نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پیش‎زمینه: در جراحی تعویض مفصل زانو برای رسیدن به نتیجه مناسب اعاده ی زاویه 90 درجه بین سطح مفصل و محور مکانیکال ران مورد نظر می باشد و به طور معمول برش انتهای ران با زاویه 5-7 درجه توسط اکثر جراحان انتخاب می شود. در این مطالعه بر روی بیماران کاندید تعویض مفصل زانو با دفرمیتی واروس ما برای پاسخ به این سوال تلاش کردیم که ایا این زاویه برش انتهای ران یک طیف ثابت است یا خیر.


مواد و روش‎ها: در این مطالعه کیفی case series سه ساله از سال ابتدای 1394 تا انتهای 1396 روی 123 بیمار کاندید تعویض مفصل زانو در بیمارستان طالقانی تهران با دفرمیتی واروس زوایای واروس اندام ( varus angle)، زاویه خمیدگی ران(bowing angle)، زاویه برش انتهایی استخوان ران (distal femoral cutting angle) ، زاویه بین محور گردن ران با شفت ران(NSA=neck shaft angle) ، زاویه بین محور مکانیکال ران و خط مفصلی(lateral distal femoral angle=LDFA ) اندازه گیری شدند. جهت برسی اماری از نرم افزار SPSS با ورژن 20 استفاده شد و از تست اماری t هم برای مقایسه اطلاعات قابل شمارش استفاده شد.


یافته‎ها: متوسط زاویه واروس در مردان 4.34± 13.71 و در زنان 7.87±16.41 بود. متوسط زاویه برش دیستال راندرجنس مذکر 1.09±6.50 و در جنس مونث 1.75±7.38 بود.در 48 بیمار(39%) زاویه برش دیستال ران خارج از محدوده 5-7 درجه بود. در 32 بیمار(26%) این زاویه بین 7-9 درجه بوده ودر 8 بیمار(6%) این زاویه بیشتر از 9 درجه بود. در 8 بیمار (6%) زاویه برش دیستال ران کمتر از 5 درجه بود. تمام زوایا بر اساس جنس تفاوت قابل توجه با هم نداشتند. ارتباط معنی دار خوبی بین زاویه برش دیستال ران با زاویه خمیدگی ران وجود داشت(r= 0.769) همچنین ارتباط زاویه برش دیستال ران با زاویه NSA متوسط بود(r=0.523). ارتباط زاویه برش دیستال ران و LDFA بوده(r=0.11)و ارتباط زاویه واروس و LDFA پایین بود(r= 0.28) همچنین LDFA با زاویه NSA ارتباط داشتند(r=0.15)


بر اساس یافته های مطالعه ما ، زاویه برش دیستال ران در بیمارانی که نیاز به تعویض مفصل زانو داشته و دفورمیتی واروس دارند ممکن است بیشتر از 7 درجه باشد.


نتیجه‎گیری: زاویه برش دیستال ران در تعویض مفصل زانو بیماران با واروس شدید عدد ثابتی نداشته و ممکن است بیشتر از 7 درجه باشد. به همین دلیل در این گروه از بیماران بهتر است رادیوگرافی ایستاده از لگن تا مچ پا گرفته شده و زاویه بین محور مکانیکال ران با محور اناتومیکال ران در یک سوم دیستال تعیین شود. بر اساس یافته های مطالعه ما اگر زاویه خمیدگی ران نیز زیاد باشد زاویه برش دیستال ران نیز بیشتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Radiologic Assessment of Distal Femur Cutting Angle in Varus Knee Candidates for Total Knee Arthroplasty

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Miniator Sajjadi
 • Reza Zandi
 • kamyar makvandi

چکیده [English]

Background: In a total knee arthroplasty surgery the goal is to produce 90 degree angle between the knee articular lobe and the mechanical femoral line. Most orthopedic surgeons usually utilize a 5 to 7 degree for distal femoral cutting angle. In this study we will aim at clearing this question, that whether the” five-seven degree” distal femoral cutting angle supposed to be an equable spectrum?
Method: In this three year course of study, 123 candidate patients for knee arthroplasty with varus knee deformities underwent pre operatore radiologic assessment before joint replacement surgery. The femoral bowing angle, distal femoral cutting angle, neck shaft angle, angle between knee articular line and mechanical femoral angle were assessed and statistically analyzed.
Results: The mean varus angle was in 13.71±4.34 in male and 16.41±7.87 in female. The mean distal femoral cutting angle (DFCA) was 6.50±1.09 in male and 7.38±1.75 in female. In 48 patients (%39) the female DFCA was out of 507 degree range. In 32 (26%) of patients the DFCA was 7-9 degrees and in 8 (%6) it was over 9 degrees, and in 8 (%6) was less than 5. The angle differences had no sex-related variation. There was a good co-relation between DFCA and bowing angle (r=0.769). The co-relation between DFCA and NSA was moderator (r=0.523). The co-relation between DFCA and DFA (r=0.11) and varus angle with LDFA (r=0.28) was low. LDFA was also related to NSA (r=0.15). Therefore, the candidates for knee replacement who have varus deformity may need a distal femoral cutting angle over 7 degrees. Based on these results, the distal femoral cutting angle in patients in need of a knee arthroplasty and varus deformity might be more than seven degrees.
Conclusion: The distul femoral cutting angle in knee arthroplasty in face of severe varus does not have a constant value and maybe over 7 degrees. A long standing radiograph is needed to measure the mechanical and correlate with axis the anatomic axis of distal third of femur. When the bowing angle is high the DFCA will need to be higher.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Knee
 • Arthroplasty
 • Replacement
 1. Parratte S, Pagnano MW, Trousdale RT, Berry DJ. Effect of postoperative mechanical axis alignment on the fifteen-year survival of modern, cemented total knee replacements. J Bone Joint Surg Am. 2010;92:2143-9.
 2. Vessely MB, Whaley AL, Harmsen WS, Schleck CD, Berry DJ. The Chitranjan Ranawat Award: Long-term survivorship and failure modes of 1000 cemented condylar total knee arthroplasties. Clin Orthop Relat Res. 2006;452:28-34.
 3. Collier MB, Engh CA, Jr., McAuley JP, Engh GA. Factors associated with the loss of thickness of polyethylene tibial bearings after knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2007;89:1306-14.
 4. Gromov K, Korchi M, Thomsen MG, Husted H, Troelsen A. What is the optimal alignment of the tibial and femoral components in knee arthroplasty? Acta Orthop. 2014;85:480-7.
 5. Mahaluxmivala J, Bankes MJ, Nicolai P, Aldam CH, Allen PW. The effect of surgeon experience on component positioning in 673 Press Fit Condylar posterior cruciate-sacrificing total knee arthroplasties. J Arthroplasty. 2001;16:635-40.
 6. Petersen TL, Engh GA. Radiographic assessment of knee alignment after total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 1988;3:67-72.
 7. Bardakos N, Cil A, Thompson B, Stocks G. Mechanical axis cannot be restored in total knee arthroplasty with a fixed valgus resection angle: a radiographic study. J Arthroplasty. 2007;22:85-9.
 8. Lee CY, Huang TW, Peng KT, Lee MS, Hsu RW, Shen WJ. Variability of distal femoral valgus resection angle in patients with end-stage osteoarthritis and genu varum deformity: Radiographic study in an ethnic Asian population. Biomed J. 2015;38:350-5.
 9. Mullaji A, Shetty GM. Computer-assisted total knee arthroplasty for arthritis with extra-articular deformity. J Arthroplasty. 2009;24:1164-9.e1.
 10. Mullaji AB, Shetty GM, Kanna R, Vadapalli RC. The influence of preoperative deformity on valgus correction angle: an analysis of 503 total knee arthroplasties. J Arthroplasty. 2013;28:20-7.
 11. Drexler M, Abolghasemian M, Barbuto R, Naini MS, Voshmeh N, Rutenberg TF, et al. Patient's height and hip medial offset are the main determinants of the valgus cut angle during total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2017;32:1496-501.
 12. Abdel MP, Oussedik S, Parratte S, Lustig S, Haddad FS. Coronal alignment in total knee replacement: historical review, contemporary analysis, and future direction. Bone Joint J. 2014;96-b:857-62.
 13. Lording T, Lustig S, Neyret P. Coronal alignment after total knee arthroplasty. EFORT Open Rev. 2016;1:12-7.
 14. Thienpont E, Cornu O, Bellemans J, Victor J. Current opinions about coronal plane alignment in total knee arthroplasty: A survey article. Acta Orthop Belg. 2015;81:471-7.
 15. Fang DM, Ritter MA, Davis KE. Coronal alignment in total knee arthroplasty: just how important is it? J Arthroplasty. 2009;24:39-43.
 16. Choong PF, Dowsey MM, Stoney JD. Does accurate anatomical alignment result in better function and quality of life? Comparing conventional and computer-assisted total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2009;24:560-9.
 17. Kharwadkar N, Kent RE, Sharara KH, Naique S. 5 degrees to 6 degrees of distal femoral cut for uncomplicated primary total knee arthroplasty: is it safe? Knee. 2006;13:57-60.
 18. McGrory JE, Trousdale RT, Pagnano MW, Nigbur M. Preoperative hip to ankle radiographs in total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2002;404:196-202.