نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده

خلاصه

پیش زمینه: جراحان ارتوپدی تلاش می کنند که بهترین جایگزین را برای ترمیم استخوان پیدا کنند. اتوگرافتهای استخوانی هنوز بعنوان استاندارد طلایی مطرح هستند. از غضروف خرد شده گوش خرگوش و سگ در ترمیم استخوان استفاده شده است در این مطالعه از غضروف انتهای دنده گاو و خرگوش در ترمیم استخوان خرگوش استفاده می شود.

مواد وروش کار: در این مطالعه از 20 عدد خرگوش بالغ با وزن تقریبی 2 کیلوگرم استفاده شد. خرگوش ها به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. قطعه استخوانی از استخوان رادیوس برداشته شد. در گروه اول (N=5) در محل نقیصه غضروف دنده گاو قرار داده شد. در 5 خرگوش دیگر در گروه دوم (N=5) در محل نقیصه غضروف دنده خرگوش قرار داده شد. در گروه سوم (گروه کنترل خالی)، (N=5) هیچ ماده ای قرار داده نشد. نهایتا در گروه چهارم (گروه اتوگرفت)، (N=5) قطعه برش خورده سر جای خود قرار داده شد و پوست و عضلات بخیه شد.

رادیوگرافها از دست خرگوش ها بعد از عمل و در روزهای 14، 28 ،42 و 56 در نمای جانبی تهیه شد. نمونه برداری از استخوان جهت ارزیابی هیستوپاتولوژی در هفته هشتم انجام گرفت. رادیوگراف ها و نمونه ها از لحاظ میزان جوش خوردگی، فعالیت استخوان سازی و دوباره شکل پذیری مورد بررسی آماری قرار گرفت.

یافته ها: از نظر بررسی رادیولوژی در روز 56 گروه اتوگرفت استخوانی به شکل معناداری از گروه کنترل خالی و گروه غضروف خرگوش و گروه غضروف گوساله بهتر عمل کرده بود.واز نظر هیستوپاتولوژی گروه کنترل خالی نسبت به گروه اتوگرفت استخوانی و گروه غضروف آلوگرفت  و گروه غضروف زنوگرفت  ضعیف­تر عمل کرده بود.

نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بود که هم گروه آلوگرفت و هم گروه زنوگرفت در حد اتوگرفت استخوانی در ترمیم نقیصه ایجاد شده خوب عمل کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of allogenic and xenogenic cartilage graft on bone defect healing in rabbit model

نویسندگان [English]

  • Amin Bigham-Sadegh
  • Siavash Sharifi
  • Iraj Karimi
  • Ahmad Oryan
  • Mina Maleki

چکیده [English]

Background:  Orthopedic surgeons are trying to find best substitutes for bone grafting in human and veterinary medicine. Bone autografts are still as a golden standard in comparison with other bone grafts. Diced ear cartilage from dog and rabbit have been used on bone healing previously, in the present study effects of rabbit and bovine rib cartilages will evaluated in bone healing of rabbit bone defect model. 

Method: In this study, 20 adult rabbits weighing approximately 2 kg were used. The rabbits were randomly divided into 4 groups. The bone segment was removed from the mid radial bone. In the first group (N = 5) in the gap segement of bovine rib cartilage was implanted. In the second group (N = 5) in the gap, segement of rabbit rib cartilage was implanted. In the third group (empty control group), (N = 5) the defect was left without implantation. Finally, the fourth group (autograft Group), (N = 5) the defect was filled with a same harvested bone. The skin and muscles were sutured routinely. X-rays were taken on 14th , 28th , 42nd  and 56th postoperative days.

Result and conclusion: After 8 weeks bone samples were taken from healed area for for histopathological evaluation. The results of our study indicate allogenic and xenogenic cartilage acted almost like autograft groups and were better than empty group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone healing
  • autogenous cartilage
  • xenogenous cartilage
  • rabbit model