نویسندگان

1 Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Biochemistry department, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Central Research Laboratory, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4 Department of biostatistics school of medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

5 Surgery Department, Veterinary School, Shiraz University, Shiraz, Iran

6 Pharmacology Department, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

7 Solace, medclinic, Toronto, Canada

8 Stem Cells Technology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

9 Stem Cells Technology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran Pharmacology Department, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده

زمینه و هدف: استئوآرتریت یکی از ملاحظات بهداشت عمومی است که به علت درد مزمن، سفتی، اختلال خواب و افسردگی منجر به ناتوانی می شود. در میان محصولات گیاهی، میوه زیتون محلی (Psidium Guajava L)  به دلیل ویژگی های آنتی اکسیدانی آن می تواند به عنوان یک داروی طبیعی بالقوه در نظر گرفته شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر درمانی میوه زیتون محلی (Psidium Guajava L  ) بر استئوآرتریت زانو در موش بود.
روش کار: چهل سر ی با استئوآرتریت ناشی از تزریق داخل مفصلی 500 واحد کلاژناز نوع 2 در زانوی چپ در چهار گروه درمانی (10 تایی) قرار گرفتند (A) کنترل،(B)  پیاسکلدین (10 میلی گرم در کیلوگرم) به عنوان کنترل مثبت، (C)  تجویز خوراکی عصاره هیدروالکلی میوه زیتون محلی ( Psidium Guajava L ) (500 میلی گرم در کیلوگرم)، و (D)  تجویز خوراکی عصاره هیدروالکلی میوه زیتون محلی ( Psidium Guajava L ) (1000 میلی گرم در کیلوگرم). پس از 8 هفته استفاده روزانه، نتیجه با ارزیابی های بافت شناسی و رادیوگرافی مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرمافزار Kruskal-Wallis در نسخه  SPSS 23.00  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و P <0.05 از نظر آماری معنی دار تلقی شد.
نتایج: عصاره هیدروالکلی میوه زیتون محلی ( Psidium Guajava L ) فعالیتهای خوب رادیکال با IC50 از 0.13 ± 0.46 میلی گرم / میلی لیتر (کوئرستین به عنوان یک کنترل مثبت) نشان داد. ارزیابی های هیستوپاتولوژیکی غضروف، سطح مفصلی صاف و یکنواخت با توزیع سلول هایی در یک ستون را در گروه آزمایش دریافت 1000 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی میوه زیتون محلی ( Psidium Guajava L )  نشان داد که در مقایسه با سایر گروه ها بخصوص گروه کنترل بهبودی بهتری داشت
(P-value = 0.02 ).  ارزیابی رادیولوژیکی مفصل زانو یافته های مشابه ارزیابی بافت شناسی نشان داد.
بحث: عصاره هیدروالکلی میوه زیتون محلی ( Psidium Guajava L ) می تواند به عنوان یک مکمل موثر و درمان جایگزین برای آرتروز زانو در موش در نظر گرفته شود.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the healing effect of Psidium Guajava L. hydro-alcoholic fruit extract on induced osteoarthritis in male rats

نویسندگان [English]

 • ساراسادات نبوی زاده 1
 • محسن احمدی زارعی 1
 • کامبیز ایرجی 2
 • آیدا ایرجی 3
 • پروین قایم مقام 4
 • امید کوهی حسین آبادی 3
 • آیدا حسن پور 5
 • مریم مجاهد 6
 • مهشید جمشیدی 7
 • سجاد دانشی 8
 • نادر تنیده 9

چکیده [English]

Background: Osteoarthritis is a major public health consideration which leads to disability because of chronic pain, stiffness, sleeping disorder and depression. Among the herbal products Psidium Guajava L. fruit could be regarded as a potential natural remedy due to its anti-oxidant characteristics. The aim of this study was to evaluate the healing effect of Psidium Guajava L. fruit on osteoarthritis of the knee in rats.
Methods: Forty male Sprague-Dawley rats with induced osteoarthritis by intra-articular injection of 500U of type 2 collagenase in the left knee were recruited in four treatment groups (n=10): (A) control, (B) Piascledine (10mg/kg) as positive control, (C) oral administration of hydro-alcoholic extract of Psidium Guajava L. fruit (500mg/kg), and (D) oral administration hydro-alcoholic extract of Psidium Guajava L. fruit (1000mg/kg). After 8 weeks of daily administration, the outcome was evaluated by histopathological and radiographic assessments. The data were analyzed using Kruskal-Wallis nonparametric in SPSS version 23.00, and P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Psidium Guajava extract exhibited good radical scavenging activities with IC50 of 0.46 ± 0.13 mg/mL (quercetin as a positive control). Histopathological assessments of the cartilage showed smooth and continuous articular surface with columnar cell distribution in the experimental group that received 1000mg/kg Psidium Guajava L. fruit hydro-alcoholic extract which healed better than others, especially in the control group (p-value =0.02). The radiological assessments of the knee joints showed similar findings in histopathological assessment. 
Conclusion: Psidium Guajava L. fruit hydro-alcoholic extract might be regarded as an effective complementary and alternative treatment for osteoarthritis of the knee in rats.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • osteoarthritis
 • knee
 • Radiography
 • Pathology
 • Psidium guajava
 • Rats
1. Lawrence EA, Kague E, Aggleton JA, Harniman RL,
Roddy KA, Hammond CL. The mechanical impact of
col11a2 loss on joints; col11a2 mutant zebrafish
show changes to joint development and function,
which leads to early-onset osteoarthritis. Philos
Trans R Soc Lond B Biol Sci.
2018;373(1759):20170335.
2. Gauffin H, Filbay S, Andersson C, Ardern C, Kvist J.
Radiographic osteoarthritis and knee symptoms 32-
37 years following acute anterior cruciate ligament
injury. Osteoarthritis Cartilage. 2019;27:S230-S1.
3. Rosenberg JH, Rai V, Dilisio MF, Agrawal DK.
Damage-associated molecular patterns in the
pathogenesis of osteoarthritis: potentially novel
therapeutic targets. Mol Cell Biochem. 2017;434(1-
2):171-9.
4. Hunter DJ, Schofield D, Callander E. The individual
and socioeconomic impact of osteoarthritis. Nat Rev
Rheumatol. 2014;10(7):437-41.
5. Yarmola E, Partain B, Shah Y, Figueras J, Dobson J,
Allen K. Intra-articular levels of five biomarkers
assessed via magnetic capture in a rat knee model of
osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2019;27:S71.
6. Chevalier X, Ravaud P, Maheu E, Baron G, Rialland A,
Vergnaud P, et al. Adalimumab in patients with hand
osteoarthritis refractory to analgesics and NSAIDs: a
randomised, multicentre, double-blind, placebo-
controlled trial. Ann Rheum Dis. 2015;74(9):1697-
705.
7. Shehata AE, Fareed ME. Effect of cold, warm or
contrast therapy on controlling knee osteoarthritis
associated problems. Int J Med Health Pharm
Biomed Eng. 2013;7:259-65.
نتیجهگیری
منابع
مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران
دکتر سارا سادات نبویزاده و همکاران دوره هفدهم، شماره 3( شماره مسلسل 66 ،)تابستان 8331 ،صفحههای 821 -886
170
8. Ayhan E, Kesmezacar H, Akgun I. Intraarticular
injections (corticosteroid, hyaluronic acid, platelet
rich plasma) for the knee osteoarthritis. World J
Orthop. 2014;5(3):351-61.
9. Orozco L, Munar A, Soler R, Alberca M, Soler F,
Huguet M, et al. Treatment of knee osteoarthritis
with autologous mesenchymal stem cells: a pilot
study. Transplantation. 2013;95(12):1535-41.
10. El-Ahmady SH, Ashour ML, Wink M. Chemical
composition and anti-inflammatory activity of the
essential oils of Psidium guajava fruits and leaves.
Journal of Essential Oil Research. 2013;25(6):475-81.
11. Tanideh N, Nasab MAR, Hasssanpour I, Hosseinabadi
OK, Moiahed M, Nabavizadeh SS. Evaluation of
Psidium Guajava L. leaf oil extract effect on induced
osteoarthritis in male rats. Iranian Journal of
Orthopaedic Surgery. 2018;16(2):230-8.
12. Rishika D, Sharma R. An update of pharmacological
activity of Psidium guajava in the management of
various disorders. Int J Pharm Sci Res.
2012;3(10):3577.
13. Tanideh N, Bahrani M, Khoshnood-Mansoorkhani
MJ, Mehrabani D, Firoozi D, Koohi-Hosseinabadi O,
et al. Evaluating the effect of melillotus officinalis L.
Aqueous extracts on healing of acetic acid-induced
ulcerative colitis in male rats. Ann colorectal res.
2016;4(4):e42856.
14. Dabbaghmanesh MH, Noorafshan A, Talezadeh P,
Tanideh N, Koohpeyma F, Iraji A, et al. Stereological
investigation of the effect of Elaeagnus angustifolia
fruit hydroalcoholic extract on osteoporosis in
ovariectomized rats. Avicenna J Phytomed.
2017;7(3):261-74.
15. Yanai T, Ishii T, Chang F, Ochiai N. Repair of large full-
thickness articular cartilage defects in the rabbit: the
effects of joint distraction and autologous bone-
marrow-derived mesenchymal cell transplantation. J
Bone Joint Surg Br. 2005;87(5):721-9.
16. Yang M, Jiang L, Wang Q, Chen H, Xu G. Traditional
Chinese medicine for knee osteoarthritis: An
overview of systematic review. PloS one.
2017;12(12):e0189884.
17. Liu-Bryan R, Terkeltaub R. Emerging regulators of the
inflammatory process in osteoarthritis. Nat Rev
Rheumatol. 2015;11(1):35-44.
18. Liu X, Yan X, Bi J, Liu J, Zhou M, Wu X, et al.
Determination of phenolic compounds and
antioxidant activities from peel, flesh, seed of guava
(Psidium guajava L.). Electrophoresis.
2018;39(13):1654-62.
19.Jiménez-Escrig A, Rincón M, Pulido R, Saura-Calixto
F. Guava fruit (Psidium guajava L.) as a new source of
antioxidant dietary fiber. J Agric Food Chem.
2001;49(11):5489-93.
20. Patthamakanokporn O, Puwastien P, Nitithamyong
A, Sirichakwal PP. Changes of antioxidant activity
and total phenolic compounds during storage of
selected fruits. J Food Compost Anal.
2008;21(3):241-8.
21. Chen KC, Chuang CM, Lin LY, Chiu WT, Wang HE,
Hsieh CL, et al. The polyphenolics in the aqueous
extract of Psidium guajava kinetically reveal an
inhibition model on LDL glycation. Pharm Biol.
2010;48(1):23-31.
22. Alshami AM. Knee osteoarthritis related pain: a
narrative review of diagnosis and treatment. Int J
Health Sci (Qassim). 2014;8(1):85-104.
23. Sakthivel K, Guruvayoorappan C. Amentoflavone
inhibits iNOS, COX-2 expression and modulates
cytokine profile, NF-κB signal transduction pathways
in rats with ulcerative colitis. Int Immunopharmacol.
2013;17(3):907-16.
24. Zhao X-Z, Li X-W, Jin Y-R, Yu X-F, Qu S-C, Sui D-Y.
Hypolipidemic effects of kaempferide-7-O-(4''-O-
acetylrhamnosyl)-3-O-rutinoside in hyperlipidemic
rats induced by a high-fat diet. Mol Med Rep.
2012;5(3):837-41.
25. van der Kraan PM, van den Berg WB. Osteoarthritis
in the context of ageing and evolution: Loss of
chondrocyte differentiation block during ageing.
Ageing Res Rev. 2008;7(2):106-13.
26. Martel-Pelletier J, Boileau C, Pelletier J-P, Roughley
PJ. Cartilage in normal and osteoarthritis conditions.
Best Pract Res Clin Rheumatol. 2008;22(2):351-84.
27. Ravi K, Divyashree P. Psidium guajava: A review on
its potential as an adjunct in treating periodontal
disease. Pharmacogn Rev. 2014;8(16):96-100.
28. Fasola TR, Oloyede GK, Aponjolosun BS. Chemical
composition, toxicity and antioxidant activities of
essential oils of stem bark of Nigerian species of
guava (Psidium guajava Linn.). EXCLI J. 2011;10:34-
43.
29. iyanat S, Salehi M, Koohi-Hosseinabadi O, Tanideh N,
Dehghani F, Koohpeyma F, et al. Effects of the
Hydroalcoholic Extract of the Psidium guajava Fruit
on Osteoporosis Prevention in Ovariectomized Rats.
Iran J Med Sci. 2018;43(6):623-32.
30. Budin SB, Ismail H, Chong PL. Psidium guajava fruit
peel extract reduces oxidative stress of pancreas in
streptozotocin-induced diabetic rats. Sains Malays.
2013;42(6):707-13.
31.Jahagirdar K, Ghosh P, Adil SM, Ziyaurrahman A.
Effect of hydroalcoholic extract of Psidium guyava
Linn. on complete Freund’s adjuvant induced
arthritis in laboratory animals. Pharmacologyonline.
2010;3:706-19.
32. Kuo Y-T, Chien C-T. Protective function of guava
(Psidium guajava) juice combined with trehalose in
kidney and pancreas in type 2 diabetic rats. The
FASEB Journal. 2015;29(1_supplement).