نویسندگان

بیمارستان اختر

چکیده

پیش زمینه: یکی از روشهای درمان دررفتگیهای مفصل آکرومیوکلاویکولار (ACJ)، تکنیک Weaver-Dunn است که تا کنون modification های مختلفی از آن ارائه شده است. با توجه به مشکلات روشهای قبلی و ارزش حفظ لیگامان کوراکوآکرومیال (CAL)، ما در این مطالعه به معرفی یک modification جدید از تکنیک Weaver-Dunn پرداختیم. همچنین نتایج اولیه این روش بررسی شد.

مواد و روشها: 15 بیمار دچار دررفتگی حاد ACJ در مطالعه بررسی شدند. در این روش نیمی از بخش مدیال CAL از آکرومیون جدا میشود. لیگامان جدا شده از سوراخی که در کلاویکل ایجاد شده، عبور داده و روی خود گره زده شود. قبل و پس از جراحی، CC distance هر دو سمت اندازه گیری و مقایسه شد. در ویزیت نهایی، دو پرسشنامه Constant و UCLA تکمیل شد. شدت درد با استفاده از visual analogue scale (VAS) تعیین شد. بیماران بطور میانگین 6/2±2/4 سال پیگیری شدند.

یافته ها: CC distance قبل از عمل بطور معناداری در سمت آسیب دیده بیشتر بود (mm 6/1±5/19 در برابر mm 5/0±1/7؛ 001/0>p < /font>). در ویزیت نهایی CC distance سمت آسیب دیده بطور قابل توجهی کاهش یافت و اختلاف اندک آن با سمت سالم، معنادار نبود (mm 9/0±2/8 در برابر mm 5/0±1/7؛ 318/0=p < /font>). در ویزیت نهایی، میانگین Constant score سمت جراحی شده برابر 2/13±3/93 و سمت سالم 8/10±1/95 بود که اختلاف بین دو سمت از نظر آماری معنادار نبود (118/0=p < /font>). میانگین UCLA score برابر 3/3±6/32 و میانگین درد بر اساس VAS برابر 8/0±4/1 بود.

نتیجه گیری: درمان دررفتگی های حاد ACJ با این تکنیک با نتایج مطلوبی همراه است. با این روش، ثبات مفصل حفظ و عملکرد آن بازگردانده می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Outcomes of acute acromioclavicular dislocation using modified Weaver-Dunn technique

چکیده [English]

Background: Weaver-Dunn technique is one the prevalent methods for treating acute acromioclavicular joint (ACJ) dislocation. Until now, several modifications of this technique have been introduced. Regarding the drawbacks of the previous modifications and the importance of presence of an intact coracoacromial ligament (CAL), we introduced a new modification of Weaver-Dunn technique and investigated the preliminary results.

Materials and methods: There were 15 patients with acute ACJ enrolled in current study. In the modified surgical technique, the medial half of the CAL is dissected from the bone and passed through a hole made in the clavicle bone and tied on itself. Before the operation and at the last visit, CC distance was measured on both sides. At the last visit, Constant score and UCLA score were completed. The pain intensity was measured using visual analogue scale (VAS). The patients were followed for 4.2±2.6 years.

Results: Preoperatively, CC distance of injured side was significantly greater than the other side (19.5±1.6 mm Vs 7.1±0.5 mm; p<0.001). At the last visit, CC distance of the operated side was insignificantly greater than the healthy side (8.2±0.9 mm Vs 7.1±0.5 mm; p=0.318). Constant score averaged 93.3±13.2 and 95.1±10.8 for operated and healthy shoulders, respectively (p=0.118). UCLA averaged 32.6±3.3 and pain intensity was 1.4±0.8.

Conclusion: Treatment of acute ACJ dislocations using the modified technique was associated with favorable outcomes. Utilizing this method, the joint stability and function are preserved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acromioclavicular Joint
  • dislocation
  • coracoacromial ligament
  • Weaver-Dunn technique