نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

10.22034/ijos.2020.121271

چکیده

پیش‎زمینه: پارگی روتاتورکاف یکی از علل عمده درد و ناتوانی در شانه به‎خصوص در افراد بالای ۶۰ سال می‎باشد. در سال‎های اخیر به‎دلیل عوارض ناشی از درمان‎های آرتروسکوپی و تا حدودی عدم امکان ترمیم با گره‎های قوی و قابل اطمینان، تمایل به انجام جراحی باز بیشتر شده است. هدف از این مطالعه، بررسی نتایج پارگی روتاتورکاف با روش جراحی باز و ایجاد یک سطح برای اتصال تاندون بود.مواد و روش‎ها: در یک مطالعه مقطعی، ۱۴ بیمار (۸ زن، ۶ مرد) با میانگین سنی ۱۴/۰۴±۵۷/۹۴ سال که کاندید عمل جراحی پارگی روتاتورکاف بودند، به‎وسیله دو پرسشنامه «آزمون ساده شانه» (SST ) و «جراحان شانه و زانوی آمریکا» برای بررسی عملکرد شانه ارزیابی شدند. این پرسشنامه‎ها توسط یک پزشک ارتوپد قبل و بعد از انجام جراحی انجام ‎شد.یافته‎ها: میانگین پرسشنامه SST قبل از جراحی ۱۰/۱۷، و پس از جراحی در مدت ۶ و ۹ ماه به ترتیب ۱۰/۶۷ و ۱۰/۸۱ بود و میانگین نمره قبل از جراحی به‎طور معناداری کمتر از نمرات پس از جراحی بود (p < /em>=۰/۰۲۶). میانگین نمره پرسشنامه قبل از جراحی ۴۲/۸۲ و ۶ و ۹ ماه پس از جراحی به‎ترتیب ۴۷/۹۵ و ۵۷/۴۳ بود و میانگین نمره بعد از جراحی به‎طور معناداری کمتر از نمره قبل از جراحی بود (p < /em>=۰/۰۲۵).نتیجه گیری: جراحی شانه همراه را ترمیم روتاتور کاف در افراد با پارگی تاندون بسیار موثر می‌باشد و پس از عمل جراحی بهبود عملکرد و کاهش درد حاصل می‌گردد. استفاده از روش ایجاد سطح به جای شیار، و بخیه داخل استخوانی به جای انکور سوچور موفقیت آمیز می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clinical Outcome of Open Repair of Large and Massive Rotator Cuff Tear

نویسندگان [English]

  • Amirreza Sadeghifar, MD
  • Morteza Hashemiyan, MD
  • Jamasb Moghaddam, MD

چکیده [English]

Background: Rotator cuff tear is one of the major causes of shoulder pain and disability especially in over 60 year old age people. The problems with arthroscopic repair and also failure to repair with strong and valuable sutures in massive tears have increased the trend towards open surgery. This study was done to assess repair of rotator cuff tear by open surgery.Methods: In this cross-sectional study, 14 candidates (8 female, 6 male) for rotator cuff surgery, were assessed for shoulder function by the use of ASES and SST scoring systems, before and after surgery, by the same observing orthopaedic surgeon.Results: Mean age of patients was 57.94±14.04 years old. The mean SST score before surgery and 6 and 9 months after surgery were 10.17, 10.67 and 10.81, respetively with a significant post-operative improvement (p < /em>=.026). The mean ASES score before surgery, 6 and 9 months post surgery were 42.82, 47.95 and 57.43, respectively showing significant improvement after surgery (p < /em>=.025).Conclusions: The open surgical repair of rotator cuff tear is effective and shoulder function improves and pain decreases significantly. This is with the technique of constructing a surface, rather than making a trough, and also using of interoseous suture rather than anchor suture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotator Cuff
  • shoulder
  • Treatment outcome
  • Surgery