نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 شیراز، ایران

10.22034/ijos.2020.121265

چکیده

پیش‎زمینه: تخریب گیرنده‎های درد اطراف کشکک با الکتروکوتری به‎طور معمول در تعویض مفصل زانو انجام می‎شود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر آن بر روی غضروف بود.مواد و روش‎ها: در یک کارآزمایی بالینی، ۲۰ خرگوش که به دو دسته ده‎تایی (مورد و شاهد) تقسیم شدند و گروه مورد تحت عمل جراحی و آرتروتومی از طریق سمت داخل کشکک قرار گرفت. در گروه مورد، تخریب اعصاب با الکتروکوتری به عمق یک میلی‎متر در فاصله ۳ میلی‎متری از اطراف کشکک انجام شد. در گروه شاهد، الکتروکوتری انجام نشد. دامنه حرکت مفصل، بررسی ماکروسکوپی با استفاده از سیستم امتیازدهی «اوتربریج»، و بررسی بافت‎شناسی بعد از ۱۲ هفته انجام شد.یافته‎ها: در نهایت ۹ خرگوش مورد و ۸ خرگوش شاهد بررسی شدند. سه خرگوش در حین مطالعه مردند. دامنه حرکت مفصل کامل در تمام خرگوش‎ها دیده شد. از نظر سیستم امتیازدهی «اوتربریج» (۰/۰۰۲=p < /em>)، تجمع سلول‎ها (۰/۰۱۶=p < /em>)، کاهش ماتریکس (۰/۰۰۴=p < /em>) و تجمع کندروسیت‎ها (۰/۰۰۸=p < /em>) تفاوت معنی‌داری مشاهده شد.نتیجه‎گیری: تخریب غضروف ممکن است به‎دنبال الکتروتری دیده شود، بنابراین الکتروکوتری به‎طور معمول پیشنهاد نمی‎شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Electrocauterization Around Patella on its Cartilage

نویسندگان [English]

  • Niloofar Namazi, MD 1
  • Fereydoon Mojtahed Jaberi, MD 1
  • Sara Pakbaz, MD 1
  • Amir-Reza Vosooghi, MD 1
  • Mehrad Mojtahed Jaberi, MD 2

1

2

چکیده [English]

Background: Destruction of pain receptors around patella by electrocauterization is commonly used during total knee arthroplasty. Its effect on cartilage was the goal of this survey.Methods: In a clinical trail study, 20 rabbits, divided into two equality sized groups (experimental-control) and experimental group underwent surgery via medial parapatellar arthrotomy of the knee joint. Electrocauterization denervation at a depth of 1 mm and a distance of 3 mm from border of patella performed in the cases animals. No patellar denervation was done in the control group. Range of motion of joint, macroscopic evaluation using modified outerbridge score, and histopathologic scoring were assessed after twelve weeks. Results: Finally, nine cases and eight control animals were included due to death of three animals. Full range of motion was seen in all rabbits. Statistically significant difference in outerbridge score (p < /em>=.002), cellularity (p < /em>=.016), loss of matrix (p < /em>=.004), and clustering of chondrocytes (p < /em>=.008) were obtained.Conclusions: Cartilage destruction may be the result of electrocauterization of patellar rim. So, routine electrocauterization should be discouraged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arthroplasty
  • knee
  • Patella
  • Cartilage
  • Electrocauterization