نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

پیش‎زمینه: تاکنون مطالعات زیادی در زمینه مقایسه روش‎های جراحی در مقابل روش‎های غیرجراحی در درمان آسیب‎های نوک انگشت انجام شده است اما مطالعات چندانی بر روی تأثیر پانسمان فنی تویین و کارایی آن در درمان آسیب نوک انگشت در مقابل سایر درمان‎های رایج انجام نشده است. هدف مطالعه حاضر مقایسه سه روش درمانی پانسمان فنی توئینو درمان جراحی با تکنیک VY flap < /span> و درمان حمایتی با وازلین در بیماران با آسیب نوک انگشت بود.
مواد و روش‎ها: این مطالعه به‎صورت کوهورت آینده‎نگر انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمام بیمارانی بود که با آسیب نوک آنگشت به اورژانس بیمارستان شهید باهنر کرمان 1395-96 مراجعه نمودند. بیماران واجد معیارهای ورود، به منظور انجام مداخله و پیگیری بعدی انتخاب شدند و در سه گروه درمانی پانسمان فنی توئینو درمان جراحی با تکنیک VY flap < /span> و درمان حمایتی با وازلین موردنظر قرار گرفتند. داده‎ها با روش‎های آماری chi squer و independent sample t-test  آنالیز و سطح معناداری زیر 0.05 درنظر گرفته شد.
یافته‎ها:پس از 12 ماه20 نفر در هر گروه ازنظر علایم گفته شده بیمار، معاینات بالینی و زیبایی براساس Impairment Scale of Allen مورد بررسی قرار گرفت. براساس ارزیابی‎های آماری هیچ‎گونه اختلاف معنی‎داری بین سه گروه از نظر شکایت گفته شده بیمار، معاینات و زیبایی بعد از یک سال گزارش نشد.
نتیجه‎گیری: نتایج این مطالعه برای اولین بار نشان می‎دهد که پانسمان فنیتوئین اثری مشابه با پانسمان وازلین در درمان آسیب‎های نوک انگشتان دست داشته و از این نظر برتری ندارد. همچنین نتایج این مطالعه با تایید مطالعات قبلی صورت گرفته نشان می‎دهد نتایج درمانی به صورت غیرجراحی و جراحی مشابه بوده و نسبت به هم برتری ندارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compare of phenytoin bandage and surgical teqniqe v-y plasty and conservative treatment with vaselin in patient with tip injry that refer to bahonar hospitan emergency 1395-96

نویسندگان [English]

  • alireza said
  • mohamadreza izadpanah
  • mohamad sheibani

چکیده [English]

Background: Several studies have compared surgical and conservative methods for the treatment of fingertip injuries. However, there are few studies on the effect of phenytoin dressing and its efficiency in treating the fingertips compared to other common treatments. The aim of this study was to compare phenytoin dressing, surgical treatment with VY flap technique and conservative treatment with Vaseline in patients afflicted with fingertip injuries.
Methods: This prospective cohort research was conducted on all patients referred to the Emergency Department of Gorgan Hospital during 2016-17 who suffered from fingertip injuries. The eligible patients were selected for further intervention and follow up and were divided into three groups including phenytoin dressing, surgical treatment with VY flap technique and Vaseline conservative treatment. The collected Data was analyzed using Chi-squared test and independent sample t-test and the significance level was considered below 0.05.
Results: After 12 months, subjective, objective, and cosmetic complaints were evaluated based on the Allen Impairment Scale. According to the statistical evaluations, no significant difference was found between the three groups in subjective, objective, and cosmetic complaints after one year (P<0.05).
Conclusion: The results of this study for the first time showed that phenytoin dressing has a similar effect to Vaseline dressing for the treatment of fingertip injuries and is not superior to it. Furthermore, the findings of this study, in agreement with previous studies, showed that clinical results are similar to conservative and surgical treatments and are not superior to each other.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Phenytoin
  • v-y plasty
  • Conservative treatment