نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 فوق تخصص جراحی مفصل زانو، رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان فارس

3 پزشک عمومی، دبیر و نایب رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان فارس

چکیده

پیش زمینه: هدف این تحقیق بررسی شیوع آسیب‌های ورزشی در چهاردهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور بود.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی گذشته‌نگر و مقطعی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان آسیب دیده در چهاردهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور تشکیل دادند. اطلاعات مربوط به آسیب‌ها با استفاده از فرم گزارش آسیب و به کمک پزشکان تیم به صورت روزانه جمع‌آوری شد.
یافته‌ها: در این دوره از مسابقات، 1430 ورزشکار شامل 535 دانشجوی دختر و 895 دانشجوی پسر دچار آسیب شدند. نتایج نشان داد متداولترین نوع آسیب، گرفتگی عضلانی و به دنبال آن آسیب مفصل زانو و انگشتان دست بود. همچنین نتایج نشان داد بیشترین تنوع آسیب در پسران مربوط به رشته بسکتبال (14 نوع آسیب) و به دنبال آن رشته هندبال (12 نوع آسیب) و فوتسال و کشتی آزاد (هر کدام 9 آسیب) بوده است. بیشترین تنوع آسیب در دختران مربوط به رشته هندبال (12 نوع آسیب) و رشته‌های والیبال (9 نوع آسیب) و کاراته (7 نوع آسیب) در رده‌های بعدی قرار داشته اند.
نتیجه‌گیری: این اطلاعات برای دست‌اندرکاران پزشکی تیم‌ها به منظور تحت پوشش قرار دادن مسائل پزشکی مسابقات و طراحی راهبردهای پیشگیری از آسیب‌ها مفید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prevalence of sport injuries in 14th sports and cultural Olympiad of Iranian universities and higher education institutes for male and female students

نویسندگان [English]

 • mehrzad moghadasi 1
 • kaveh bashti 2
 • jamshid jahani 3

چکیده [English]

Aim: The aim of present study was to examine the prevalence of sport injuries in 14th sports and cultural Olympiad of Iranian universities and higher education institutes for male and female students.
Material & Method: The present study is the retrospective-descriptive and cross sectional study. Statistical population of this study was all of the students who injured in 14th sports and cultural Olympiad of Iranian universities and higher education institutes for male and female students. The daily incidence of injuries was collected using injury report form, completed by team physicians.
Results: A total of 1430 injuries were documented, consisting of 535 injuries in female and 895 in male students. The most common types of injuries were muscle cramp, knee and finger injuries respectively. Most of the injuries of male participants were from the following: Basketball 14 types, handball 12 types, futsal and free-style wrestling 14 types. For the female students the common types of injuries were in: Handball 12 types, volleyball 9 types, and karate 7 types.
Conclusion: These findings are useful to medical staff to cover the competition and also to design prevention strategies to minimize injury.

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports and cultural Olympiad of universities students
 • Sport injuries
 • Muscle cramp
 • Knee Injury
 1.  

  1. Verhagen EA, van Stralen MM, van Mechelen W. Behaviour, the key factor for sports injury prevention. Sports Med. 2010;40(11):899-906.
  2. Weinberg RS, Gould D. Foundations of sport & exercise psychology. Champaign: Human Kinetics; 2003.
  3. Maddison R, Prapavessis H. Preventing sport injuries: A case for psychology intervention. In: Pargman D, Ed. Psychological bases of sport injuries. Morgantown: Fitness Information Technology; 2007. p. 25-38.
  4. Amirtash AM. 5th university sport Olympiad from the referees, trainers, officials and athlete student standpoint. Harakat. 2004;19:5-22. (Article in Persian)
  5. Abernethy L, Bleakley C. Strategies to prevent injury in adolescent sport: a systematic review. Br J Sports Med. 2007;41(10):627-38.
  6. Shoja Aldin SSAD, Alizadeh MH, Moradi M. The investigation of relationship between prevalence of sport injuries and some injury causing among athlete male students in Payame nor university. Research on Sport Science. 2008;6:71-83. (Article in Persian)
  7. Rezvani MH, Balouchi R, Bahr Aloloum H, Niknezhad MR. Prevalence and causes of sport injuries among physical education students in Shahroud university of technology. Research on Sport Science. 2008;6:115-24. (Article in Persian)
  8. Shahbazi M, Vazini Taher A, Rahimizadeh M. The relationship between prevalence of injuries and mental preparation of male and female athletes participating in 10th national university sport Olympiad. Harakat. 2011;6:125-44. (Article in Persian)
  9. Kontos AP. Perceived risk, risk taking, estimation of ability and injury among adolescent sport participants. J Pediatr Psychol. 2004;29(6):447-55.
  10. Ivarsson A. (Thesis). Psychological predictors of sport injuries among soccer players.  Halmstad, Sweden: Halmstad University; 2008.
  11. Soligard T, Steffen K, Palmer D, Alonso JM, Bahr R, Lopes AD, et al. Sports injury and illness incidence in the Rio de Janeiro 2016 Olympic Summer Games: A prospective study of 11274 athletes from 207 countries. Br J Sports Med. 2017;51(17):1265-71.
  12. Gharakhanloo R, Daneshmandi H, Alizadeh MH. Sport injuries prevention and treatment. Tehran: SAMT publication; 2012.(Book in Persian)
  13. Rahbar Kahkha Jaleh A, Shoja Aldin SSAD. Anva va faravaniye asibhaye varzeshi. Zahedan J Res Med Sci. 2010;12:96-107. (Article in Persian)

   

   

  1. Ramezani F. (Thesis). The study of types and incidence of sport injuries among male university students in 1st university Olympiad. Tehran: Shahid Modarres University; 2003.
  2. Rahimi M, Alizadeh MH, Rajabi R, Piry H, Yousefi M. Futsall injries in the Asian Cup 2010. Journal of Applied Exercise Physiology. 2011;8:83-92. (Article in Persian)
  3. Akbarnezhad A. Bar’rasiye mizane shoyoo va elale asibhaye jesmaniye koshtigiran sathe melliye keshvar (reshteye azad). Harakat. 2000;6:121-35. (Article in Persian)
  4. Rahnama N, Barani A, Rahnama M . Injuries in Iranian elite female volleyball players. Journal of Exercise Science and Medicine. 2010;2(1):55-71. (Article in Persian)
  5. Fattahi A, Sadeghi H, Kohandel M. Rabeteye no va mizane shoyooe asibha ba barkhi vizhegihaye anthropometrics va post baziye volleyballist marde nokhbeye Iran. Sport Sciences Quarterly. 2011,11:135-51. (Article in Persian)
  6. Rahimi M, Halabchi F, Ghasemi GH, Zolaktaf V. Prevalence of Karate injuries in professional karate ka in Isfahan. JAUMS. 2009;7:201-7. (Article in Persian)