نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

خلاصه
پیش‎زمینه: دیسپلازی تکاملی مفصـل هیـپ  (Developmental dysplasia of thehip) (DDH)طیف گسترده‎ای از اختلالات ناشی از تکامل غیرطبیعی هیپ را شامل می‌شود که می‌تواند در هر زمان از جمله دوره جنینی، شیرخوارگی و یا کودکی آشکار شود. هدف از این مطالعه بررسی نتایج بالینی و رادیوگرافی بیماران مبتلا به دیسـپلازی تکاملی هیـپ است که تحت درمان با ادکتورتناتومی و جااندازی بسته قرار گرفته بودند
مواد و روش‎ها: مطالعه به ‌صورت گذشته‌نگر روی 30 کودک (33 مفصل) مبتلا به دیسپلازی تکاملی هیپ، در بیمارستان رازی اهواز، بین سال‌های 94 تا 96 انجام شد. معیارهای ورود ابتلا به DDH در محدوده سنی زیر 2 سال بوده است. معیارهای خروج بیماری‌های بافت هم بند، دررفتگی ثانویه ناشی از عفونـت پیشـین و دیسپلازی استابولوم در زمینه سندرم خاص بودند. بیماران پس از عمـل بـه لحـاظ بالینی، میزان دررفتگی کامل یا نیمه دررفتگی مفصل هیپ، همواری مفصل هیپ و یافته‌های رادیـوگرافی، بـه‌ ترتیب بـراساس معیارهای Severin،Tonnis grading ،McKay و شاخص استابولار مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته‎ها: میانگین ایندکس استابولار پس از جراحی (15/2 ± 06/27 درجه) در مقایسه با میزان آن قبل از جراحی (27/3 ± 54/36 درجه) به‌طور قابل توجهی کاهش یافت. براساس معیار McKay پس از جراحی در 9/90% بیماران نتایج درمانی عالی و خوب گزارش شد. بر اساس معیار Tonnis، پس از جراحی 9/93% از بیماران در طبقه‎بندی I & II قرار داشتند. در ارزیابی‌های رادیوگرافیکی پس از جراحی، براساس معیار Severin ، 9/96% از بیماران در Class Ia & Ib قرار گرفتند. در یک بیمار (03/3 %) نکروز استخوانی(استئونکروزیس) در سر، در دو بیمار(06/6 %) لنگش و نقص در راه رفتن، و در سه بیمار (09/9 %) نقص در نشستن مشاهده شد. همه بیماران بررسی شده در این مطالعه زن بودند.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج درمانی و ارزیابی‌های بالینی انجام شده در این مطالعه، روش جااندازی بسته به همراه ادکتورتناتومی می‌تواند در اولین اقدام درمانی به عنوان یک تکنیک مناسب جهت درمان بیماران مبتلا به دیسپلازی تکاملی هیپ در سنین پایین استفاده شود.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Closed Reduction with Adductor Tenotomy for Developmental Dysplasia of the hip in children below 2 years

نویسندگان [English]

  • Hanon Sadoni
  • Saeed Tabatabaei
  • Hamidreza Arti
  • Mohammadreza Ghasemi
  • Shahab Yousefifar

چکیده [English]

Abstract
Background: Developmental dysplasia of the hip (DDH) includes a wide range of abnormalities of the hip that can emerge at any time including embryonic period, infancy, or childhood. The purpose of this study was to examine the clinical and radiographic outcomes of patients with DDH, treated with adductor tenotomy and closed reduction.
Methods: The study was retrospectively performed on 30 children (33 joints) with DDH,who were treated with adductor tenotomy, closed reduction and SpicaCast in Ahvaz Razi Hospital during 2015-2017. Inclusion criteria were patients diagnosed with DDH and below 2 years of age. Exclusion criteria were connective tissue diseases, secondary dislocation due to previous infection and acetabulum dysplasia in the context of specific syndrome. After the operation, the patients were evaluated for the severity of injuries associated with dislocation or subluxation of hip joint and hip joint congruity. Theradiographic results were studiedbased on Severin, Tonnis grading, McKay and acetabularindices.
Results: The preoperative mean acetabular index of36.54 ± 3.27 degrees significantly dropped to postoperativeof 27.06 ± 2.15 degrees. According to McKay criteria, 90.9% of the patients had excellent and good therapeutic results after the surgery. According to Tonnis criteria, 93.9% of patients were in Class I and II after the surgery. Moreover, in radiographic evaluations,96.9% of the patients were in Class Ia and Ib  based on Severin criteria.In 1 patient (3.03%), osteonecrosis of the head was found, in 2 patients (6.06%), walking and lameness impaired walking, and in 3 patients (9.09%), sitting was reported. All patients were female in this study.
Conclusion: According to the clinical results and evaluations of this study, closed reduction along with adductor tenotomy can be used as an appropriate technique for the treatment of patients with DDH at an early age.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: adductor tenotomy
  • developmental dysplasia of the hip (DDH)
  • Closed Reduction
1.Stein-Zamir C, Volovik I, Rishpon S, Sabi R.
Developmental dysplasia of the hip: risk markers, clinical
screening and outcome. Pediatr Int. 2008;50:341-5.
2.Clinical practice guideline: early detection of
developmental dysplasia of the hip. Committee on
Quality Improvement, Subcommittee on Developmental
Dysplasia of the Hip. American Academy of Pediatrics.
Pediatrics. 2000;105:896-905.
3.Gray A, Elbourne D, Dezateux C, King A, Quinn A,
Gardner F. Economic evaluation of ultrasonography in
the diagnosis and management of developmental hip
dysplasia in the United Kingdom and Ireland. J Bone
Joint Surg Am. 2005;87:2472-9.
4.Elbourne D, Dezateux C, Arthur R, Clarke NM, Gray A,
King A, et al. Ultrasonography in the diagnosis and
management of developmental hip dysplasia (UK Hip
Trial): clinical and economic results of a multicentre
randomised controlled trial. Lancet. 2002;360:2009-17.
5. Studer K, Williams N, Antoniou G, Gibson C, Scott H,
Scheil WK, et al. Increase in late diagnosed
developmental dysplasia of the hip in South Australia:
risk factors, proposed solutions. Med J Aust.
2016;204:240.
6.Thallinger C, Pospischill R, Ganger R, Radler C, Krall C,
Grill F. Long-term results of a nationwide general
ultrasound screening system for developmental
disorders of the hip: the Austrian hip screening
program. J Child Orthop. 2014;8:3-10..
7.El Hage S, Rachkidi R, Noun Z, Haidar R, Dagher F,
Kharrat K, et al. Is percutaneous adductor tenotomy as
effective and safe as the open procedure? J Pediatr
Orthop. 2010;30:485-8.
8.Tonnis D. An evaluation of conservative and operative
methods in the treatment of congenital hip dislocation.
Clin Orthop Relat Res. 1976:76-88.
9. Schramm M, Hohmann D, Radespiel-Troger M, Pitto
RP. The Wagner spherical osteotomy of the acetabulum.
Surgical technique. J Bone Joint Surg Am. 2004;86-A
Suppl 1:73-80.
10. Kalamchi A, MacEwen GD. Avascular necrosis
following treatment of congenital dislocation of the hip.
J Bone Joint Surg Am. 1980;62:876-88.
11.Sankar WN, Gornitzky AL, Clarke NMP, Herrera-Soto
JA, Kelley SP, Matheney T, et al. Closed Reduction for
Developmental Dysplasia of the Hip: Early-term Results
From a Prospective, Multicenter Cohort. J Pediatr
Orthop. 2019;39:111-8.
12. Tennant SJ, Eastwood DM, Calder P, Hashemi-Nejad
A, Catterall A. A protocol for the use of closed reduction
in children with developmental dysplasia of the hip
incorporating open psoas and adductor releases and a
short-leg cast. Bone Joint J. 2016;98-B:1548-53.
13. Barakat AS, Zein AB, Arafa AS, Azab MA, Reda W,
Hegazy MM, et al. Closed reduction with or without
adductor tenotomy for developmental dysplasia of the
hip presenting at walking age. Curr Orthop Pract.
2017;28:195-9.
Referen
1. Stein‐Zamir, C., et al., Developmental dysplasia of
the hip: risk markers, clinical screening and outcome.
Pediatrics International, 2008. 50(3): p. 341-345.
2 Pediatrics, A.A.o., Clinical practice guideline: early
detection of developmental dysplasia of the hip. Pediatrics,
2000. 105(4): p. 896-905.
3 Gray, A., et al., Economic evaluation of
ultrasonography in the diagnosis and management of
developmental hip dysplasia in theUnited Kingdom and
Ireland. J Bone Joint Surg Am, 2005. 87(11): p. 2472-2479.
4 Elbourne, D., et al., Ultrasonography in the diagnosis
and management of developmental hip dysplasia (UK Hip
Trial): clinical and economic results of a multicentre
randomised controlled trial. The Lancet, 2002. 360(9350): p.
2009-2017.
5 Studer, K., et al., Increase in late diagnosed
developmental dysplasia of the hip in South Australia: risk
factors, proposed solutions. The Medical Journal of Australia,
2016. 204(6): p. 240.
6. Thallinger, C., et al., Long-term results of a
nationwide general ultrasound screening system for
developmental disorders of the hip: the Austrian hip screening
program. Journal of children's orthopaedics, 2014. 8(1): p. 3-
10.
7 El Hage, S., et al., Is percutaneous adductor
tenotomy as effective and safe as the open procedure? Journal
of Pediatric Orthopaedics, 2010. 30(5): p. 485-488.
8 Tönnis, D., An evaluation ofconservative and
operative methods in the treatment of congenital hip
dislocation. Clinical orthopaedics and related research, 1976.
119: p. 76-88.
9 Schramm, M., et al., The Wagner spherical
osteotomy of the acetabulum. J Bone Joint Surg Am,
2004(suppl 1): p. 73-80.
10 Sankar, W.N., Gorniltzky al,clark AL., Closed
Reduction for Developmental Dysplasia of the Hip: Early-term
Results From a Prospective, Multicenter Cohort. Journal of
pediatric orthopedics, 2019.
11 Tennant, S., et al., A protocol for the use of
closedreduction in children with developmental dysplasia of the
hip incorporating open psoas and adductor releases and a
short-leg cast: Mid-term outcomes in 113 hips. Bone Joint J,
2016. 98(11): p. 1548-1553.
12 Barakat, A.S., et al., Closed reduction with orwithout
adductor tenotomy for developmental dysplasia of the hip
presenting at walking age. Current orthopaedic practice, 2017.
28(2): p. 195.