نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

10.22034/ijos.2020.121300

چکیده

پیش‎زمینه: در زمینه تأثیر وجود یا عدم وجود تاندون پالماریس لانگوس بر قدرت چنگش و نیشگون، بررسی‌هایی انجام شده و تأثیر وجود فلکسور سطحی پنجم دست بر قدرت چنگش نیز مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر وجود یا عدم وجود همزمان و همچنین حالت‎های مختلف کالبدشناسی پالماریس لانگوس و تاندون فلکسور پنجم بر قدرت چنگش و نیشگون بود.

مواد و روش‎ها: در یک مطالعه مقطعی، ۵۲۳ داوطلب و به عبارت دیگر ۱۰۴۶ دست بررسی شد. هر دست، از نظر وجود یا عدم وجود تاندون‎های پالماریس لانگوس و فلکسور سطحی پنجم و احتمال وابستگی تاندون‎های فلکسور سطحی چهارم و پنجم معاینه گردید. سپس قدرت چنگش و نیشگون با دستگاه دینامومتر جامر اندازه‎گیری ‎شدند.

یافته‎ها: وجود یا عدم وجود پالماریس لانگوس برروی قدرت چنگش، و وجود یا عدم وجود فلکسور سطحی بر قدرت چنگش و نیشگون تاثیر نداشتند. تاثیر وجود تاندون پالماریس لانگوس بر قدرت نیشگون، از نظر آماری معنی‌دار بود (۲۵/۳۸ پوند در دست‎های دارای تاندون در مقابل ۲۴/۴۳ پوند در دست‎های بدون تاندون) (p < /em>=۰/۰۳). قدرت چنگش و نیشگون در مردان بیش از زنان (۰/۰۰۰۱>p < /em>)، و در سمت راست بیشتر از سمت چپ بود (۰/۰۱۳=p < /span>)  .

نتیجه‎گیری: به نظر می‎رسد نداشتن تاندون پالماریس لانگوس احتمالاً باعث کاهش قدرت نیشگون دست می‎شود، در حالی که داشتن یا نداشتن تاندون پالماریس بر قدرت چنگش و داشتن یا نداشتن فلکسور پنجم بر قدرت چنگش و نیشگون تأثیر ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Effect of Variations of Palmaris Lngus Tendon and Fifth Superficial Flexor Digitorum on Pinch and Grip Strength

نویسندگان [English]

 • Alireza Saied, MD
 • Mohammadreza Baneshi, PhD
 • Afshin Heshmaty, MD
 • Amir Reza Sadeghifar, MD
 • Saman Ghiassi
 • Ali Okati, MD

چکیده [English]

Background: There have been investigations on the effect of absence or presence of Palmaris longus tendon on pinch and grip strength of the hand. In the same way the effect of presence of fifth superficial flexor digitorum on grip strength of the hand has been investigated. The aim of the present study was to assess the combined effect of these anatomical variations on pinch and grip strength.

Methods: In a cross sectional study, 1046 hands in 523 volunteers were enrolled. Each hand was assessed for the presence or absence of palmaris longus tendon and also variations of fifth superficial flexor digitorum function. Then the grip and pinch power of the hands were measured with Jammar Dynamometer.

Results: Presence or absence of Palmaris longus had no effect on grip strength of the individuals. In the same way, variations of fifth superficial flexor digitorum function had no effect on the grip and pinch strengths. But the positive and statistically significant effect of presence of palmaris longus on pinch strength (25.38 in hands with palmaris present v/s 24.43 in hands without it) was evident (p < /em>=.03). Grip and pinch powers were higher in men compared to women (p < /em><.0001) and in right compared to left hands (p < /em>=.013).

Conclusions: Based upon the findings of the present study, it seems that absence of palmaris longus tendon is associated with a reduction in pinch strength, but has no effect on grip strength and the variations of fifth superficial flexor digitorum have no effect on pinch and grip strengths. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pinch strength
 • Grip
 • Tendon
 • Hank
 • Anatomic variation