نویسندگان

علوم پزشکی مشهد

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه بررسی شیوع هپاتیت B (HBV)، هپاتیت C (HCV) و ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) در یک مرکز ترومای بزرگ در شمال شرق ایران است.
روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی مقطعی، 27252 بیمار که از ماه مارس 2012 تا مارس 2017، به صورت متوالی در بیمارستان ویژه تروما در مشهد بستری شده بودند و برای جراحات ناشی از آسیب‌دیدگی خود نیاز به عمل جراحی داشتند، از نظر حضور آنتی ژن سطح هپاتیت B (HBsAg)، ضد HCV Ab و ضد HIV Ab بررسی شدند.
نتایج: در 926 بیمار حداقل یکی از آزمایش‌های سرولوژیک مثبت بود که نشانگر بروز 3/3 درصد میزان مثبت بودن در جمعیت مورد مطالعه است. HBsAg به ترتیب در 523 بیمار (9/1 درصد)، HCV Ab در 388 بیمار (4/1 درصد) و HIV Ab در 15 بیمار (05/0 درصد) مثبت بود. 19 بیمار (06/0درصد) به طور همزمان توسط بیش از یک ویروس آلوده شده بودند.
نتیجه: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شیوع سرمی عوامل بیماری از طریق خون در بیماران تروما به ویژه HCV و HIV بیشتر از جمعیت عمومی است و تأکید می‌شود که کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در مراکز تروما باید به طور دقیق مطابق با اقدامات احتیاطی استاندارد عمل کنند تا از انتقال ویروس جلوگیری شود.
سطح شواهد بالینی: 4

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Hepatitis B, Hepatitis C and Human Immunodeficiency Virus Among trauma patients: A study on 27000 trauma patients

نویسندگان [English]

 • Seyed Hadi Seyed Hoseinian
 • Farshid Bagheri
 • Ali Birjandi Nejad
 • Mohammad Taghi Peivandi
 • Mohammad-Hosien Ebrahimzadeh

چکیده [English]

AbstractAbstract
Background: The aim of this study was to investigate the prevalence of Hepatitis B(HBV),Hepatitis C( HCV),and Human immunodeficiency virus(HIV)in a large trauma center in northeast of Iran.
Methods: In a descriptive cross sectional study, 27252 consecutive patients admitted in a trauma hospital in Mashhad, Iran during March 2012 to March 2017 who required surgery for their traumatic injuries were screened for the presence of Hepatitis B surface antigen (HBsAg), anti HCV Ab and anti HIV Ab.
Results: In 926 patients at least one of the serologic tests was positive, showing an incidence of 3.3% seropositivity among study population. HBsAg was positive in 523 patients (1.9%), HCV Ab in 388 (1.4%) and HIV Ab in 15 patients (0.05%) respectively. 19 patients (0.06%) were simultaneously infected by more than one virus.
Conclusion: The results of this study demonstrate that seroprevalence of blood born-pathogens among trauma patients, especially HCV and HIV, are higher than general population and it emphasized that health care workers in trauma centers must adhere to standard precautions to prevent viral transmission.
Level of Clinical Evidence:4

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Hepatitis BVirus
 • Hepatitis CVirus
 • Human Immunodeficiency Virus
 • Trauma
 1. Deuffic-Burban S, Delarocque-Astagneau E, Abiteboul D, Bouvet E, Yazdanpanah Y. Blood-borne viruses in health care workers: prevention and management. Journal of clinical virology : the official publication of the Pan American Society for Clinical Virology. 2011 Sep;52(1):4-10. PubMed PMID: 21680238. Epub 2011/06/18. eng.
 2. Management of healthcare workers infected with hepatitis B virus, hepatitis C virus, human immunodeficiency virus, or other bloodborne pathogens. AIDS/TB Committee of the Society for Healthcare Epidemiology of America. Infection control and hospital epidemiology. 1997 May;18(5):349-63. PubMed PMID: 9154481. Epub 1997/05/01. eng.
 3. Beltrami EM, Williams IT, Shapiro CN, Chamberland ME. Risk and management of blood-borne infections in health care workers. Clinical microbiology reviews. 2000 Jul;13(3):385-407. PubMed PMID: 10885983. Pubmed Central PMCID: PMC88939. Epub 2000/07/25. eng.
 4. Yeganeh A, Hatami N, Mahmoudi M, Boduhi B, Saidifard M, Otoukesh B. Prevalence of Hepatitis B virus, Hepatitis C virus and human immunodeficiency virus infections among patients candidate for orthopedic trauma surgeries. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2015;29:274. PubMed PMID: 26793665. Pubmed Central PMCID: PMC4715416. Epub 2016/01/23. eng.
 5. Peyvandi M, Mohammad Taghi, Shobiri M, MPH, Hossein, Amel Farzad M, Sara. Prevalence of Positive Serology for Hepatitis C in an Orthopaedic Trauma Unit. Iranian Journal of Orthpaedic Surgery. 2006;5(1):7-10. eng.
 6. Weiss ES, Cornwell EE, 3rd, Wang T, Syin D, Millman EA, Pronovost PJ, et al. Human immunodeficiency virus and hepatitis testing and prevalence among surgical patients in an urban university hospital. American journal of surgery. 2007 Jan;193(1):55-60. PubMed PMID: 17188088. Epub 2006/12/26. eng.
 7. Hajarizadeh B, Mesgarpour B, Nasiri MJ, Alavian SM, Merat S, Poustchi H, et al. Estimating the Prevalence of Hepatitis B Virus Infection and Exposure Among General Population in Iran. Hepat Mon. 2017;17(8):e11715. Epub 2017-08-01. en.
 8. Mast EE, Margolis HS, Fiore AE, Brink EW, Goldstein ST, Wang SA, et al. A comprehensive immunization strategy to eliminate transmission of hepatitis B virus infection in the United States: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) part 1: immunization of infants, children, and adolescents. MMWR Recommendations and reports : Morbidity and mortality weekly report Recommendations and reports. 2005 Dec 23;54(RR-16):1-31. PubMed PMID: 16371945. Epub 2005/12/24. eng.
 9. Organization WH. Introduction of hepatitis B vaccine into childhood immunization services: Management guidelines, including information for health workers and parents. Geneva: World Health Organization, 2001.
 10. Alavian SM, Hajarizadeh B, -Asl MA, Kabir A, Lankarani KB. Hepatitis B Virus Infection in Iran: A Systematic Review. Hepat Mon.8(4):281-94. en.
 11. Salehi-Vaziri M, Sadeghi F, Almasi Hashiani A, Gholami Fesharaki M, Alavian SM. Hepatitis B Virus Infection in the General Population of Iran: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. Hepat Mon. 2016 Apr;16(4):e35577. PubMed PMID: 27257428. Pubmed Central PMCID: PMC4888501. Epub 2016/06/04. eng.
 12. Mahmud S, Akbarzadeh V, Abu-Raddad LJ. The epidemiology of hepatitis C virus in Iran: systematic review and meta-analyses. Scientific reports. 2018;8(1):150.
 13. Tazhibi M, Hajivandi A, Tafti AD, Fallahzadeh H. The efficacy of hepatitis B vaccine in Iranian population: A systematic review and meta-analysis. J Educ Health Promot. 2014;3:53. PubMed PMID: 25077146. Pubmed Central PMCID: PMC4114169. Epub 2014/08/01. eng.
 14. 14.UNAIDS. HIV and AIDS estimates Iran. Accessed July 2016 Published 2015. (http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/islamicrepublicofiran).
 15. Musavi H, Rahimi H, Kooti W, Dorostkar R, Azami M, Sharghi M, et al. Prevalence of Human Immunodeficiency Virus in Iranian Blood Donors: A Systematic Review and Meta-Analysis. Archives of Iranian medicine. 2018 Jun 1;21(6):260-7. PubMed PMID: 29940745. Epub 2018/06/27. eng.
 16. Kianpoor M, Bakhshani N. Trauma, Dissociation,and High-Risk Behaviors. Int J High Risk Behav Addict. 2012;1(1):9-13. Epub 2012-06-01. en.
 17. Pickett W, Schmid H, Boyce WF, Simpson K, Scheidt PC, Mazur J, et al. Multiple risk behavior and injury: an international analysis of young people. Archives of pediatrics & adolescent medicine. 2002 Aug;156(8):786-93. PubMed PMID: 12144369. Epub 2002/07/30. eng.