نویسندگان

1 استادیار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشیارارتوپدی - فلوشیپ جراحی دست

چکیده

پیش زمینه: در مطالعات گذشته بیان شده است که ممکن است ارتباط و همبستگی بین پارگی وسیع روتاتور کاف (RCT) و نوروپاتی محیطی وجود داشته باشد. در هر حال، یافته های مطالعات قبلی به حدی متناقض و گیج کننده است که انجام مطالعات بیشتر در این زمینه را ضروری می کند. در مطالعه آینده نگر حاضر ما به بررسی شیوع نوروپاتی محیطی در بیماران دچار RCT وسیع رداختیم. بعلاوه تاثیر ترمیم جراحی این پارگی بر بهبودی نوروپاتی را ارزیابی نمودیم.
مواد و روش ها: در این مطالعه 58 بیمار دچار RCT وسیع بررسی شدند. تمام بیماران تحت ترمیم آرتروسکوپیک با استفاده از anchor suture قرار گرفتند. قبل از جراحی، EMG/NCV برای بررسی وجود نوروپاتی انجام شد. بعلاوه قبل و پس از جراحی، quick DASH score برای تمام بیماران تکمیل شد و شدت درد با استفاده از visual analogue scale (VAS) اندازه گیری شد. بیماران 6 ماه پیگیری شدند. در ویزیت نهایی، مجددا EMG/NCV برای افراد دچار نوروپاتی انجام شد.
یافته ها: بطور کلی 8 بیمار دچار نوروپاتی مشاهده شدند (5/13%) که از این تعداد 5 مورد نوروپاتی سوپرااسکاپولار، 2 مورد نوروپاتی upper trunk و یک مورد نوروپاتی آگزیلاری بود. در معاینات ویزیت نهایی مشاهده گردید که همه موارد به جز یک نوروپاتی سوپرااسکاپولار و یک نوروپاتی upper trunk بهبود یافتند. در ویزیت نهایی مشاهده گردید که میانگین quick DASH score (از 6/72 به 7/19) و شدت درد (از 3/5 به 1/1) بطور معناداری کاهش پیدا کرد (001/0>p < /span>). در ویزیت نهایی مهم ترین شکایت بیماران، محدودیت دامنه حرکتی بود که در 11 نفر دیده شد (19%). همچنین سه بیمار از احساس درد شکایت داشتند که دو نفر از آن ها افرادی بودند که نوروپاتی آن ها بهبود نیافته بود.
نتیجه گیری: اسکیرینینگ دقیق از نظر آسیب های نورولوژی در تمام بیماران دچار RCT گسترده و بررسی های electromyographic در افراد مشکوک به نوروپاتی قبل از جراحی ترمیم روتاتور کاف توصیه میشود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Incidence of neuropathy associated with massive rotator cuff tear and the effect of tendon repair on improvement of the neuropathy

نویسندگان [English]

  • Ali Moazemi pour 1
  • Farivar Lahiji 2
  • Mehrak Ashouri

1 Assistant Professor of Orthopedics, University of Science Shahid Beheshti Medicine

2 Associate Professor of Orthopedics - Fellowship Hand surgery

چکیده [English]

Background: Previous studies suggest an existingassociation between massive rotator cuff tear (RCT) and peripheral neuropathy. However, the findings are often inconsistent. In the present prospective study we assessed the prevalence of peripheral neuropathy in patients with massive RCT. In addition, we evaluated the effect of surgical repair of this rupture on thetreatment outcomes of neuropathies.
Methods: In this study, 58 patients were evaluated with a massive RCT. All patients underwent arthroscopic repair using suture anchor groups. Before surgery, electromyography (EMG)/nerve conduction velocity(NCV)were performed to check for neuropathy.In addition, before and after the surgery, Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) score was calculated for all patients and the pain intensity was measured using visual analogue scale (VAS). Patients were followed up for 6 months. In the final visit, EMG/NCV was reperformed for those patients with neuropathy.
Results: A total of 8 patients with neuropathy were observed (13.5%), of which 5 cases were presented with suprascapular neuropathy, 2 cases of upper trunk neuropathy and 1 case of neuropathy. In the final visit examinations, all cases except one suprascapular neuropathy and an upper trunk neuropathy were recovered.
In the final visit, the average Quick DASH score was significantly reduced from 72.6 to 19.7 (p <0.001).Similarly, the severity of pain significantly decreased from 5.3 to 1/1 (p <0.001). In the final visit, the most important complaint of the patients was a limitation of motion in 11 patients (19%). Three patients also complained of pain, two of whom were those whose neuropathy had not improved.
Conclusion:Precise screening for neurological damage is recommended in all patients with extensive RCT.Moreover,electromyographic studies can be of benefit in suspected cases of neuropathy before repair of rotator cuff.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: massive rotator cuff tear
  • Arthroscopic repair
  • Neuropathy
  • suprascapular nerve
Bahk M, Keyurapan E, Tasaki A, Sauers EL, McFarland
EG. Laxity testing of the shoulder: a review. Am J
Sports Med 2007;35:131–144.
2. Makela M, Heliovaara M, Sainio P, Knekt P,
Impivaara O, Aromaa A. Shoulder joint impairment
among Finns aged 30 years or over: prevalence, risk
factors and co-morbidity. Rheumatology (Oxford,
UK) 1999;38(7):656–662.
3. Picavet HS, Schouten JS. Musculoskeletal pain in the
Netherlands: prevalences, consequences and risk
groups, the DMC(3)-study. Pain 2003;102(1–2):167–
178.
4. Prevalence of shoulder pain in the community: the
influence of case definition. Ann Rheum Dis
1997;56(5):308–312.
5. Urwin M, Symmons D, Allison T, Brammah T, Busby
H, Roxby M, Simmons A, Williams G. Estimating the
burden of musculoskeletal disorders in the
community: the comparative prevalence of
symptoms at different anatomical sites, and the
relation to social deprivation. Ann Rheum Dis
1997;57(11):649–655.
6. Khan Y, Nagy MT, Malal J, Waseem M. The
painfulshoulder: shoulder impingement syndrome.
Open Orthop J 2013;7:347–351.
7. van der Windt DAWM, Koes BW, de Jong BA, Bouter
LM. Shoulder disorders in general practice:
incidence, patient characteristics, and
management. Ann Rheum Dis 1995;54(12):959–
964.