نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

10.22034/ijos.2020.121302

چکیده

پیش‌زمینه:. «بوروز» (bruise) در ام‎آرآی استخوان یک تغییر سیگنال در مغز استخوان است و می‎تواند ناشی از ادم، خونریزی یا شکستگی ترابکول‎های استخوانی باشد. تحلیل دقیق محل «بوروز» می‎تواند الگوی آسیب را مشخص کند و بینش بهتری در مورد ضایعات ساختارهای داخلی همراه در زانو فراهم نماید. در این پژوهش، رابطه بین رخداد، محل و شدت درد با «بوروز» استخوان بررسی شد.

مواد و روش‎ها:  در این مطالعه آینده‌نگر، ۲۲ بیمار (۲۰ مرد، ۲ زن) با «بوروز» استخوان ایزوله به دنبال ترومای حاد زانو در یک مرکز درمانی بررسی شدند. برای نمره درد بیماران، از مقیاس بینایی درد (VAS) و برای محاسبه حجم «بوروز» در ام‎آرآی، از بردار سه بعدی A×B×C استفاده شد. با  نرم افزار تحلیل تصاویر، شدت «بوروز» در مقطع کرونال بر حسب پیکسل تعیین شد و رابطه بین شدت درد و توزیع محل «بوروز» محاسبه گردید.

یافته‎ها: بین سن و شدت درد بیماران؛ و همچنین بین محل «بوروز» و محل حداکثر شدت درد رابطه معنی‌داری وجود نداشت ( p < /em>≥۰/۰۵). میانگین حجم «بوروز» در بیماران ۸/۷۷±۸/۱۲ سانتی‌متر مربع و میانگین شدت درد ۱/۷۸±۴/۶۳ بود و بین این دو متغیر ارتباط معنی‎داری وجود نداشت. میانگین شدت «بوروز»، ۱۷۶/۴±۴۲/۴۷ پیکسل و میانگین شدت درد ۱/۷۸±۴/۶۳  بود، یعنی با افزایش شدت «بوروز» استخوان، شدت درد نیز افزایش یافت.

نتیجه‎گیری: یافته‌های این مطالعه نشان دادند شدت ادم حاد استخوانی، موثرترین عامل در افزایش شدت درد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Correlation of Bone Bruise and Patients Pain after Acute Knee Injury

نویسندگان [English]

  • Fardin Mirzatolouei, MD
  • Nasrin Navaeifar, MD
  • Ali Tabrizi, MD
  • Shiva Ghayuor, MD

چکیده [English]

Background: Bone bruise is a signal change in MRI and could be the result of bleeding or edema with microfractures in trabecular bone system. Analysis of the location of bone bruise could be a clue for mechanism of trauma. Awareness of pattern, severity and location of bone bruise and pain gives a better understanding of its nature and the related concomitant injuries. In this research the relation between pain and its severity with bone bruise is investigated.

Methods: In a prospective study, 22 patients (20 males, 2 female) with mean age of 34 years old and with isolated bone bruise after a knee trauma was studied in a trauma center in Urmia, Iran. Patients scored their pain using Visual Analogue Scale (VAS). For volumetric calculation of bone bruise we used A*B*C vectors multiplication and for severity of bone bruise we used software that measures the resotution of pictures. The locations of bone bruise were also determined and recorded. Finally, the relationship between these parameters and patients’ pain were statistically analyzed.

Results: The mean pain score were 4.40±1.56 in males and 7±2.82 in females. Mean bone bruise intensity was 176.4±42.47. There was no relationship between patient's age and pain severity. There was also no significant correlation between volume or location of bone bruise and severity of pain score (p < /em>≥.05). The mean bone bruise volume was 8.77±8.12 and the mean pain sc ore was 4.63±1.78.

Conclusions: Among the multiple characteristics of bone bruise, the intensity has the most direct correlation with severity of pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bruise
  • Bone
  • knee
  • Trauma
  • Magnetic resonance imaging