نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121264

چکیده

پیش‌زمینه: مطالعات اندکی شیوع دژنراسیون دیسک بین مهره‌ای در نوجوانان بدون علامت بالینی را بررسی کرده‌اند. در این تحقیق، شیوع تغییرات دژنراتیو در ام‎آرآی در نوجوانان بدون علامت و عوامل جمعیت‌شناسی موثر بر آن بررسی گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، دیسک‌های ناحیه لومبار ۸۴ نوجوان سنین ۱۸-۱۲ سال که با شکایت از مشکلات کمری به یک مرکز درمانی تهران مراجعه نمودند، با ام‎آرآی مطالعه شدند. تغییرات دژنراتیو در سطوح مختلف بررسی و ویژگی‌های جمعیت‌شناسی بین دو گروه با و بدون تغییرات دژنراتیو مقایسه گردید. به‌علاوه تاثیر این تغییرات بر کیفیت زندگی نوجوانان با استفاده از پرسشنامه SF-36 ارزیابی شد.یافته ها: در مجموع ۲۵/۷% از دیسک‌ها دچار تغییرات دژنراتیو بودند. شیوع این تغییرات در سطوح مختلف، متفاوت و در  دنبال آن L5-S1 به میزان  ۳۶/۹%  بیشترین و L1-L2 به میزان ۵/۹% کمترین بود. میانگین سنی افراد دچار تغییرات دژنراتیو بطور معناداری بالاتر بود (۰/۰۰۵=p < /em>). در این مطالعه جنس و توده شاخص بدنی (BMI) در بروز تغییرات دژنراتیو تاثیر نداشتند. وجود این تغییرات تنها در سطح L3-L4 با کاهش نمرات سلامت جسمی، روانی و کلیSF-36  همراه بود و در سایر سطوح تاثیری نداشت.نتیجه گیری: بروز تغییرات دژنراتیو در ستون فقرات کمری از سنین پایین و در نوجوانی آغاز می شود و علامت بالینی مشخص و تاثیری بر کیفیت زندگی ندارد. توده شاخص بدنی تاثیری بر دژنراسیون دیسک بین مهره ای در نوجوانان ندارد اما سن بالاتر با افزایش احتمال دژنراسیون دیسک همراه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Incidence of Degenerative Changes in Lumbar Intervertebral Disk in Asymptomatic Adolescents

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ameri Mahabadi, MD 1
  • Hasan Ghandehari, MD 1
  • Mahyar Chehrazi, MD 1
  • Farshad Safdari, MSc 2

چکیده [English]

Background: There are limited studies regarding the incidence of degenerative changes in asymptomatic adolescents. This study investigated the incidence of these changes in MRI and demographic factors affecting the presence of these changes.Methods: In a cross-sectional study, lumbar intervertebral disks of 84 asymptomatic adolescents aged between 12-18 years were evaluated using MRI in a educational training center in Tehran, Iran. The presence of degenerative changes in different levels was evaluated and demographic characteristics were compared between those with and without degenerative changes. The effects of these changes on mental and physical health were investigated using SF-36.Results: In total, 25.7% of disks were degenerated. The incidence of these changes was different in different levels. The incidence of degenerative changes was highest in L4-L5 level (45.2%) followed by L5-S1 (36.9%) and lowest in L1-L2 (5.9%). The mean of age of subjects with degenerative changes was significantly higher (p < /em>=.005). Gender and body mass index (BMI) had no effect on incidence of degenerative changes. The presence of these changes decreased the physical, mental and total score of SF-36 only at L3-L4 level, but not in other levels.Conclusions: The degenerative changes in lumbar disks occur at earlier ages and have no symptoms. These changes do not affect the quality of life. BMI has no role in development of degenerative changes in adolescents but increased age is associated with increased risk of disk degeneration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intervertebral disc degeneration
  • Adolescent
  • Lumbar vertebrae
  • Quality of Life
  • Incidence