting on the effect of MOWHTO on patello-femoral joint.
Methods: The present study was a retrospective case series study on the patients with symptomatic osteoarthritis of medial compartment of knee with varus deformity requiring correction, referring in a 2 year period to a teaching hospital. At the last follow-up, assessment of the patellar changes based on Insall and Blackburn indices, and mechanical axis deviation (MAD) measurements was done.
Results: A total of 49 knees were recruited. 52.6% of patients were male. The mean age of patients was 26.55±5.876 years and the mean body mass index was 25.05±2.903 kg/m2. No knee needed revision surgery, no intra-articular fracture occured in any patient after surgery.
The mean score of VAS[1] increased significantly after surgery (P <0.05). Patellar changes before and after surgery were not statistically significant based on radiographic indices. The mean pre-operative MAD of (−8.90° ± 3.07°) improved to (0.2° ± 2.780°) post-operative value.
Conclusion: Based on the above results, proper correction in MAD was obtained and no significant change in patellofemoral joint biomechanics was seen.
Keywords: Tibia, patellofemoral joint, Osteotomy, Biomechanics, mechanical axis
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Tibia
 • patellofemoral joint
 • Osteotomy
 • Biomechanics
 • mechanical axis
 1. Avidan P, Adamson GJ, Miller JR, Durand P Jr, Dawson PA, Pink MM, Lee TQ. The effect of medial opening wedge proximal tibial osteotomy on patellofemoral contact. Am J Sports Med. 2013;41(1):80–6.
 2. Kawakami H, Sugano N, Yonenobu K, Yoshikawa H, Ochi T, Nakata K, et al. Change in the locus of dynamic loading axis on the knee joint after high tibial osteotomy. Gait & posture. 2005;21(3):271-8.
 3. Ribeiro CH, Severino NR, Cury RdPL, de Oliveira VM, Avakian R, Ayhara T, et al. A new fixation material for open-wedge tibial osteotomy for genu varum. The Knee. 2009;16(5):366-70.
 4. Lawrence RC, Felson DT, Helmick CG, Arnold LM, Choi H, Deyo RA, et al. Estimates of the prevalence of arthritis and other rheumatic conditions in the United States: Part II. Arthritis & Rheumatism. 2008;58(1):26-35.
 5. Heller M, Matziolis G, König C, Taylor W, Hinterwimmer S, Graichen H, et al. Muskuloskelettale Biomechanik des Kniegelenks. Der Orthopäde. 2007;36(7):628-34.
 6. Agneskirchner JD, Hurschler C, Wrann CD, Lobenhoffer P. The effects of valgus medial opening wedge high tibial osteotomy on articular cartilage pressure of the knee: a biomechanical study. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery. 2007;23(8):852-61.
 7. Sprenger TR, Doerzbacher JF. Tibial osteotomy for the treatment of varus gonarthrosis: survival and failure analysis to twenty-two years. JBJS. 2003;85(3):469-74.

 

 1. Hernigou P, Medevielle D, Debeyre J, Goutallier D. Proximal tibial osteotomy for osteoarthritis with varus deformity. A ten to thirteen-year follow-up study. The Journal of bone and joint surgery American volume. 1987;69(3):332-54.
 2. Block JA, Shakoor N. (2009) The biomechanics of osteoarthritis: implications for therapy. Curr Rheumatol Rep.;11(1):15-22.
 3. Brandt KD, Dieppe P, Radin E. (2009) Etiopathogenesis of osteoarthritis. Med Clin North Am. ;93(1):1-24.
 4. Brandt KD, Dieppe P, Radin EL. (2009) Commentary: Is It Useful to Subset “Primary” Osteoarthritis? A Critique Based on Evidence Regarding the Etiopathogenesis of Osteoarthritis. Semin Arthritis Rheum. ;39(2):81-95.
 5. Messier SP, DeVita P, Cowan RE, Seay J, Young HC, Marsh AP. (2005) Do older adults with knee osteoarthritis place greater loads on the knee during gait? A preliminary study. Arch Phys Med Rehabil. ;86(4):703-709.
 6. Messier SP, Gutekunst DJ, Davis C, DeVita P. (2005) Weight loss reduces knee-joint loads in overweight and obese older adults with knee osteoarthritis. Arthritis Rheum. ;52(7):2026-2032.
 7. Bin SI, Kim HJ, Ahn HS, Rim DS, Lee DH. Changes in patellar height after opening wedge and closing wedge high Tibial osteotomy: a meta-analysis.Arthroscopy. 2016;32(11):2393–400.
 8. LaPrade RF. Editorial commentary: is it the osteotomy that is causing the development of Patellofemoral osteoarthritis or is it the Normal progression of preexisting osteoarthritis? Arthroscopy. 2017;33(4):817–8.
 9. Frederick M. Azar, MD, James H. Beaty, MD, S. Terry Canale, MD. Knee injuries. Robert H. Miller III, Frederick M. Azar. Campbell’s Operative Orthopedics, Philadelphia.elsevier.2017.p2123-2136.
 10. Pipino G, Indelli PF, Tigani D, Maffei G, Vaccarisi D. Opening-wedge high tibial osteotomy: A seven-to twelve-year study. Joints. 2016;4:6–11.
 11. Floerkemeier S, Staubli AE, Schroeter S, Goldhahn S, Lobenhoffer P. Outcome after high tibial open-wedge osteotomy: A retrospective evaluation of 533 patients. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013;21:170–80.
 12. Smith TO, Sexton D, Mitchell P, Hing CB. Opening-or closing-wedged high tibial osteotomy: A meta-analysis of clinical and radiological outcomes. Knee. 2011;18:361–8.
 13. Kanamiya T, Naito M, Hara M, Yoshimura I. The influences of biomechanical factors on cartilage regeneration after high tibial osteotomy for knees with medial compartment osteoarthritis: Clinical and arthroscopic observations. Arthroscopy. 2002;18:725–9.
 14. Akizuki S, Yasukawa Y, Takizawa T. Does arthroscopic abrasion arthroplasty promote cartilage regeneration in osteoarthritic knees with eburnation? A prospective study of high tibial osteotomy with abrasion arthroplasty versus high tibial osteotomy alone. Arthroscopy. 1997;13:9–17.
 15. Jabalameli M, Rahbar M, Radi M, Hadi H. The results of high tibial open wedge osteotomy in patients with varus deformity . Tehran Univ Med J. 2013; 71 (4) :216-223.
 16. Mehdi Moghtadaei, Babak Otoukesh, Bahram Bodduhi, Keyvan Ahmadi, Ali Yeganeh Med Arch. 2016 Jul 27; 70(4): 293–295. Published online 2016 Aug. doi: 10.5455/medarh.2016.70.293-295.
 17. Wright J M, Heavrin B, Begg M, Sakyrd G, Sterett W. Observations on patellar height following opening wedge proximal tibial osteotomy. Am J Knee Surg. 2001; 14: 163-73.
 18. Noyes FR, Mayfield W, Barber-Westin SD, Albright JC, Heckmann TP. Opening wedge high tibial osteotomy: an operative technique and rehabilitation program to decrease complications and promote early union and function. Am J Sports Med 2006; 34 (8):1262-73. doi: 10. 1177/0363 546505286144.Epub 2006 Feb 21. PMID: 16493168.
 19. Ali Tabrizi, Jafar soleimanpour, Ali Sadighi, Ali Jafari Zare .Malays Orthop J. 2013 Mar; 7(1): 7–12. doi: 10.5704/MOJ.1303.009.
 20. El-Azab H, Glabgly P, Paul J, Imhoff AB, Hinterwimmer S. Patellar height and posterior tibial slope after open- and closed-wedge high tibial osteotomy: A radiological study on 100 patients. Am J Sports Med. 2010;38:323–9.

 

 

 1. Siew Ghim Gooi, Chloe Xiao Yun Chan, Melvin Kian Loong Tan, Andrew Kean Seng Lim, Kandiah Satkunanantham, James Hoi Po Hui Indian J Orthop. 2017 Sep-Oct; 51(5): 545–551. doi: 10.4103/ortho.IJOrtho_214_17.