نویسندگان

چکیده

پیش‎زمینه: رباط صلیبی قدامی (ACL) یکی از مهم‎ترین لیگامان‎های تثبیت کننده زانو می‎باشد. از آنجا که میزان بروز پارگی آن خصوصاً در ورزشکاران قابل توجه می‎باشد، بازسازی آن بسیار اهمیت دارد. در این مطالعه ما به مقایسه میزان بهبود عملکرد و رضایت در بیماران با پارگی رباط صلیبی قدامی که به روش همسترینگ 2 لایه یا همسترینگ 4 لایه بازسازی و قطر بیش از 6 میلی‎متر داشتند، پرداختیم.
مواد و روش‎ها: 60 بیمار با پارگی رباط صلیبی قدامی که در یک دوره 4 ساله (96-1392) به مرکز درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز مراجعه و تحت بازسازی ACL با استفاده از آرتروسکوپی به روش همسترینگ 2 لایه یا همسترینگ 4 لایه قرار گرفته بودند، به درمانگاه احضار شدند و مواردی نظیر رضایت از عمل جراحی، مدت زمان برگشت به فعالیت‎های روزانه و ورزشی قبلی، تعداد جلسات فیزیوتراپی پس از جراحی، عوارض عمل، محدوده حرکات زانو بعد از عمل، نمره پرسشنامه «لی‎شلم» ، در افراد بررسی و محاسبه شد.
آزمون Independent sample t-test برای ارزیابی آماری داده‎های حاصل استفاده شد.
یافته‎ها: نتایج دو گروه در هیچکدام از پارامترهای مورد بررسی با یکدیگر از لحاظ آماری اختلاف معناداری نداشتند. معیار «لی‎شلم» در گروه همسترینگ 4 لایه میانگین 05/91 داشت که مربوط به گرید عالی و در گروه 2 لایه مقدار میانگین برابر با 98/88 بود که مربوط به گرید خوب بود، که اگر چه با توجه به معیار «لی‎شلم» از لحاظ کلینیکی با یکدیگر اختلاف معنادار داشتند اما با توجه به اختلاف عددی کمی که بین دو میانگین وجود داشت از لحاظ آماری اختلاف معناداری بین دو گروه بدست نیامد (585/0 =P < /span>).
نتیجه‎گیری: با توجه به اختلاف نداشتن نتایج عملکردی و بالینی به‎دست آمده از بیماران، یکسان بودن هر دو روش جراحی همسترینگ 2 لایه و 4 لایه در بازسازی رباط صلیبی قدامی مشاهده شد و هر دو روش جراحی به شرط آنکه قطر گرافت حاصله بیش از 6 میلی‎متر باشد، میزان موفقیت مشابه با نتایج قابل‎قبول نزدیک به هم حاصل می‎گردند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Results of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction via Two-stranded and Four-stranded Hamstring Autografts

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fakor
  • S Shahnam Mousavi
  • Payam Mohammad Hosseini
  • Mohsen Saeidi Garaghani

چکیده [English]

Background: Anterior cruciate ligament (ACL) is one of the key ligaments that help stabilize the knee joint. Considering the high rate of ACL ruptures, especially in athletes, reconstruction of this ligament is of paramount importance. The present study aimed to compare the level of function improvement and satisfaction of patients with ACL reconstruction by two-stranded and four-stranded hamstring autografts (HAs) with the diameter above six millimeters.

Methods: In total, 60 patients with ACL ruptures, who referred to healthcare centers in a four-year period (2013-2017) and underwent arthroscopic ACL reconstruction via two-stranded and four-stranded HAs, were called to the clinic to assess their satisfaction with the surgery, time to return to unrestricted sports and work activities, the number of postoperative physiotherapy sessions, postoperative complications, range of motion of the injured knee after the surgery, and Lysholm score. Moreover, data analysis was performed using independent sample t-test.

Results: In this study, both groups were homogenous in terms of the evaluated parameters. In addition, the four-stranded and two-stranded HA groups had excellent and good grades, respectively, and their mean Lysholm scores were 91.05 and 88.98, respectively. While significantly different lysholm scores were obtained by the groups, no significant difference was observed between the research groups with regard to a slight numerical difference between the two means (P=0.585).

Conclusion: According to the results of the study, no significant difference was observed in the functional and clinical outcomes of the participants, thereby confirming the equal effectiveness of the two-stranded and four-stranded HAs in arthroscopic ACL reconstruction. It seems that both surgery methods, provided that the graft diameter is equal to or above six millimeters, will have a similar success rate with close acceptable results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Knee ACL Reconstruction
  • Arthroscopy
  • function