نویسندگان

بیمارستان نمازی و دنا، شیراز

10.22034/ijos.2020.121276

چکیده

پیش‎زمینه: بیماری ترومبوآمبولیک (TED) پس از آرتروپلاستی کامل زانو به‎ندرت در ایران رخ می‎دهد. در این مطالعه، بروز ترومبوز وریدی در بیماران مبتلا به آرتروز مفصل زانو که با جایگزینی زانو در جنوب ایران درمان شده بودند، بررسی گردید.مواد و روش‎ها: در یک مطالعه آینده‌نگر «بررسی موردها» طی یک سال، تعداد ۱۰۰ آرتروپلاستی کامل زانو برای احتمال ایجاد ترومبوز وریدی توسط ارزیابی بالینی و سونوگرافی رنگی داپلر قبل از عمل و ۲ ماه بعد از عمل و همچنین توسط ارزیابی بالینی یک سال پس از عمل جراحی مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران در این مطالعه به‎طور تصادفی وارفارین یا انوگزاپارین پروفیلاکسی دریافت کردند.یافته‎ها: در مجموع ۷۷ زن و ۲۳ مرد با میانگین سنی ۶۷ سال (۸۲-۵۲ سال) وارد مطالعه شدند. متوسط افت هموگلوبین ۲/۷ گرم با وارفارین و ۳/۳ با انوگزاپارین  مشاهده شد. هیچ موردی از ترومبوز، آمبولی ریوی، خونریزی، سندرم ترومبوتیک یا همارتروز عمده مشاهده نشد.نتیجه‎گیری: ایجاد ترومبوز وریدی در بیماران استئوآرتریت زانو که تعویض مفصل زانو می‎شوند به خوبی با وارفارین یا انوگزاپارین قابل پیشگیری است. خونریزی با انوگزاپارین نسبت به وارفارین پس از عمل بیشتر مشاهده می‎شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thromboembolic Disease after Knee Arthroplasty is Rare in Southern Iran

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossain Shahcheraghi, MD, FRCS(C)
  • Mahzad Javid, MD
  • Mohammad Arasteh, MD xArasteh, MD

چکیده [English]

Background: Thromboembolic disease (TED) after knee arthroplasty occurs infrequently in Iran. The aim of this study was to examine the incidence of TED in patients with osteoarthritis undergoing knee replacement in Southern Iran while on prophylaxis.Methods: In a prospective case series study from January to December 2012, 100 consecutive total knee arthroplasty (TKA) candidates were evaluated for TED by clinical evaluation and doppler sonography preoperatively and 2 months postoperatively and by clinical evaluation one year after surgery. The patients in this study randomly received either warfarin or enoxaparin prophylactically.Results: A total of 77 women and 23 men with mean age of 67 years (52-82 years) entered the study. The average hemoglobin drop of 2.7 g with warfarin and 3.3 with enoxaparin was observed. No case of TED, pulmonary embolus (PE), major bleeding, post-thrombotic syndrome, or hemarthrosis was observed.Conclusions: No clinically significant DVT was found using either enoxaparin or warfarin prophylaxis after TKA in Southern Iran. Relatively excessive postoperative bleeding was observed, particularly with enoxaparin.The article is published online in Journal of Orthopaedics, 01/2014: 12(2):86-91 and is available online at www.sciencedirect.comjournal homepage: www.elsevier.com/locate/jorCopyright 2014 by Professor P K Surendran Memorial Education Foundation. Publishing Services by Reed Elsevier India Pvt. Ltd. All rights reserved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Venus thromboembolism
  • Warfarin
  • Enoxaparin
  • Total knee replacement