نویسندگان

NMA

چکیده

دررفتگی تحتانی شانه نوعی نادر از دررفتگی مفصل است که معمولاً با آسیب به بافت نرم اطراف آن همراه است. برای
جلوگیری از عوار ، جا انداختن دررفتگی باید در اسرع وقت انجام شود. مقاله حاضر گزارشی از دررفتگی تحتانی شانه
است که با کوفتگی عرو بازویی و آسیب شککه اعصاب بازویی مراجعه کرده است. دررفتگی در اتا اورژانس جا )LEH(
انداخته شده و از بازوبند استفاده شده است. تمام علائم طی چهار هفته اس از درمان برطرف شده است. دررفتگی
تحتانی شانه نادر است، و معمولاً با آسیب دیدن ساختارهای ایوسته به آن همراه است. برای تشخیص و درمان زودرس
نیاز به حساسیت بالا در ردیابی آسیب های عصکی عروقی وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Vascular and Brachial Plexus Injury Following Inferior Shoulder Dislocation; A Case Report

چکیده [English]

Abstract
Inferior shoulder dislocation is a rare form of joint dislocation which is commonly associated with injury to the surrounding soft tissues. Reduction of the dislocation must be done as fast as possible to avoid complications. This is a report of an inferior shoulder dislocation who presented with brachial vein contusion and brachial plexus injury. The dislocation was reduced in emergency room, and arm sling applied. All the symptoms resolved within four weeks after treatment.
Inferior shoulder dislocation is rare, it is usually associated with injury to contiguous structures. High index of suspicion towards neuro vascular injury is needed for early diagnosis and treatment.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Shoulder
  • Contusion
  • Brachial plexus
  • Arm
1. Petty K, Price J, Kharasch M, Novack J. Bilateral
luxatioerecta: A case report. J Emerg Med.
2014;46:176-9.
2. Cift H, Soylemez S,Demiroglu M, Ozkan K,Ozden VE,
Ozkut AT. Rare inferior shoulder dislocation
(LuxatioErecta). Case Reports in Orthopedics.
2015;2015:1-3.
3. Nambiar M, Owen D, Moore P, Carr A, Thomas M.
Traumatic inferior shoulder dislocation: A review of
management and outcome. Eur J Trauma Emerg
Surg. 2018;44:45-51.
4. Ngam PI, Hallinan JT, Sia DSY. Sequelae of bilateral
luxatioerecta in the acute post-reduction period
demonstrated by MRI: A case report and literature
review. Skeletal Radiol. 2019;48:467-73.
5. Lam AC, Shih RD. LuxatioEracta Complicated by
anterior shoulder Dislocation during Reduction.
West J EmergMed. 2010;11(1):28-30.
6. Yamamoto T, Yoshiya S, Kurosaka M, Nagira K,
Nabeshima Y. Luxatioerecta (inferior dislocation of
the shoulder): A report of 5 cases and a review of
the literature. Am J Orthop (Belle Mead NJ).
2003;32:601-3.
7. Cacioppo E,Waymack JR. Bilateral inferior shoulder
dislocation. West J Emerg Med. 2015;16(1):157.
8. Davids JR, Talbott RD. Luxatioerectahumeri. A case
report. ClinOrthopRelat Res. 1990:144-9.
9. Khedr H, Al-Zahrani A, Al-Zahrani A, Al-Qattan MM.
Bilateral irreducible inferior shoulder dislocation: A
case report. Int J Surg Case Rep. 2017;31:124-7.
10. Krug DK, Vinson EN, Helms CA. MRI findings
associated with luxatioe recta humeri. Skeletal
Radiol. 2010;39:27-33.
11. Wang KC, Hsu KY, Shih CH. Brachial plexus injury
with erect dislocation of the shoulder. Orthop Rev.
1992;21:1345-7.
12. Karnes JM, Bravin DA, Hubbard DF. Axillary artery
compression as a complication of a shoulder
dislocation. J Shoulder Elbow Surg. 2016;25:e61-4.
13.Nho SJ, Dodson CC, Bardzik KF, Brophy RH, Domb
BG, MacGillivray JD. The two-step maneuver for
closed reduction of inferior glenohumeral dislocation
(luxatioerecta to anterior dislocation to reduction). J
Orthop Trauma. 2006;20:354-7.
14. Reference form journal Amir Salari, MD; Amir Reza
Farhoud, MD; Ahmadreza Nezamslami, MD. Bipolar
Dislocation of Left Shoulder and Left Elbow: (Luxatio
Erecta+Posterior Dislocation of Elbow). Volume 16,
Number 4, Autumn 2018. p 328-331