نویسندگان

بخش جراحی ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله.

چکیده

زمینه: بازسازی آسیب‌های رباط صلیبی قدامی، ACL (anterior cruciate ligament)، با استفاده از روش آرتروسکوپی «تک باندل» (single‐bundle)، یک روش معمول با میزان موفقیت 83% تا 95% است. برخی مطالعات نشان می‌دهند که روش ترانس پورتال برای ایجاد تونل استخوان فمور منجر به موفقیت بالاتری نسبت به روش ترانس تیبیال می‌شود. مطالعات دیگری میزان موفقیت یکسانی را در هر دو روش نشان می‌دهند. هدف از این مطالعه بررسی این موضوع است که کدام یک از دو روش نزدیکترین بیومکانیک را به ACL اصلی دارد و نتیجة بهتر برای بیماران دربردارد.
روش‌ها: این مطالعه به صورت پیگیری مقطعی (آینده‌نگر) انجام شده است. نتایج بالینی بازسازی ACL در بیماران نظامی با پارگی خالص ACL ارزیابی و پیگیری شد. در یک گروه 26 بازسازی ACL با استفاده از روش ترانس پورتال TP (transportal) انجام شد و در گروه دیگر 20 بیمار با استفاده از روش ترانس تیبیال TT (transtibial) بازسازی شدند.
یافته‌ها: در پیگیری نهایی، 8 بیمار (40%) در گروه TT و پنج مورد (23/19%) در گروه TP  تست «Pivot» مثبت داشتند. 3 بیمار (15%) در گروه TT و 9 بیمار (61/34%) در گروه TP  تست «Lachman» مثبت داشتند. از نظر آماری اختلاف معنی‌داری در تست Pivot (06/0p=)  و آزمون Lachman (35/0 p=) بین دو گروه وجود نداشت. میانگین نمرات Lysholm در گروه TT و TP به ترتیب 5/2±8/92 و 8/2±2/93 بود (01/0p=). میانگین زاویة پیوند در گروه TT و در گروه TP به ترتیب 9/2±7/68 و 1/4±6/43 بود (001/0p=). هیچ ارتباطی بین زاویة قرارگیری گرافت و رضایت بیماران (Lysholm Score) پس از جراحی (05/0P>) و بین زاویة قرارگیری گرافت و تست‌های «ناپایداری» زانو (05/0P>) بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: تفاوت بالینی معنی‌داری بین دو روش آناتومیک (ترانس پورتال) و غیرآناتومیک (ترانس‌تیبیال) برای بازسازی رباط صلیبی قدامی مشاهده نشد. هیچ تفاوت بالینی قابل توجهی بین دو روش یافت نشد، بنابراین، هر دو روش می‌توانند نتایج خوبی داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transtibial versus transportal techniques for anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction: a clinical study of military patients

نویسندگان [English]

 • AR Rahimnia
 • S Haji
 • M Jafar Beiglo

چکیده [English]

Abstract
Background: Reconstruction of anterior cruciate ligament (ACL) injuries using arthroscopic single-bundle method is a common procedure with a success rate of 83% to 95%. Some studies have shown that the transportal method for drilling the femoral tunnel results in a higher success rate than transtibial approach. Other studies show equal rate of success in both approaches. The aim of this study was to investigate which one of the two methods has nearest biomechanics to the original ACL and better outcome for patients.
Methods: This study was a cross sectional (prospective) follow up. The clinical results of the ACL reconstruction in military patients with pure ACL rupture were evaluated and followed up. In one group 26 ACL reconstruction was done using the transportal (TP) technique and in the other group 20 ligaments were reconstructed using the transtibial (TT) method.
Results: At the final follow-up, eight patients (40%) in the TT group and five cases (19.23%) in the TP group had a positive pivot test. Three patients (15%) in the TT group and nine patients (34.61%) in the TP group had a positive Lachman test. There was no statistically significant difference in the pivot test (P=0.06) and Lachman test (P=0.35) between the two groups. Mean Lysholm scores were 92.8 ± 2.5 and 93.2 ± 2.8 in the TT and the TP groups, respectively (P = 0.51). The averages of the graft angle were 68.7 ± 2.9 and 43.6 ± 4.1 in TT and the TP groups, respectively (p = 0.001). Any correlation between the graft angle and the patients’ concurrence (Lysholm score) after surgery (P>0.05) and any correlation between the graft angle and the instability testes (P>0.05) were not observed between the two groups.
Conclusion: No significant clinical difference was found between  the two techniques.
No significant clinical differences were found between two techniques and therefore, both of them can create good results.

کلیدواژه‌ها [English]

 •  Key words: Knee
 • Anterior cruciate ligament (ACL)
 • Anterior cruciate ligament reconstruction
 • Transportal
 • Transtibial
 1. Azar FM, Canale ST, Beaty JH. Campbell's operative orthopaedics e‐book. Elsevier Health Sciences 2016.
 2. Riboh JC, Hasselblad V, Godin JA, Mather III R C. Transtibial versus independent drilling techniques for anterior cruciate ligament reconstruction: a systematic review, meta‐analysis, and meta‐regression. The American journal of sports medicine 2013;41(11):2693‐ 2702.
 3. Cury RPL et al. Comparative evaluation of the results in the reconstruction of the ACL, whit a minimum follow‐up of two years. Rev Bras Ortop 2011;52(3):319‐ 24.
 4. Zantop T, Wellmann M, Fu FH, Petersen W. Tunnel positioning of anteromedial and posterolateral bundles in anatomic anterior cruciate ligament reconstruction: anatomic and radiographic findings. Am J Sports Med 2008;36(1):65–72.
 5. Kanamori A, Zeminski J, Rudy TW, Li G, Fu FH, Woo SL. The effect of axial tibial torque on the function of the anterior cruciate ligament: a biomechanical study of a simulated pivot shift test. Arthroscopy 2002;18:394‐ 8.
 6. Loh JC, Fukuda Y, Tsuda E, Steadman RJ, Fu FH, Woo SL. Knee stability and graft function following anterior cruciate ligament reconstruction: Comparison between 11 o’clock and 10 o’clock femoral tunnel placement. 2002 Richard O’Connor Award paper. Arthroscopy 2003;19:297‐304.
 7. O’Neill DB. Arthroscopically assisted reconstruction of the anterior cruciate ligament. A prospective randomized analysis of three techniques. J Bone Joint Surg Am 1996;78:803‐13.
 8. Bicer EK, Lustig S, Servien E, Selmi TA, Neyret P. Current knowledge in the anatomy of the human anterior cruciate ligament. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2010;18(8):1075–84.
 9. Gavriilidis I, Motsis EK, Pakos EE, Georgoulis AD, Mitsionis G, Xenakis TA. Transtibial versus anteromedial portal of the femoral tunnel in ACL reconstruction: a cadaveric study. Knee 2008; 15(5): 364–7.
 10. Siebold R, Dehler C, Ellert T. Prospective randomized comparison of double‐bundle versus single‐ bundle anterior cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy 2008;24(2):137–45.
 11. Mirzatolooei F, Tabrizi A, Gargari MM. A comparison of the postoperative complications between two drainage methods after total knee arthroplasty. Archives of Bone and Joint Surgery 2018;6(1):47.
 12. Kim MK, Lee BC, Park JH. Anatomic single bundle anterior cruciate ligament reconstruction by the two anteromedial portal method: the comparison of transportal and transtibial techniques. Knee Surg Relat Res 2011;23(04):213‐9.
 13. Kopf S, Pombo MW, Shen W, Irrgang JJ, Fu FH. The ability of 3 different approaches to restore the anatomic anteromedial bundle femoral insertion site during anatomic anterior cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy 2011;27(2):200–206.
 14. Tudisco C, Bisicchia S. Drilling the femoral tunnel during ACL reconstruction: transtibial versus anteromedial portal techniques. Orthopedics 2012;35(8):e1166–e1172.
 15. Aglietti P, Giron F, Losco M, Cuomo P, Ciardullo A, Mondanelli N. Comparison between single‐and double‐bundle anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective, randomized, single‐ blinded clinical trial. Am J Sports Med 2010;38(1):25–34.
 16. Yagi M, Wong EK, Kanamori A, Debski RE, Fu FH, Woo SL. Biomechanical analysis of an anatomic anterior cruciate ligament reconstruction. 2002;Am J Sports Med 30:660‐6.
 17. Tashiro Y, Okazaki K, Uemura M, Toyoda K, Osaki K, Matsubara H, Hashizume M, Iwamoto Y. Comparison of transtibial and transportaltechniques in drilling femoral tunnels during anterior cruciate ligament reconstruction using 3D‐CAD models. Open Access Journal of Sports Medicine 2014;5:65.
 18. Jepsen CF, Lundberg‐Jensen AK, Faunoe P. Does the position of the femoral tunnel affect the laxity or clinical outcome of the anterior cruciate ligament‐ reconstructed knee? A clinical, prospective, randomized, double‐blind study. Arthroscopy 2007;23:1326‐33.
 19. Chalmers PN, Mascarenhas R, Leroux T, Sayegh ET, Verma NN, Cole BJ, et al. Do arthroscopic and open stabilization techniques restore equivalent stability to the shoulder in the setting of anterior glenohumeral instability? A systematic review of overlapping metaanalyses. Arthroscopy 2015;31:355‐63.