نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات ترمیم اعصاب

10.22034/ijos.2020.121270

چکیده

پیش‎زمینه: الکتروپوراسیون سلول به منظور برداشت نسج سرطانی مورد علاقه محققین قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه، استفاده از الکتروپوراسیون در آسیب‌های عصب جهت ترمیم بدون شکل‌گیری نوروما بود.مواد و روش‎ها: در یک مطالعه آزمایشگاهی، عصب‌های سیاتیک ۳۸ موش صحرایی بریده شد و ترمیم آنها در سه گروه با روش‌های درمانی مختلف بررسی شد. شانزده موش «الکتروپوراسیون»، ۱۶ موش «برش» دریافت کردند، و ۶ موش گروه کنترل هیچ الکتروپوراسیونی دریافت نکردند. ترمیم و شکل‌گیری احتمالی نوروما با شاخص میکروسکوپی، و عملکرد حرکتی با شاخص عملکرد سیاتیک (SFI) ارزیابی شدند.یافته‌ها: در هفته اول، شاخص عملکرد عصب سیاتیک، آسیب کامل عصب در سه گروه نشان داد. در گروه «الکتروپوراسیون»، از هفته دوم به بعد، در شاخص عملکردی سیاتیک بهبود معنی‎دار حاصل شد؛ و با گذشت چهار هفته، گروه بین دو گروه «الکتروپوراسیون» و کنترل تفاوت معنی‎داری وجود نداشت. از هفته پنجم شاخص عملکردی سیاتیک گروه «الکتروپوراسیون» به حالت طبیعی (برابر با موش سالم) ‎رسید. این شاخص در گروه «برش» هیچ‎گاه به حد طبیعی نرسید.نتیجه‌گیری: کاربرد الکتروپوراسیون در آسیب عصب سیاتیک موش صحرایی، بهبود کامل عملکرد عصب ایجاد می‎کند و می‎تواند برای درمان نورومای سر راهی عصب، مفید باشد.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Electroporation on Sciatic Nerve of the Rat (A Primary Report on an Animal Study)

نویسندگان [English]

  • Reza Shahryar Kamrani, MD 1
  • Ahmad Mohebbi Ashtiani, MD 1
  • Shayan Abdollah Zadegan, MD 1
  • Mohammad Hossein Nabian, MD 1
  • Masoumeh Firouzi, PhD 2

چکیده [English]

Background: Electroporation of cells for cancer ablation has gained popularity. The aim of this study was to evaluate the effect of electroporation in nerve injury and neuroma formation.Methods: In an experimental study, the sciatic nerves cut in 38 rats and the repair was studied by dividing them in 3 groups each group receiving a different treatment. Sixteen rats received electroporation, 16 received end-to-end repair, and 6 “control” rats received no electroporation. The repair and possible formation of neuroma was evaluated by light-microscopy and the function of the nerve was assessed with sciatic functional index (SFI).Results: Complete nerve injury was demonstrated by SFI in the 3 groups, in the first-week evaluation. After 2 weeks, significant recovery of function was seen in the electroporation group and in 4 weeks it was similar to control group. This group reached normal SFI in 5 weeks. The cut and repaired group never reached a normal SFI.Conclusions: The electroporation in the sciatic nerve of rat produces complete functional improvement after nerve injury and possibly could be useful for treating symptomatic neuromas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electroporation
  • Sciatic nerve
  • Neuroma
  • Rat
  • Peripheral nerve injury