نویسندگان

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مقدمه: در حدود 80 درصد از مردم در زندگی خود درد کمر را تجربه می‌کنند. گرچه خیلی از بیماران درد کمری مرتبط با دژنراسیون دیسک دارند، ولی روند دقیق دژنراسیون همچنان نامشخص است. بیماری دژنراسیون دیسک یک سوم جمعیت جوان جهان را درگیر کرده است. در طول دژنراسیون، دیسک دستخوش تغییرات مورفولوژی و بیوشیمیایی می‌‌شود که در نتیجه آن هیدراسیون بافت، نفوذپذیری و در نهایت ظرفیت تحمل بار دیسک تغییر می‌‌کند. به همین دلیل، مدل اجزای ‌محدود که به منظور مطالعه ارتباط بین باربرداری مکرر و دژنراسیون دیسک طراحی می‌‌شود، باید قادر به تحلیل درست در برابر بارگذاری‌‌های پیچیده شناخته شده در in-vivo باشد. هدف از این مطالعه ساخت و بروزرسانی مدل‌‌های اجزای محدود با خواص پروالاستیک بود تا از این طریق بتوان بارگذاری‌‌های مختلف شبه‌‌استاتیکی را با ارائه مدل شخصی‌‌سازی شده در افراد مختلف بررسی کرد و در مطالعات کلینیکی به منظور شبیه‌‌سازی رفتار بیومکانیکی روزانه جهت تشخیص و درمان دقیق‌‌تر مورد استفاده قرار داد.
روش انجام کار: در این مطالعه سه حالت مختلف از مدلسازی‌‌های موجود اجزای محدود از جمله روش تقارن محوری، مدل پارامتری و مدل دقیق با خواص مکانیکی پروالاستیک شبیه‌‌سازی و نتایج آن با آزمایش‌های تجربی in-vivo مقایسه شد. به منظور اعتبارسنجی مدل‌‌های ساخته شده، نتایج سه آزمایش مختلف شبه استاتیکی خزشی صورت گرفته، از جمله خزش کوتاه مدت، بلند مدت و خزش تحت فعالیت‌‌های منظم روزانه ارائه شده است.
 نتایج: نتایج حاصل نشان‌‌دهنده پیش‌‌بینی تغییرات قد و جابه‌‌جایی محوری ستون فقرات و فشار میان دیسکی مرکز نوکلئوس است.
نتیجه‌گیری: کلیه نتایج مطرح شده بیانگر آن بود که مدل‌‌های ارائه شده در رفتار شبه‌‌استاتیکی پیش‌‌بینی‌های قابل قبولی ارائه کرده و اعتبار کافی جهت بررسی در سایر آزمون‌‌های شبه‌‌استاتیکی داشته اند. از این رو می‌‌توان در بررسی نتایج حاصل در فعالیت‌‌های کلینیکی در تعیین روند دژنراسیون دیسک بین مهره‌‌ای گامی رو به جلو برداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Poroelastic Finite Element Modeling of a Lumbar Spine Motion Segment and Validation in Different Motions for Clinical Studies

نویسندگان [English]

 • Ehsan GhobadiHa
 • Mohammad Nikkhoo
 • Sadegh NaserKhaki

چکیده [English]

Background: About 80% of the population will experience back pain in their lifetime; however, although many patients have low back pain associated with disc degeneration, the exact course of degeneration is still unclear. The disc degeneration disorder has affected one-third of the world's young population. During degeneration, the disc undergoes morphological and biochemical changes, which in turn alter the tissue hydration, permeability, and ultimately the load-bearing capacity of the disc. Therefore, the finite element model, designed to study the relationship between frequent loading and disk degeneration, must be able to analyze the complex loading in the in-vivo conditions. The aim of this study was to construct and update models of finite element components with the prolastic properties so that different quasi-static loads could be investigated by presenting a personalized model in different individuals and applied in clinical studies to simulate the daily biomechanical behavior for accurate diagnosis and treatment.
Method: This study simulated three different modes of finite element modeling, including axial symmetry method, parametric model and precision model with poroelastic mechanical properties and its results were compared with experimental in-vivo experiments.
Results: To validate the constructed models, the results of three different quasi-static creep experiments were performed, including short-term creep, long-term creep and creep under regular daily activities, the results of which predicted changes. The results predicted height changes, axial displacement of the spine and the intradiscal pressure of the nucleus.
Conclusion: All the proposed results indicated that the models presented in quasi-statistic behavior predicted acceptable results and have sufficient validity to be examined in other quasi-statistic experiments. Therefore, it is possible to take a step forward in examining the results of clinical activities in determining the process of intervertebral disc degeneration.

 1. Chagnon A, Aubin CE, Villemure I. Biomechanical influence of disk properties on the load transfer of healthy and degenerated disks using a poroelastic finite element model. J Biomech Eng. 2010;132(11):111006.
 2. Nikkhoo M, Wang JL, Parnianpour M, El-Rich M, Khalaf K. Biomechanical response of intact, degenerated and repaired intervertebral discs under impact loading - Ex-vivo and In-Silico investigation. J Biomech. 2018;70:26-32.
 3. Williams JR, Natarajan RN, Andersson GB. Inclusion of regional poroelastic material properties better predicts biomechanical behavior of lumbar discs subjected to dynamic loading. J Biomech. 2007;40(9):1981-7.
 4. Natarajan RN, Williams JR, Lavender SA, Andersson GBJ. Poro-elastic finite element model to predict the failure progression in a lumbar disc due to cyclic loading. Comput Struct. 2007;85(11-14):1142-51.
 5. Galbusera F, Schmidt H, Noailly J, Malandrino A, Lacroix D, Wilke HJ, et al. Comparison of four methods to simulate swelling in poroelastic finite element models of intervertebral discs. J Mech Behav Biomed Mater. 2011;4(7):1234-41.
 6. Jacobs NT, Cortes DH, Peloquin JM, Vresilovic EJ, Elliott DM. Validation and application of an intervertebral disc finite element model utilizing independently constructed tissue-level constitutive formulations that are nonlinear, anisotropic, and time-dependent. J Biomech. 2014;47(11):2540-6.
 7. Abaqus Unified FEA. Dassault Systèmes; 2019 [Available from: https://www.3ds.com/products-services/simulia/products/abaqus/.
 8. Panjabi MM, Goel V, Oxland T, Takata K, Duranceau J, Krag M, et al. Human lumbar vertebrae. Quantitative three-dimensional anatomy. Spine (Phila Pa 1976). 1992;17(3):299-306.
 9. Nikkhoo M, Haghpanahi M, Parnianpour M, Wang J-L. Dynamic responses of intervertebral disc during static creep and dynamic cyclic loading: A parametric poroelastic finite element analysis. Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications. 2013;25(01):1350013.
 10. Ferguson SJ, Ito K, Nolte LP. Fluid flow and convective transport of solutes within the intervertebral disc. J Biomech. 2004;37(2):213-21.
 11. Argoubi M, Shirazi-Adl A. Poroelastic creep response analysis of a lumbar motion segment in compression. J Biomech. 1996;29(10):1331-9.
 12. Lee KK, Teo EC. Poroelastic analysis of lumbar spinal stability in combined compression and anterior shear. J Spinal Disord Tech. 2004;17(5):429-38.
 13. Castro AP, Wilson W, Huyghe JM, Ito K, Alves JL. Intervertebral disc creep behavior assessment through an open source finite element solver. J Biomech. 2014;47(1):297-301.
 14. Schmidt H, Kettler A, Heuer F, Simon U, Claes L, Wilke HJ. Intradiscal pressure, shear strain, and fiber strain in the intervertebral disc under combined loading. Spine (Phila Pa 1976). 2007;32(7):748-55.
 15. Shih SL, Liu CL, Huang LY, Huang CH, Chen CS. Effects of cord pretension and stiffness of the Dynesys system spacer on the biomechanics of spinal decompression- a finite element study. BMC Musculoskelet Disord. 2013;14:191.
 16. Khoz Z, Nikkhoo M, Cheng Ch. Parametric patient-specific finite element modeling of lumbar spine based on anatomical parameters. Iranian Journal of Orthopaedic Surgery. 2018;16:195-202.
 17. Naserkhaki S, Jaremko JL, Adeeb S, El-Rich M. On the load-sharing along the ligamentous lumbosacral spine in flexed and extended postures: Finite element study. J Biomech. 2016;49(6):974-82.
 18. Catia. Dassault Systèmes; 2017 [Available from: https://www.3ds.com/products-services/catia/.
 19. Altair HyperMesh. Michigan Altair Engineering, Inc; 2017 [Available from: https://altairhyperworks.com/product/hypermesh.
 20. Schmidt H, Bashkuev M, Dreischarf M, Rohlmann A, Duda G, Wilke HJ, et al. Computational biomechanics of a lumbar motion segment in pure and combined shear loads. J Biomech. 2013;46(14):2513-21.
 21. Shirazi-Adl A, Ahmed AM, Shrivastava SC. A finite element study of a lumbar motion segment subjected to pure sagittal plane moments. J Biomech. 1986;19(4):331-50.
 22. Whyne CM, Hu SS, Lotz JC. Burst fracture in the metastatically involved spine: development, validation, and parametric analysis of a three-dimensional poroelastic finite-element model. Spine (Phila Pa 1976). 2003;28(7):652-60.
 23. Schmidt H, Galbusera F, Wilke HJ, Shirazi-Adl A. Remedy for fictive negative pressures in biphasic finite element models of the intervertebral disc during unloading. Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2011;14(3):293-303.
 24. Tyrrell AR, Reilly T, Troup JD. Circadian variation in stature and the effects of spinal loading. Spine (Phila Pa 1976). 1985;10(2):161-4.
 25. Schmidt H, Shirazi-Adl A, Galbusera F, Wilke HJ. Response analysis of the lumbar spine during regular daily activities--a finite element analysis. J Biomech. 2010;43(10):1849-56.
 26. Heuer F, Schmidt H, Klezl Z, Claes L, Wilke HJ. Stepwise reduction of functional spinal structures increase range of motion and change lordosis angle. J Biomech. 2007;40(2):271-80.
 27. Reilly T, Tyrrell A, Troup JD. Circadian variation in human stature. Chronobiol Int. 1984;1(2):121-6.
 28. McMillan DW, Garbutt G, Adams MA. Effect of sustained loading on the water content of intervertebral discs: implications for disc metabolism. Ann Rheum Dis. 1996;55(12):880-7.
 29. Adams MA, McMillan DW, Green TP, Dolan P. Sustained loading generates stress concentrations in lumbar intervertebral discs. Spine (Phila Pa 1976). 1996;21(4):434-8.