نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

پیش‎زمینه: شکستگی تیبیا و تنه فمور بسیار شایع می‌باشند و درمان استاندارد آنها استفاده از میله داخل کانالی است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین بهترین روش تخمین طول میله داخل کانالی قبل از عمل جراحی بود.

مواد و روش‎ها: در این مطالعه مقطعی، ۸۲ بیمار با شکستگی تیبیا و ۲۵ بیمار با شکستگی تنه فمور در یک مرکز درمانی کرمان، از نظر طول میله داخل کانال تخمین زده شده قبل از عمل، با اندازه میله استفاده شده در حین عمل، مقایسه شدند. ابتدا روش اندازه‌گیری بر روی افراد سالم تعیین شد. برای فمور از روش‌های گریتر تروکانتر، پاتلا، گریتر تروکانتر، اپی‌کندیل لترال و الکرانون و نوک انگشت پنجم؛ و برای تیبیا از روش‌های مدیال مالئول، توبرازیته، پرتونگاری ساق سالم و الکرانون و متاکارپ پنجم استفاده گردید. داده‌ها با روش‌های آماری تحلیل شدند.

یافته‎ها: تقریبا در تمام روش‌ها پایایی درون و بین مشاهده‌گران "خوب" بود. در شکستگی‌های فمور، بهترین ICC (۰/۸۷۹) و پایین‌ترین SEM (۰/۷۷۷) در روش گریتر پاتلا؛ و در شکستگی‌های تیبیا بهترین ICC (۰/۸۶۰) و پایین‌ترین   SEM(۰/۶۰۲) در روش مالئول توبرکل مشاهده شد. در مورد فمور، در روش گریترپاتلا ۶۴% موارد، در الکرانون انگشت پنجم ۹۳% و در روش گریتر اپی‌کندیل در تمامی موارد؛ و در مورد تیبیا، در روش مالئول مدیال ۴۰/۹% موارد، در الکرانون متاکارپ ۳۷/۳% ، و در روش پرتونگاری در ۶۵/۰۶% موارد اندازه تخمین زده شده میله بزرگ‌تر از اندازه استفاده شده بود. 

نتیجه‌گیری: بهترین تخمین از اندازه میله داخل کانالی در شکستگی فمور با روش گریتر تروکانتر تا پاتلا و در مورد تیبیا با روش مالئول مدیال توبرازیته به دست آمد. لیکن هیچ یک از روش‌های امتحان شده، کاملا مناسب نبودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Preoperative Methods for Intramedullary Nail Length Measurement and Determination of the Best Method for Estimation in Femur and Tibia Fractures

نویسندگان [English]

  • Alireza Saied, MD
  • Afshin Ahmadzadeh Heshmati, MD
  • Amir Reza Sadeghifar, MD
  • Ali Okati, MD

چکیده [English]

Background: Tibia and femur fractures are among the most common fractures and intramedullary nailing is the standarad treatment. This study was performed to determine the best preoperative method for estimating the intramedullary nail length.

Methods: In a cross sectional study, 82 patients with tibia and 25 patients with femur shaft fracture were studied in a training center of Kerman-Iran. The estimated preoperative intramedullary nail length and the length of used nail at operation were compared. The measurment methods for femur fractures were greatrer trochanter-patella, greater trochanter-lateral epicondyle and olecranon-fithe finegr tip; and for tibia fractures were medial malleolus-tuberosity, intact leg radiogram and olecranon fifth metacarp were assessed. Data was assesed by statistical methods.

Results: Almost all of the examined methods showed "good" interobserver and intraobserver reliability. In femur fracture, the greater to patella method showed the best ICC (0.876) and the lowest SEM (0.777). In tibia fracture, best ICC (0.860) and the lowest SEM (0.602) were for medial malleolus tubercle method. For femur fractures, 64% of the measurements in greater to patella, 93% in olecranon fifth finger, 100% of greater to epicondyle methods; and for tibia fractures 40.9% in medial malleolus tubercle, 37.3% of olecranon metacarp and 65.06% of radiogram method were larger than the nail used at operation.

Conclusions: The best method for estimation of nial length was medial malleolus to tuberosity for tibia fractures, and greater to patella method for femur fractures; however none of the examined methods was found completely suitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intramedullary Nailing
  • Fracture fixation
  • Internal
  • Femoral fractures
  • Tibial Fractures