نویسندگان

1 دانشگاه بهشتی

2 دانشیار جراحی استخوان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، - تهران، ایران.

3 شهید بهشتی

4 واحد پزشکی دانشگاه آزاد

چکیده

حوزه ای از پزشکی است که جهت ترمیم بافت یا اندام آسی دیده از )Regenerative medicine( پزشکی ترمیمی
توانایی خود بدن بهره می تیرد. این حوزه امروزه در ارتوپدی کاربرد وسیعی پیداکرده است که می توان به مواردی شامل
درمان بیماری های تخریبی دیسک، آسی ها و التهاب تاندون ها، مفاصل و لیگامان ها اشاره کرد. محصول شایع پرکاربرد
است. میالعات بالینی انسانی را که به بررسی کاربرد )Platelet rich plasma( در این زمینه پلاسمای غنی از پلاکت
پلاسمای غنی از پلاکت در زمینه بیماری های ستون فقرات پرداخته اند در این مقاله مرور کردیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Platelet-rich Plasma for Spine Conditions: A review of Published Research

نویسندگان [English]

  • ADEL EBRAHIMPOUR 1
  • Ahmad reza Mir bolook 2

2 Associate professor of bone surgery Shahid Beheshti university of medical sciences Tehran Iran

چکیده [English]

Abstract
Regenerative medicine is a field of medicine that uses the body’s ability in healing the tissues or damaged body parts. This area is extensively used in orthopedics, specifically in the treatment of disc destructive diseases, as well as injuries and inflammation of the tendons, joints, and ligaments. The most commonly used product in this field is platelet-rich plasma (PRP). In this research, we reviewed human clinical studies conducted to evaluate the role of PRP in spinal diseases. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Platelet Rich Plasma
  • Bone Fusion
  • Disc
2. Platelet drived growth factor
3. transforming growth factor beta
4. Epidermal Growth Factor
میباشد. همچنهین ، القهای اسهتخوانی تبهدیل اسهتم سهل هها بهه
سلولهای بهال اسهتخوانی در حضهور فاکتورههای رشهد شهامل
)3و6تا1 )PDGF و TGFبتا است
.
انواع پالسمای غنی از پالکت
پرکاربردترین محصول پالکتی، پالسمای غنی از پالکهت ) PRP)
5 اسهت کهه بها اسهامی PRF
و کنسهانتره پالکتهی ههم شهناحته
میشود. پالسمای غنی از پالکت به عنوان قسهمتی از پالسهمای
خون است که غلظت پالکتی باالتر از خون محییی دارد. عهالوه
بههر پالکههت در PRP ،فاکتورهههای انعقههادی، فاکتورهههای رشههد،
کموکاینها، سایتوکاینها و سایر پروتئینهای پالسما هم وجهود
6 دارنهد. فاکتورهههای رشههد داخهل PRP شهامل VEGF
FGF ،
9
،
HGF ،EGF ،PDGF 1
Insulin like GF1,2 ،
7
، مههاتریکس
متالوپروتئینهاز 2 و 7 و اینترلهوکین 1 اسهت. تعهداد پالکهتهها،
لکوسیت و RBC مهمترین فاکتورهایی هستند که باید در تهیهه
)7 )این محصول پالکتی مدنظر قرار بگیرد
.
در حدود 21 تا 01 سیسی خون محییی برحس نیاز ترفتهه و
سانتریفیوژ میشود. در بار اول، سه الیه که شامل اریتروسیت در
الیة تحتانی، coat Buffy درالیه ة میهانی و پالسهمای محتهوی
در الیه فوقانی است، جداسازی میشهوند. الیه ة 81 پالکت )PCP)
پالسمای محتوی پالکت بعد از دومین دور سهانتریفیوژ ، دو الیه ة
است Platelet poor plasma و Platelet Rich plasma
که الیةPRP دارای پالکت با غلظهت 2تها 5 برابهر غلظهت اولیه ة
)0 )خونی است
.
انواع PRP شامل موارد زیر است:
8 -پالسمای غنی از پالکت خهال (PRP-P(
: ایهن محصهول 88
بدون لکوسیت است و عالوه بهر کنسهانتره پالکهت، شهبکه ای از
فیبرین نیز دارد. به فرمت ژل یا مایع مورد استفاده قرار میتیرد
و 3 تا 1 برابر حجم خون غلظت پالسما دارد.
2 -پالسمای غنی از پالکهت و لکوسهیت )PRP-L)
: عهالوه بهر 82
کنسانتره پالکت، لکوسیت و شبکهای از فیبرین هم در آن وجود
دارد.
5. Platelet-Rich fibrin (PRF(
6. Vascular endothelial growth factor
7. Fibroblast growth factor
8. Hepatocyte growth factor
9. Insulin like Growth Factor 1,2
10. Platelet-containing plasma (PCP)
11. Pure Platelet-Rich Plasma
12. Leukocyte and Platelet –Rich Plasma