نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

پیش زمینه : شکستگی های کلاویکل بدنبال فیکساسیون داخلی دارای عوارض مختلفی است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی شیوع عوارض شکستگی های کلاویکل بدنبال فیکساسیون داخلی است. همچنین بررسی شیوع عفونت، نارضایتی محل، نان یونیون و مال یونیون در شکستگی ‏کلاویکل بدنبال فیکساسیون داخلی می باشد.‏
مواد و روش ها: پژوهش از نوع عرضی بود. نمونه آماری 52 بیمار بود که با شکستگی های کلاویکل که تحت درمان جراحی با روش جااندازی باز و فیکساسیون داخلی بودند. به منظور تعیین دامنه حرکت، قدرت و درد شانه بیماران از  امتیاز شانه کانستانت استفاده شد و برای معاینه و بررسی یونیون از طریق گرافی صورت گرفت.
یافته ها: از 52 بیمار 12 نفر زن و 40 نفر مرد بود. میانگین امتیاز شانه کانستانت 2±84 ( 83-84 CI 95%) بود. یک سوم بیماران از هوک استفاده کرده بودند. بیماران بیشتر از ظاهر زخم (96%)، بی حسی محل پوست جراحی شده (80%) و درد (1%/73 ) شکایت داشتند. میزان عفونت در بیماران بسیار پایین بود.
نتیجه گیری: عارضه ای که بیشتر شایع است که شامل: درد متوسط، نارضایتی از ظاهر زخم و بی حسی موضعی است که می توان گفت نسبتاً امری طبیعی است و میتوان بیان کرد در بیشتر بیماران دیده می شود. البته باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که تفاوت های تکنیک های جراحی جراحان، مسائل فرهنگی، جنسیتی و سن بیماران در این امر می تواند تاثیر گذار باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Complication of Clavicular Fractures after Open Reduction

نویسندگان [English]

  • F Biglari
  • A Mavaein
  • S Shabani
  • H Mahdavi Mohtasham
  • S M Kazemi

چکیده [English]

Background: Clavicle fractures have various complications following open reduction and internal fixation. The main objective of this study was to investigate the prevalence of complications of Clavicle fractures following operative treatment. Also, the prevalence of infection, local dissatisfaction, non:::::union::::: and mal:::::union::::: in the Clavicle fracture after internal fixation was investigated.
Material and Methods: The study was cross-sectional. A sample of 52 patients was treated with clavicle fractures, which were treated with open resection and internal fixation. In order to determine the range of motion, strength and shoulder pain, patients were selected from Constant Shoulder Score. Radiography used to detect :::::union:::::.
Results: 12 were female and 40 were male of 52 patients. The mean score of the shoulder was 84 ± 2 (95% CI 83-84). One third of the patients used Hook. Patients complained more dysmorphic scar (96%), skin numbness (80%) and pain (73.1%). The rate of infection in patients was very low.
Conclusions: The most common complication is pain, dysmorphic scar and skin numbness that can be said to be relatively normal and can be seen in most patients. Of course, it should also be taken into account that the differences in surgical techniques, surgeries, cultural issues, gender, and age of the patients can be affected.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clavicle Fractures
  • complication
  • Open Reduction
  • Operative Treatment
  • Internal Fixation