نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

10.22034/ijos.2020.121272

چکیده

پیش زمینه: سایش و گسیختگی در دیسک بین مهره‎ای و مفاصل فاست گردن در صورت علامت‎دار بودن، عدم جواب به درمان‎های غیرجراحی به آزادسازی نخاع گردنی و فیوژن مهره‎ها نیازمند هستند. این گزارش، تجربه‌ای از جراحی سائیدگی مهره‎های گردنی است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی نتایج درمان جراحی اسپوندیلوآرتروپاتی گردن یا ساییدگی مهره‌های گردنی بود.مواد و روش‎ها: در یک مطالعه مقطعی ۷۵ بیمار (۴۰ مرد، ۳۵ زن) مبتلا به آرتروز مهره‎های گردنی که بین سال‎های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ در دو بیمارستان اردبیل تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، به صورت گذشته‎نگر با پیگیری سه ماهه (۱ تا ۳ ماه) بررسی شدند. میانگین سنی بیماران (۱۴/۴±۵۲/۳) بیماران از طریق پرونده یا تماس تلفنی جمع‎آوری شد و مورد تحلیل آماری قرار گرفت. بهبود علایم عصبی و رضایت بیماران براساس معیارهای «دیداری درد» و  «اُودُم» اندازه‎گیری شدند.یافته‎ها: در ۶۷ بیمار (۸۹/۳%) عمل جراحی با رویکرد جلویی و گذاشتن «کِیج» و در ۸ بیمار (۱۰/۷%) درمان با رویکرد پشتی انجام شده بود. بیشترین سطح درگیری (۳۳ بیمار، ۴۴%) C5-C6  بود و ۴۳% بیماران (۳۳ نفر) رضایت کامل داشتند. عارضه آسیب نخاعی در یک مورد و دررفتگی گرافت در یک مورد مشاهده شد.نتیجه‌گیری: بیماران جراحی شده برای اسپوندیلوآرتروپاتی گردن در کوتاه مدت، میزان رضایت‌مندی و بهبودی بالایی از عمل جراحی داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surgical Results of Cervical Spondiloarthropathy

نویسندگان [English]

  • Behzad Skandaroghli, MD
  • Firooz Amani, MD
  • Paria Jalili, MD

چکیده [English]

Background: Wear and failure in inter-vertebral discs and facet joints with certain radiographical properties are called “cervical spondilosis”. The aim of this study was to evaluate the surgical results of neck spondiloarthrophaty.Methods: A cross-sectional study was done on 75 patients (40 male, 35 female) with neck spondiloarthropathy referring to two hospitals in Ardebil-Iran from 2008 to 2012. The mean age of patients was 52.3±14.4 years old. A part of data was extracted from patient’s files and another part was gathered by telephone call. The data was analyzed by statistical methods. Improvement of neurological symptoms and patient satisfaction were measured with “Visual analogue scale” (VAS) and Odom scale.Results: The majority received anterior surgery and “cage” implantation (89.3%) and 8 (10.7%) of patients received posterior release and fusion. 43% of patients were highly satisfied. Maximum involvement level in 33 cases (44%) was C5- C6 level.Conclusions: High level of satisfaction and improvement in early stage is possible in cervical spondyloarthropathy surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intervertebral disc
  • Spondiloarthropathy
  • Cervical vertebrae
  • Surgery