نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

10.22034/ijos.2020.121298

چکیده

مقدمه: پارگی تاندون از آسیب‌های متداول می‌باشد. علی‌رغم درمان جراحی تاندون آسیب دیده، نتایج حاصل مطلوب نبوده و در بهترین حالت، تاندون ترمیم یافته، تقریبا نیمی از خواص مکانیکی را بعد از مدتی به‌دست می‌آورد. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر ژل پلاکتی زنولوگوس بر روند ترمیم و مقایسه آن با ژل پلاکتی اتولوگوس در مدل حیوانی خرگوش بود.

مواد و روش‌ها: ۴۵ خرگوش بالغ در محدوده سنی ۷ ماه تا ۱ سال به ۳ گروه اتولوگ، زنولوگ و شاهد تقسیم شدند. بعد از قطع تاندون خم کننده سطحی انگشتان و بخیه به روش مایر، ۰/۵ سی سی ژل پلاکتی اتولوگ یا زنولوگ - بسته به گروه مربوطه - در محل تزریق شد. در گروه شاهد هیچ ماده‎ای تزریق نشد. در روزهای ۷، ۱۴ و۲۱ پنج حیوان از هر گروه معدوم و تاندون آنها برداشته شد. سپس آزمایش بیومکانیک و هیستوپاتولوژیک بر روی آنها انجام گردید. نتایج حاصل از نظر آماری بررسی شدند.

یافته‌ها: در فاکتورهای بیومکانیکی سه گروه، در روز۷ و ۲۸ تفاوت آماری معنی‌دار مشاهده شد .این فاکتورها در گروه اتولوگ و زنولوگ بهتر از گروه شاهد و در گروه اتولوگ بهتر از گروه زنولوگ بود. از نظر فاکتورهای هیستوپاتولوژی اختلاف آماری معنی‌دار بین گروه‌های اتولوگ و شاهد و همچنین اتولوگ و زنولوگ در میزان بلوغ فیبروبلاست‌ها در هفته‌های مختلف مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: ژل پلاکتی زنولوگ روند مثبتی بر روند ترمیم دارد، اما اثر آن بهتر از ژل پلاکتی اتولوگ نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison between the Effects of Autologous and Zenologous Platelet-Rich Plasma Gel in Tendon- Injury Healing in Rabbit

نویسندگان [English]

  • Iraj Karimi, PhD
  • Amin Bigham-Sadegh, PhD
  • Ahmad Oryan, PhD
  • Zohre Rahmani, DVM

چکیده [English]

Background: Rupture of tendons is a common injury. The outcome of surgical repair of injured tendon is often unsatisfactory.  At best, the restored tendon is about half of its initial mechanical properties. In this study the effect of zenologous and autologous platelet gel were compared in rabbit model.

Methods: 45 rabbits in the age range of 7 months to 1 year old were divided into autologous, zenologous and control groups. Superficial digital flexor tendon was cut transversely and then sutured with Mayer stitch pattern. Then 5cc of either aotologous or zenologous platelet gel was injected to the incision area. The control group had no material injection. On 7th, 14th, and 28th post-operative days, five rabbits of each group were euthanized and tendons were harvested for histopathological and biomechanical evaluations. The results were analyzed statistically.

Results: Biomechanical factors were significantly superior in the autologous and zenologous groups than the control group. In histopathological examination the autologous groups showed a significant difference in fibroblast maturation in all the tested weeks. The collagen fiber alignment at 7th postoperative day and collagen accumulation on 7th and 28th postoperative days were superior in autologous compared with zenologous and control groups.

Conclusions: Utilization of zenologous platelet gel has a positive effect on tendon healing, but not as good as autologous platelet gel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood platelets
  • Autologous transplantation
  • Tendon Injury
  • Rabbit