نویسندگان

دانشگاه اراک

چکیده

پیش زمینه: مصرف چای و بار ورزشی ممکن است اثرات مطلوبی بر خطر ابتلا به پوکی استخوان داشته باشند. با این حال، اثرات چای به همراه تمرین ورزشی بر تراکم استخوان مشخص نیست. هدف مطالعه حاضر، روشن شدن تأثیر درمان ترکیبی عصاره چای و تمرین روی تردمیل بر تراکم مواد معدنی استخوان در موش‏های میانسال بود.
مواد و روش‏ها: 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (14 هفته‏ای) در چهار گروه کنترل، شم، تمرین ورزشی و چای به همراه تمرین به طور تصادفی قرار داده شدند. موش‏ها در گروه‏های تمرینی در یک برنامه ورزشی دویدن روی تردمیل (1‏ساعت در روز، 5 بار در هفته به مدت 8 هفته) شرکت داده شدند. عصاره چای به میزان 3/0 میلی گرم/کیلوگرم به صورت داخل صفاقی تزریق شد. ترکیب بدنی و تراکم استخوان در کل بدن از طریق دستگاه جذب سنجی دو گانه انرژی اشعه ایکس در ابتدا و پس از مداخله ارزیابی شد. داده‏ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون‏های آنالیز واریانس یک راهه و تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: دویدن روی تردمیل در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی دار موجب افزایش تراکم استخوان در ران موش‏ها شد(04/0P < /span>=). از طرفی، مشاهده شد ورزش به همراه مصرف چای موجب افزایش تراکم استخوان در کل بدن (01/0P < /span>=) و ران (03/0P < /span>=) موش‏های میانسال می‏شود.
نتیجه گیری: چای باعث افزایش پاسخ استخوان به بار مکانیکی می‏شود و یک اثر هم افزایی در مدل موش مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cooperative effects of exercise training and tea administration on bone mass in middle- aged rat

چکیده [English]

Background: Tea consumption and exercise loading may have favorable effects on risk of osteoporosis. However, effects of tea plus exercise training on bone density are not clear. The aim of this study was to clarify the influence of combined treatment with tea extract and treadmill exercise on bone mineral density in middle-aged rats.
Material and Method: Forty male Wistar rats (14 weeks old) were randomized into four groups: control, sham, exercise training and tea plus exercise training. Rats in the exercise groups were participated in a running exercise program (1 h/day, 5 times/ week for 8 weeks). Tea extract were intraperitoneally injected by 0.3 mg/kg. Body composition and bone mineral density of the whole body were assessed by dual-energy X-ray absorptiometry at baseline and after intervention. Data were analyzed using SPSS software using ANOVA and post hoc Tukey test.
Results: Running on treadmill significantly increased femur bone mineral density in rats compared to control group (P=0.04). On the other hand, it was observed that exercise plus tea consumption increased bone mineral density in whole body (P=0.01) and femur (P=0.03) of middle aged rats.
Conclusion: Tea enhanced the bone response to mechanical loading and a synergistic effect was observed in a rat model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanical load
  • Bone
  • Rat
  • Tea