نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

چکیده
مقدمه : بیماری براکی متاتارس یک بیماری نادر دفرمیتی پا است که در اکثر موارد به علت زود بسته شدن اپیفز متاتارس که باعث کوتاهی ان میشود ایجاد میشود. به نظر میرسد فاکتور های زیادی همچون تروما، ایاتروژنیک و مادرزادی در ایجاد این وضعیت با یا بدون ارتباط با سندروم های سیستمیک نقش دارند. این دفرمیتی با گستره وسیعی از الگو های کلینیکی از نارضایتی زیبایی شناختی تا درد شدید شناخته میشود.
 
ابزارها و روشها :این مطالعه به صورت case series  در سال 1397  در مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی رسول اکرم (ص) دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام میشود.به علت نادر بودن بیماری تمامی بیماران  مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی که بیماری انها به وسیله گرافی پا و توسط یک متخصص ارتوپدی تایید شده بود و تنها علل مادرزادی داشته باشند وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران ، میزان افزایش طول و مدت زمان طول کشیدن شروع درمان تا خارج شدن فیکساتور توسط چک لیست و از پرونده بیماران جمع اوری شد.
کلیه افراد با درگیری غیر از متاتارس چهارم, و یا به علت تروما و ثانویه جراحی های پا و یا قانویه به سندرم های ژنتیکی یا همراه با سینداکتیلی و پلی داکتیلی از مطالعه حذف  شدند
 
نتایج : این مطالعه بر روی 9 بیمار شامل 8 زن و یک مرد با میانگین سنی 12.3 سال انجام شد.2 نفر از خانم های مورد مطالعه دچار درگیری دو طرفه بودند که در نتبجه 11 مورد جراحی مورد بررسی قرار گرفت. به طور میانگین شاهد 16.58 میلیمتر افزایش طول در مدت زمان به طور میانگین 96.5 روز بودیم. همچنین مشاهده شد به طور میانگین شاهد 48.23 درصد افزایش طول متاتارس در طی مدت زمان درمان بودیم که در 100 درصد بیماران mal:union:  مشاهده نشد.

نتیجه گیری : بر اساس یافته های این مطالعه میزان Mal:union:  پس از این عمل جراحی صفر درصد بود که در مقایسه با روش های دیگر برتری واضح مشاهده شد. همچنین به دلیل انجام این عمل جراحی در سنین پایین شاهد افرایش درصد طول بیش از سایر مطالعات شدیم

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Treatment for Brachymetatarsia of the Fourth Ray via Lengthening Over the Pin: A Case Series

چکیده [English]

Background & Aim: Brachymetatarsia is a rare condition of the foot characterized by a shortening of the metatarsal bones. Brachymetatarsia may be congenital and idiopathic in etiology, or caused by trauma, and may be associated with systemic diseases. This deformity is recognized with a wide range of clinical patterns, from aesthetic dissatisfaction to severe pain. Various surgical methods have been proposed to treat the disease, which could be associated with different complications such as stiffness, lack of union, and deviation from the axis. The present study aimed to evaluate the result of ''over the pin'' surgical method for patients with brachymetatarsia.
Methods: This case series research was performed in a training hospital on the patients referred to the orthopedic clinic, with congenital brachymetatarsia confirmed by foot radiographs. Data related to the demographic characteristics of patients, the obtaince length, and the duration between treatment onset and removal of the fixator were obtained using a checklist and the medical files of the participants. In this study, the exclusion criteria were non-metatarsal involvement, trauma, secondary foot surgeries, genetic syndromes, syndactyly, and polydactyly.
Results: There were women and one male, with the mean age of 12.3 years. Bilateral involvement was detected in two female subjects, and a total of 11 surgeries were assessed. According to the results, there was a total length increase of 16.58 millimeters over a mean duration of 96.5 days. In addition, metatarsal length increased by 48.23% during treatment, and no malunion was observed in the patients. 
Conclusion: ''Lengthening over a ping'' for brachymetatarsia, of fourth ray is superior to other techniques, which avoids malunion, and higher length gain is possible.
to the results of the study, malunion was reported in none of the participants after the surgery, which showed an apparent superiority of the method, compared to other techniques. However, a higher length increase was detected in the current research, compared to other studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brachymetatarsia
 • Surgical Effectiveness
 • Ilizarov Apparatus
 1. Hamada M, Sakamoto Y, Nagasao T, Kishi K. Treatment of complications after distraction osteogenesis for brachymetatarsia of the fourth metatarsal. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016;4(7):e817.
 2. Barbier D, Neretin A, Journeau P, Popkov D. Gradual metatarsal lengthening by external fixation:A new classification of complications and a stable technique to minimize severe complications. Foot Ankle Int. 2015;36(11):1369-77.
 3. Cordoba-Fernandez A, Vera-Gomez ML. Literature review on brachymetatarsia. Orthop Nurs. 2018;37(5):292-302.
 4. Giannini S, Faldini C, Pagkrati S, Miscione MT, Luciani D. One-stage metatarsal lengthening by allograft interposition: A novel approach for congenital brachymetatarsia. Clin Orthop Relat Res. 2010;468(7):1933-42.
 5. Iida N, Watanabe A. A new surgical procedure for brachymetatarsia by a hydroxyapatite graft. Eur J Plast Surg. 2013;36(1):41-4.
 6. Kim JS, Baek GH, Chung MS, Yoon PW. Multiple congenital brachymetatarsia. A one-stage combined shortening and lengthening procedure without iliac bone graft. J Bone Joint Surg Br. 2004;86(7):1013-5.
 7. Kumar P, Pillai A, Bate JA, Henry J. Distraction osteogenesis for brachymetatarsia using initial circular fixator and early trans-fixation metatarsal K-wires-a series of three cases. J Surg Case Rep. 2018;2018:rjy269.
 8. Kim HT, Lee SH, Yoo CI, Kang JH, Suh JT. The management of brachymetatarsia. J Bone Joint Surg Br. 2003;85(5):683-90.
 9. Masada K, Fujita S, Fuji T, Ohno H. Complications following metatarsal lengthening by callus distraction for brachymetatarsia. J Pediatr Orthop. 1999;19(3):394-7.
 10. Fusini F, Langella F, Catani O, Sergio F, Zanchini F. Mini-invasive treatment for brachymetatarsia of the fourth ray in females: Percutaneous osteotomy with mini-burr and external fixation-a case series. J Foot Ankle Surg. 2017;56(2):390-4.
 11. Lamm BM. Percutaneous distraction osteogenesis for treatment of brachymetatarsia. J Foot Ankle Surg. 2010;49:197-204.
 12. Jones MD, Pinegar DM, Rincker SA. Callus Distraction versus single-stage lengthening with bone graft for treatment of brachymetatarsia: A systematic review. J Foot Ankle Surg. 2015;54:927-31.
 13. Ibrahim T, Beiri A, Azzabi M, Best AJ, Taylor GJ, Menon DK. Reliability and validity of the subjective component of the American Orthopaedic Foot and Ankle Society clinical rating scales. J Foot Ankle Surg. 2007;46(2):65-74.
 14. Fuiano M, Mosca M, Caravelli S, Di Liddo M, Grassi A, Majumdar A, et al. Callus distraction with external fixator for the treatment of congenital brachymetatarsia of the fourth ray. Foot Ankle Surg. 2019. [In Press]
 15. Lee WC, Yoo JH, Moon JS. Lengthening of fourth brachymetatarsia by three different surgical techniques. J Bone Joint Surg Br. 2009;91(11):1472-7.
 16. Desai A, Lidder S, A RA, S SR, A DS. Brachymetatarsia of the fourth metatarsal, lengthening scarf osteotomy with bone graft. Orthop Rev (Pavia). 2013;5:e21.
 17. BastosFilho R, Lermontov S, Borojevic R, Schott PC, Gameiro VS, Granjeiro JM. Cell therapy of pseudarthrosis. Acta Ortop Bras. 2012;20:270-3.