نویسندگان

،اراک،دانشگاه علوم پزشکی اراک،دانشکده پرستاری و مامایی،گروه اتاق عمل، دانشجو

چکیده

پیش‎زمینه: شریان‎های تغذیه‎ای منبع اصلی خون‎رسانی به استخوان‎های دراز هستند. این سوراخ‎ها باعث می‎شوند که رگ‎های خونی و اعصاب پیرامونی از قشر استخوان عبور کنند. محل دقیق و توزیع سوراخ‎های تغذیه‎ای برای جلوگیری از آسیب به عروق تغذیه‎ای و حفظ گردش خون در طی مراحل مختلف جراحی مهم است و با توجه به اینکه توارث و نژاد را از عوامل موثر در توزیع این سوراخ‎ها مطرح نموده‎اند و ما در ایران هیچ مطالعه‎ای در این زمینه نداشته‎ایم، ما بر آن شدیم که به بررسی آن در این ناحیه از کشورمان بپردازیم و در مقایسه با مطالعات دیگر تفاوت‎ها را بیابیم.

مواد و روش‎ها: این مطالعه روی 157 عدد استخوان خشک اندام تحتانی موجود در سالن مولاژ دانشکده پزشکی شامل استخوان‎های دراز ران (فمور) و درشت‎نی (تیبیا) و نازک‎نی (فیبولا) انجام گرفته است، که از این تعداد 65 عدد استخوان ران، 65 عدد استخوان درشت‎نی و 27 عدد استخوان نازک‎نی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‎ها: در این مطالعه 39.09% از استخوان‎های فمور دارای دو سوراخ تغذیه‎ای، 90.78% از استخوان‎های تیبیا یک سوراخ تغذیه‎ای و 66.67% از استخوان‎های فیبولا فاقد سوراخ تغذیه‎ای بودند. محل قرارگیری سوراخ تغذیه‎ای در استخوان فمور در 95.35% در دو سوم پایینی و در استخوان تیبیا در 72.15% در یک سوم بالایی و در استخوان فیبولا در 66.67% در یک سوم میانی قرار داشتند.

نتیجه‎گیری: این مطالعه اطلاعات بیشتری در مورد آناتومی و مورفولوژیکی و توپوگرافی سوراخ‎های تغذیه کننده استخوان‎های بلند اندام پائینی ارائه می‎دهد. در حالی‎که امروزه تکنیک‎هایی مانند انتقال استخوان‎های میکروسکوپیک (Microvascular Bone Transfer) محبوب‎تر شده‎اند، همین‎طور تحقیقات بیشتری نیاز است تا اثر توارث و نژاد برای توصیف آناتومیک این ساختار را مشخص نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Nutrient Foramen of the Femur, Tibia, and Fibula Bones in Center of Iran

نویسندگان [English]

  • Parvindokht bayat
  • Mahdi hamzeh tofigh
  • Mohadeseh rahimi

چکیده [English]

Background: Nutritional arteries are the main source of blood supply to long bones. These foramina enable the blood vessels and nerves to pass through the cortex of the bone. The exact location and distribution of nutrient foramina are important for preventing damage to blood vessels and maintaining blood circulation during various surgical procedures. While inheritance and race are among the most effective factors in the distribution of these foramina, no relevant study has been conducted in Iran. Therefore, we aimed to evaluate this issue in Iran and find differences in comparison with other studies.
Methods: This study was performed on 157 lower limb bones present in moulage hall in the school of medicine, including long bones of the femur (N=65), tibia (N=65) and fibula (N=27).
Results: In this study, 39.09% of the femurs had two nutrient foramina, 90.78% of the tibia had a nutrient foramen, and 66.67% of the fibulas lacked a nutrient foramen. The location of the nutrient foramen in the femur was 95.35% at the lower two-thirds. In the tibia, the nutrient foramina were mainly in the upper third (72.15%). In the fibula, the nutrient foramina were mostly in the middle third (66.67%).
Conclusion: This study provides more information on morphological and topographic anatomy of the nutrient foramina of long bones of the lower extremity. While techniques such as microvascular bone transfer have become more popular, further research is required to determine the effect of inheritance and race for an anatomical description of bone nutrition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Bone
  • Femur
  • Tibia
  • Fibula
  • Nutrient Foramen
1.Pereira G, Lopes P, Santos A, Silveira F. Nutrient foramina in the upper and lower limb long bones: morphometric study in bones of Southern Brazilian adults. Int J Morphol. 2011;29(2):514-20.
2.Malukar O, Joshi H. Diaphysial nutrient foramina in long bones and miniature long bones. Natl J Integr Res Med. 2011;2(2):23-6.
3.Joshi P, Mathur S. A comprehensive study of nutrient foramina in human lower limb long bones of Indian population in Rajasthan State. Galore International Journal of Health Sciences and Research. 2018;3(3):34-42.
4.Sinha P, Mishra SR, Kumar P, Gaharwar A, Sushobhana. Morphology and topography of nutrient foramina in fibula. Annals of International Medical and Dental Research. 2016;2(6):7-12.
5.Ukoha UU, Umeasalugo KE, Nzeako HC, Ezejindu DN, Ejimofor OC, Obazie IF. A study of nutrient foramina in long bones of Nigerians. Natl J Med Res. 2013;3(4):304-8.
6.Ankolekar VH, Quadros LS, D’souza AS. Nutrient foramen in tibia–A study in coastal region of Karnataka. IOSR Journal of Dental and Medical Science. 2013;10(3):75-9.
7.Zahra SU, Kervancioğlu P, Bahşi İ. Morphological and topographical anatomy of nutrient foramen in the lower limb long bones. Eur J Ther. 2018;24(1):36-43.
8.Bilodi AKS, Reddy BS. A study on nutrient foramina of fibula, its medicolegal aspect and clinical importance in dentistry. World J Pharm Pharm Sci. 2014;3(2):2133-44.
9.Bhat D. Study of nutrient foramina of adult femora with its correlation to length of the bone. Int J Anat Res. 2015;3(4):1573-7.
10.Afzal E, Masood A, Sherin F, Ullah N. Diaphyseal nutrient foramina in dried human adult long bones of upper and lower limbs in pakistan. Adv Basic Med Sci. 2017;1(1):30-4.
11.Gupta RK, Gupta AK. A study of diaphyseal nutrient foramina in human femur. Int J Res Med Sci. 2016;4(3):706-12.
12.Murlimanju B, Prashanth K, Prabhu LV, Chettiar GK, Pai MM, Dhananjaya K. Morphological and topographical anatomy of nutrient foramina in the lower limb long bones and its clinical importance. Australas Med J. 2011;4(10):530-7.
13.Shahwani MB, Ahmad MA, Kakar LM, Khan MN. Significance of morphometric anatomy of diaphyseal nutrient foramen in dried pakistani femurs and its clinical applications in microvascular bone graft. P J M H S. 2017;11(1):352-5.
14.Kamath V, Asif M, Bhat S, Avadhani R. Primary nutrient foramina of tibia and fibula and their surgical implications. Indian J Clin Anat Physiol. 2016;3(1):41-4.
15.Vadhel CR, Kulkarni MM, Gandotra AR. Anatomy of nutrient foramen of tibia–a study from Gujarat region. Indian J Clin Anat Physiol. 2015;2(1):6-10.
16.Roul B, Goyal M. A study of nutrient foramen in long bones of inferior extremity in human being. Int J Adv Res. 2015;3(4):945-8.
.