نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

10.22034/ijos.2020.121299

چکیده

پیش‎زمینه: انحراف به خارج شست پا، شایع‎ترین دفورمیتی‎ پا می‌باشد و با تغییر راستای انگشتان و تغییر در مرکز فشار کف پا و قدرت تعادل فرد همراه است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر کاربرد پدهای سیلیکونی بین‌انگشتی در وضعیت تعادلی و بیومکانیکی مبتلایان به این دفورمیتی بود.

مواد و روش‎ها: مطالعه از نوع شبه تجربی بود و برروی ۲۴ فرد مبتلا به انحراف به خارج شست پا در یک بیمارستان آموزشی تهران انجام شد. اطلاعات مربوط به نوسانات مرکز فشار کف پا، ازطریق صفحه نیروی BERTEC جمع‎آوری گردید. سنجش تعادل با دو آزمون TUG و FR انجام شد. نوسانات مرکز فشار در دو مرحله بدون استفاده از پد و با استفاده از پد به مدت ۱۵ ثانیه بررسی گردید و متغیرهای جابه‎جایی مرکز فشاردر جهت جلویی ـ پشتی، داخلی‌ـ خارجی، طول مسیر طی شده مرکز فشار، سرعت جابه‎جایی مرکز فشار و سطح نوسان وضعیتی به‎دست آمد. داده‌ها با روش‌های آماری بررسی شدند

یافته‎ها: استفاده از پد بین‌انگشتی در جابه‎جایی مرکز فشار در جهت جلویی‌ـ پشتی، داخلی‌ـ خارجی، سطح نوسان وضعیتی، سرعت جابه‎جایی مرکز فشار و طول مسیر مرکز فشار تاثیر نداشت (p < /span>≥۰/۰۵)؛ اما نتایج آزمون‌های تعادلی را بهبود بخشید (p < /span><۰/۰۵)

نتیجه‎گیری: استفاده از پد بین‌انگشتی باعث تغییر در جابه‎جایی مرکز فشار کف پا و مقادیر سرعت، سطح نوسان وضعیتی و طول مسیر جابه‎جایی مرکز فشار کف پا دچار انحراف به خارج شست پا نمی‎شود، اما در بهبود نتیجه آزمون‎های تعادلی موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Toe Spacer Orthosis on Balance and Change in Center of Pressure in Old-Age Hallux Valgus

نویسندگان [English]

 • Mohammad Karim Golnari, MS 1
 • Amir Hossein Kahlaee, PhD 2
 • Abbas Rahimi, PhD
 • Seyyed Mahdi Tabatabaee, Ms 1
 • Jandark Eghlidi, MS 1
 • Ali Asghar Jamehbozorgi, MS 1

چکیده [English]

Background: Hallux valgus is one of the most prevalent deformities which causes changes in the center of pressure (COP) and standing balance. This paper looks at the mechanical changes of spacer pads used for such a deformity.

Methods: In this quasi experimental study, 24 people suffering from hallux valgus were reffered to a trainig hospital in Tehran, Iran. A Bertec force plate was used to collect data related to COP parameters. The balance tests of TUG and FR were used to evaluate the changes in balance. The tests were done without and with toe spacers in a 15 second period of time and the COP displacement in anteroposterior and mediolateral directions and also the path length of COP displacement, velocity of COP displacement and confidence ellipse of the COP were measured. The data were analyzed using statistical tests.

Results: Using the toe spacers did not cause a significant change in displacement of COP in anteroposterior and  mediolateral directions, confidence ellipse, velocity of COP displacement and the path length of COP displacement (p < /em>≥.05). But the change in the results of FR and TUG tests was significant (p < /em><.05).

Conclusions: Using the toe spacers in hallux valgus causes no significant changes in COP displacement, path length, velocity and confidence ellipse, but shows improvement in results of balance tests in elderly suffering from hallux valgus deformity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hallux valgus
 • Orthotic devices
 • balance test
 • Geriatrics
 • foot