نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

پیش زمینه: تسریع التیام استخوان، یکی از چالش برانگیزترین مسائل مطرح در عتم ارتوپدی است. از این رو مطالعه حاضر، با هد بررسی
روند التیام استخوان با کاربرد پودر استخوان ماهی و پلاکت لیوفیتیزه آماده شده با روشی نوین( روی مد حیوانی خرگوش طراحی شد.
مواد و روش ها: این مطالعه پژوهشی، در بهار و تابستان سا 1331 ، در دانشگاه شهرکرد، روی 22 خرگوش نر نیوزلندی سفید یک ساله
توزیع شده بودند. بعد از برش پوست و » ترکیب « و » پلاکت لیوفیتیزه « ،» پودر استخوان ماهی « ،» کنتر « انجام شد. خرگوش ها در 4 گروه
نمایان سازی استخوان زندزبرین، قطعه ای استخوان به طو 1 سانتی متر برداشته شد. در گروه کنتر ، بدون جاگذاری و در سایر گروه ها با
42 و 75 ، از خرگوش ها عکس های رادیولوژی گرفته ،21 ، جاگذاری مواد پیوندی یادشده پر شد و عضلاه و پوست بخیه شدند. در روزهای 14
شد تا از نظر تشکیل استخوان، جوش خوردگی استخوان و بازآرایی کالوس مورد ارزیابی قرار گیرند. روز 75 ، خرگوش ها جهت تهیه مقاطع
هیستوپاتولوژی آسان کُشی شدند.
یافته ها: در ارزیابی رادیوگرافی روز 75 ، گروه پلاکت لیوفیتیزه نسبت به سایر گروه ها برتری قابل توجهی از خود نشان داد. سطح معنی داری از
و p=0.007 ،p= بین گروه پلاکت لیوفیتیزه و گروه های کنتر ، پودر استخوان و ترکیبی وجود داشت که به ترتیب 0.02 ،p ارزش
گروه کنتر و گروه پودر « بود. مقاطع هیستوپاتولوژی نشان گر برتری معنی دار گروه های درمان نسبت به گروه کنتر بودند. بین p=0.005
اختلا » گروه کنتر و گروه ترکیب پودر استخوان ماهی و پلاکت لیوفیتیزه « و » گروه کنتر و گروه پلاکت لیوفیتیزه « ،» استخوان ماهی
مشاهده شد. هیچ گونه علائمی مبنی بر رد شدن پیوند در گروه ها مشاهده نشد. p= و 0.01 p=0.03 ،p= معنی داری، به ترتیب 0.01
نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد استفاده از پلاکت لیوفیتیزه می تواند مراحل التیام استخوان را در خرگوش تسریع کند و این ماده
دارای پتانسیل استفاده در طب انسانی است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Fish Bone Powder and Human Lyophilized Platelet on Bone Healing in Rabbit Model

نویسندگان [English]

 • Iman Hafar
 • Amin Bigham-sadegh
 • Amin Nematollahi
 • Iraj Karimi
 • Saeid Lotfi

چکیده [English]

Background: Acceleration of bone healing is one of the most challenging issues in orthopedic science. This study aimed to evaluate bone healing process with the application of fish bone powder and human lyophilized platelet (prepared with a novel protocol) in the rabbit animal model.
Materials and Methods:  This study was carried out on 20 male New Zealand white rabbits (12 month old), divided into four equal groups as control, fish bone powder, lyophilized platelet and a combination of fish bone powder and lyophilized platelet. After exposing the radius, a bone segment (10 mm) was cut from the bone, and the empty space was left empty in the control group but filled with the mentioned biomaterials in other groups. Radiographs of each rabbit were taken on the 14th, 28th, 42nd, and 56th post-operative days to evaluate bone formation, union and remodeling of the bone defect. All animals were euthanized on the 56th post-operative day for histopathological evaluation.
Results: Radiological evaluation showed a significant difference between the lyophilized platelet group (P=0.02) and the control (P=0.007) and the fish bone powder (P=0.005) on 56th post-operative day, where the lyophilized platelet group was superior, compared to other groups. Moreover, the histopathological evaluation revealed a significant difference between the control group (P=0.01), the fish bone powder (P=0.03) and lyophilized platelet group (P=0.01), where treatment groups were superior, compared to the control group on 56th post-operative day. Nonetheless, there was no evidence of graft rejection in all groups.
Conclusion: According to the results of the study, using lyophilized platelet could accelerate the bone healing process in rabbit and has the potential for use in medicine.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Orthopedics
 • Bone healing
 • Biomaterial
 • xenograft
 • Lyophilized Platelet
 • Fish Bone Powder
تضاد
منافعی در این مطالعه ندارند.
1. Stiefel M, Shaner A, Schaefer SD. The Edwin Smith
Papyrus: The birth of analytical thinking in medicine
and otolaryngology. Laryngoscope. 2006;116:182-8.
2. Wangensteen OH, Wangensteen SD. The rise of
surgery: From empiric craft to scientific discipline.
Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota
Press; 1978.
3. Ghiasi MS, Chen J, Vaziri A, Rodriguez EK, Nazarian A.
Bone fracture healing in mechanobiological
modeling: A review of principles and methods. Bone
rep. 2017;6:87-100.
4. Starr AJ. Fracture repair: successful advances,
persistent problems, and the psychological burden
of trauma. J Bone Joint Surg Am. 2008;90 Suppl
1:132-7.
5. Parizi AM, Oryan A, Shafiei-Sarvestani Z, Bigham AS.
Human platelet rich plasma plus Persian Gulf coral
effects on experimental bone healing in rabbit
model: radiological, histological, macroscopical and
biomechanical evaluation. J Mater Sci Mater Med.
2012;23:473-83.
6. Finkemeier CG. Bone-grafting and bone-graft
substitutes. J Bone Joint Surg Am. 2002;84:454-64.
7. McKay WF, Peckham SM, Badura JM. A
comprehensive clinical review of recombinant
human bone morphogenetic protein-2 (INFUSE Bone
Graft). Int Orthop. 2007;31:729-34.
8. Oryan A, Monazzah S, Bigham-Sadegh A. Bone injury
and fracture healing biology. Biomed Environ Sci.
2015;28:57-71.
9. Katti KS. Biomaterials in total joint replacement.
Colloids Surf B Biointerfaces. 2004;39:133-42.
10.Oryan A, Bigham-Sadegh A, Monazzah S. Fish bone
versus fish demineralized bone matrix (vertebra)
effects on healing of experimental radial defect in rat
model. Comp Clin Path. 2016;25:981-5.