نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی هندوستان

2 دانشگاه علوم پزشکی سارات

چکیده

خلاصه
پیش‎زمینه: با وجود مطالعات متعددی که در سال‌های متمادی انجام شده‌است، اما همچنان روش بهینه‌ای برای ترمیم شکستگی‌های درون مفصلی پاشنه‌ی پا وجود ندارد. هدف این مقاله مقایسه‌ی خروجی ها و نتایج درمان‌های جراحی و غیرجراحی برای شکستگی‌های جابجا شده‌ی درون مفصلی پاشنه‌ی پا در طول یک سال است.
روش: مطالعه‌ی حاضر از نوع آینده‌نگر بوده و به مدت دو سال (2018-2017) در بیمارستان عالی مراقبت‌های ویژه در شهر سورات واقع در ایالت گوجارات هندوستان صورت گرفته است. در این مدت، از بین 49 شکستگی، 25 عدد به صورت غیر جراحی و 24 عدد (11 نفر با روش جراحی باز ORIF و 13 نفر هم با روش جراحی با حداقل تهاجم MIS) نیز به صورت جراحی ترمیم شده‌اند. نتایج با استفاده از سیستم امتیازدهی AOFAS تصاویر رادیوگرافی نیز به مدت یک سال پس از جراحت ثبت شدند. اجرای این مقایسه نیز با استفاده از روش ANOVA صورت گرفت.
نتایج: در سه ماه ابتدایی درمان، روش جراحی ترمیم شکستگی درون مفصلی پاشنه‌ی پا نتایج به مراتب بهتری (رضایت 95درصدی) را نسبت به روش غیرجراحی داشته است. در حالی که در ماه‌های بین 6 تا 12، تفاوت محسوسی بین دو روش وجود ندارد. البته روش غیرجراحی نسبت به روش جراحی، عوارض بیشتری را دارا بوده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به امتیازات داده شده توسط سیستم AOFAS و تصاویر رادیوگرافی، در سه ماهه‌ی نخست، روش ترمیم جراحی شکستگی‌های جابجا شده‌ی درون مفصلی پاشنه‌ی پا در مقایسه با روش غیر جراحی، حتی درمورد افراد حاذق، از نتایج بهتری برخوردار بوده است. در ماه‌های بین ۶ تا ۱۲، نتایج دو روش مشابه یکدیگر هستند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Operative Versus Non-Operative Treatment for Closed Displaced intra-articular Fractures of the Calcaneum

نویسندگان [English]

  • Kushal Parikh 1
  • Mitesh Patel 2
  • Shalin Shah 2
  • Akarsh Patel 2

1

2

چکیده [English]

Background: Despite years of study, there is no consensus on the best method for treatment of intraarticular calcaneum fracture. This study aims to compare the outcome of operative versus nonoperative modality of management in intraarticular displaced calcaneum fractures over one year.
Method: This is a prospective study carried out at a tertiary care hospital over a period of 2 years: 2017 to 2018 in Surat, Gujarat, India. In this period, out of 49 fractures 25, were treated non-operatively and 24 by operative method (11 Open Reduction Internal Fixation ORIF plating, 13 Minimally Invasive Surgery – (MIS). The outcome was recorded using American Orthopaedic Foot & Ankle Society (AOFAS) score and radiographs up to 1-year post injury. The assessment was made using Analysis of Variance (ANOVA) method.
Result: Operative method of management of intraarticular calcaneal fractures had a significantly better (95% confidence) functional outcome at 3 month compared to non-operative management. However, at 6 and 12 months follow ups the difference between them become insignificant. Non-operative management, however, had more complications as compared to operative management.
Conclusion: Operative modality even in experienced hands has better outcome in terms of AOFAS score and radiographically compared to non-operative method in treatment of intraarticular displaced calcaneal fractures only in first few months. At 6 and 12 months follow up, the functional outcomes become similar.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Intraarticular calcaneal fractures
  • ST pin calcaneum
  • ORIF plating calcaneum
  • Non-Operative calcaneum
1.Cotton FJ, Wilson LT. Fractures of the Os Calcis. Boston Med
Surg J. 1908;159:559-65.
2.Potter MQ, Nunley JA. Long-term functional outcomes after
operative treatment for intra-articular fractures of the calcaneus. J
Bone Joint Surg Am. 2009;91:1854-60.
3.Jain V, Kumar R, Mandal DK. Osteosynthesis for intra-articular
calcaneal fractures. J Orthop Surg (Hong Kong). 2007;15:144-8.
4.Zwipp H, Rammelt S, Barthel S. Calcaneal fractures--open
reduction and internal fixation (ORIF). Injury. 2004;35 Suppl
2:Sb46-54.
5.Essex-Lopresti P. The mechanism, reduction technique, and
results in fractures of the os calcis. Br J Surg. 1952;39:395-419.
6.Parmar HV, Triffitt PD, Gregg PJ. Intra-articular fractures of the
calcaneum treated operatively or conservatively. A prospective
study. J Bone Joint Surg Br. 1993;75:932-7.
7.Thordarson DB, Krieger LE. Operative vs. nonoperative
treatment of intra-articular fractures of the calcaneus: a
prospective randomized trial. Foot Ankle Int. 1996;17:2-9.
8.Buckley RE, Tough S. Displaced intra-articular calcaneal
fractures. J Am Acad Orthop Surg. 2004;12:172-8.
9.Ibrahim T, Rowsell M, Rennie W, Brown AR, Taylor GJ, Gregg PJ.
Displaced intra-articular calcaneal fractures: 15-year follow-up of a
randomised controlled trial of conservative versus operative
treatment. Injury. 2007;38:848-55.
10.Walde TA, Sauer B, Degreif J, Walde HJ. Closed reduction and
percutaneous Kirschner wire fixation for the treatment of
dislocated calcaneal fractures: surgical technique, complications,
clinical and radiological results after 2-10 years. Arch Orthop
Trauma Surg. 2008;128:585-91.
11.Walters JL, Gangopadhyay P, Malay DS. Association of
calcaneal and spinal fractures. J Foot Ankle Surg. 2014;53:279-81.
12.Kumar S, Krishna LG, Singh D, Kumar P, Arora S, Dhaka S.
Evaluation of functional outcome and complications of locking
calcaneum plate for fracture calcaneum. J Clin Orthop Trauma.
2015;6:147-52.
13.Rak V, Ira D, Masek M. Operative treatment of intra-articular
calcaneal fractures with calcaneal plates and its complications.
Indian J Orthop. 2009;43:271-80.
14.Gusic N, Fedel I, Darabos N, Lovric Z, Bukvic N, Bakota B, et al.
Operative treatment of intraarticular calcaneal fractures:
Anatomical and functional outcome of three different operative
techniques. Injury. 2015;46 Suppl 6:S130-3.
15.Rammelt S, Amlang M, Barthel S, Gavlik JM, Zwipp H.
Percutaneous treatment of less severe intraarticular calcaneal
fractures. Clin Orthop Relat Res. 2010;468:983-90.
16.Schepers T, Patka P. Treatment of displaced intra-articular
calcaneal fractures by ligamentotaxis: current concepts' review.
Arch Orthop Trauma Surg. 2009;129:1677-83.
17.Abdelgaid SM. Closed reduction and percutaneous cannulated
screws fixation of displaced intra-articular calcaneus fractures.
Foot Ankle Surg. 2012;18:164-79.
18.Pozo JL, Kirwan EO, Jackson AM. The long-term results of
conservative management of severely displaced fractures of the
calcaneus. J Bone Joint Surg Br. 1984;66:386-90.
19.Agren PH, Wretenberg P, Sayed-Noor AS. Operative versus
nonoperative treatment of displaced intra-articular calcaneal
fractures: a prospective, randomized, controlled multicenter trial.
J Bone Joint Surg Am. 2013;95:1351-7.
20.Nouraei MH, Moosa FM. Operative compared to non-
operative treatment of displaced intra-articular calcaneal
fractures. J Res Med Sci. 2011;16:1014-9.
21.Howard JL, Buckley R, McCormack R, Pate G, Leighton R, Petrie
D, et al. Complications following management of displaced intra-
articular calcaneal fractures: a prospective randomized trial
comparing open reduction internal fixation with nonoperative
management. J Orthop Trauma. 2003;17:241-9.
Referen
منابع
مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران
دوره هفدهم، شماره 1 (شماره مسلسل 64)، زمستان 1397، صفحه‌های 13-6 بررسی نتایج بالینی ادکتور تناتومی و جااندازی بسته در درمان ...
13
1. Stein‐Zamir, C., et al., Developmental dysplasia of
the hip: risk markers, clinical screening and outcome.
Pediatrics International, 2008. 50(3): p. 341-345.
2 Pediatrics, A.A.o., Clinical practice guideline: early
detection of developmental dysplasia of the hip. Pediatrics,
2000. 105(4): p. 896-905.
3 Gray, A., et al., Economic evaluation of
ultrasonography in the diagnosis and management of
developmental hip dysplasia in theUnited Kingdom and
Ireland. J Bone Joint Surg Am, 2005. 87(11): p. 2472-2479.
4 Elbourne, D., et al., Ultrasonography in the
diagnosis and management of developmental hip dysplasia
(UK Hip Trial): clinical and economic results of a multicentre
randomised controlled trial. The Lancet, 2002. 360(9350):
p. 2009-2017.
5 Studer, K., et al., Increase in late diagnosed
developmental dysplasia of the hip in South Australia: risk
factors, proposed solutions. The Medical Journal of
Australia, 2016. 204(6): p. 240.
6. Thallinger, C., et al., Long-term results of a
nationwide general ultrasound screening system for
developmental disorders of the hip: the Austrian hip
screening program. Journal of children's orthopaedics,
2014. 8(1): p. 3-10.
7 El Hage, S., et al., Is percutaneous adductor
tenotomy as effective and safe as the open procedure?
Journal of Pediatric Orthopaedics, 2010. 30(5): p. 485-488.
8 Tönnis, D., An evaluation ofconservative and
operative methods in the treatment of congenital hip
dislocation. Clinical orthopaedics and related research,
1976. 119: p. 76-88.
9 Schramm, M., et al., The Wagner spherical
osteotomy of the acetabulum. J Bone Joint Surg Am,
2004(suppl 1): p. 73-80.
10 Sankar, W.N., Gorniltzky al,clark AL., Closed
Reduction for Developmental Dysplasia of the Hip: Early-
term Results From a Prospective, Multicenter Cohort.
Journal of pediatric orthopedics, 2019.
11 Tennant, S., et al., A protocol for the use of
closedreduction in children with developmental dysplasia of
the hip incorporating open psoas and adductor releases
and a short-leg cast: Mid-term outcomes in 113 hips. Bone
Joint J, 2016. 98(11): p. 1548-1553.
12 Barakat, A.S., et al., Closed reduction with
orwithout adductor tenotomy for developmental dysplasia
of the hip presenting at walking age. Current orthopaedic
practice, 2017. 28(2): p. 195.
.13. Kalamchi A, MacEwen GD: Avascular necrosis
following treatment
of congenital dislocation of the hip, J Bone Joint Surg Am