نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ساری

چکیده

اعمال جراحی خارج کردن سخت افزارهای ارتوپدی جزء شایعترین اعمال الکتیو ارتوپدی می باشد. باورها و نظرات جراحان ارتوپد در مورد خارج کردن وسایل ارتوپدی متفاوت است.راهکار مبتنی بر شواهدی در مورد خارج کردن وسایل ارتوپدی وجود ندارد.

 در این مطالعهآینده نگر، کلیه بیمارانی که برای جراحی خارج کردن وسیله ارتوپدی دربیمارستانهای امام خمینی و بوعلی سینای ساری بستری شده بودند و به اتاق عمل منتقل گردیدند، مورد بررسی قرار گرفتند.

۱۴0 نفر شامل۹0مرد (۶۴.۵٪)و۵۰زن (۳۵.۵٪) با میانگین سنی 18.48±35.54سال(95-18سال)وارد مطالعه شدند . بیشترین محل آناتومیک ساق با 39(7/27 درصد) و ران با 21 مورد (9/14 درصد) و کمترین محل لگن با 1(7/0 درصد) و شانه با 2 مورد (4/1 درصد)بود. 26 بیمار( 18.5%) به دلیل موارد الکتیو (توصیه جراح و انتخاب بیمار)جراحی شدند.مدت عمل جراحی و طول مدت بسستری در این بیماران به طور متوسط به ترتیب 12/33 دقیقه و 44/4 روز بود.


  تصمیم گیری در مورد درآوردن قطعات ارتوپدی سخت بوده و نیازمند توجه به همه مسائل و اندیکاسیون های موجود می باشد.با توجه به کمبود منابع مالی و نیروی کار بیمارستانی، می توان با کم کردن علل خارج سازی الکتیو، به بیماران ضروری تر رسیدگی کرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Frequency and causes of orthopedic patients’ hardware removal in Imam Khomeini & Bu Ali Sinahospitals in sari at 2015

چکیده [English]

:Operative surgeries for  orthopedic hardware removal are one of the most common elective orthopedic surgeries. Believes and conceptions of orthopedists about removing orthopedic devices are different. There is no solution based on witness about removing orthopedic devices.

 all the patients who had been admitted for removing orthopedic devices in operating roomhad been studied prospectively

 140patients, 90 males (64.5 %) and 50 females (35.5%) , with average 48.18±54.35  years old (18-95 years old) studied.Most anatomic location included leg with 39 cases (27.7%) and Femur with 21 cases (14.9%) and less anatomic locations included Hip with 1 case (0.7%) and shoulder with 2 cases (1.4%).26 patients (18.5%) were operated as an elective surgery (due to surgeon’s recommendation and hospitalization in this group were in average 32.12 minutes and 4.44 days.

  decision about removing orthopedic devises is difficult, needs to pay attention to all aspects and current indications.Because of lack of facilities and hospital staff are can say that by reducing elective surgeries cases we can consider the more important patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardware
  • Orthopedics
  • Out
  • fracture