نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

10.22034/ijos.2020.121256

چکیده

پیش‎زمینه: تعیین میزان چرخش قطعه فمور در تعویض مفصل زانو، بخصوص در زانوهای با واروس شدید اهمیت زیادی دارد. دو روش معمول تعیین چرخش قطعه فمور، استفاده از خط خلف لقمه‎ای ران (posterior condylar line) و محور بین‌لقمه‎ای (transepicondylar arthroplasty) می‌باشد. در این مطالعه میزان چرخش در بیماران مبتلا به واروس شدید، با دو روش مقایسه گردید.مواد و روش‎ها: در یک مطالعه گذشته نگر، ۴۲ بیمار با واروس شدید به‎طور تصادفی در دو گروه TEA (گروه ۱) و PCL (گروه 2) قرار گرفتند و میزان چرخش قطعه فمورال در گروه ۱ با روش PCL در گروه ۲ با روش تعیین گردید. میزان خوردگی کندیل مدیال فمور حین عمل ثبت شد. بعد از ۱۲ماه برای بیماران سی‎تی‎اسکن انجام و زاویه بین حد خلفی کندیل فلزی پروتز فمور و محور بین کندیل در دو گروه اندازه‎گیری شد. میزان خمیدگی زانو در دو گروه مقایسه گردید. پس از یک سال پرسشنامه «وُومک» برای دو گروه تکمیل و نتایج مقایسه شدند. یافته‎ها: در هر دو گروه جنس زن غالب بود (۸۱% در گروه 1 ، ۸۵/۷% در گروه ۲). خوردگی قابل توجهی در کندیل مدیال فمور در دو گروه وجود نداشت. میزان نمره پرسشنامه «وُومک» در گروه یک ۱۷/۵۱±۷۱/۴ و در گروه دو ۱۵/۴۸±۷۲/۰۷ (۰/۹=p < /em>) و میزان چرخش به خارج با محاسبه زاویه پیچ‌خوردگی کندیل در گروه یک ۱/۷۴±۳/۳۵ و در گروه دو ۱/۷±۱/۹ بود (۰/۰۰۹=p < /em>).  نتیجه‎گیری: علی‎رغم عدم پیچ‎خوردگی کندیل مدیال فمور، استفاده از TEA چرخش به خارج بیشتری را نسبت به PCL در بیماران واروس شدید ایجاد می‎کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Femoral Component Rotation after Total Knee Arthroplasty in Cases with Severe Varus deformity: Comparing Transepicondylar Axis reference points with Posterior Condylar Line

نویسندگان [English]

  • Fardin Mirzatolouei, MD
  • Majid Mohseni Kabir, MD

چکیده [English]

Background: Perfect rotational positioning of femoral component in total knee arthroplasty is mandatory for good outcome, particularly in knees with severe varus. Posterior condylar line (PCL) and transepicondylar axis TEA are the two current methods used to determine the appropriate rotational positioning of femoral component. The aim of this study was to compare the accuracy of femoral component rotation after TKA, using either PCL or TEA reference points. Methods: In a retrospective study, 42 consecutive TKA candidates with severe varus knees were divided into two groups: In group I posterior condylar line, and in group II transepicondylar axis was considered as the primary landmark for rotational positioning. Erosion of medical femoral condylar was recorded in millimeters. One year after operation all the patients underwent CT scan and the angles between TEA and PCL of the prosthesis was meausured. The degree of knee flexion and also WOMAC scores were recorded. Results : The female gender was prominent in both groups (81% in group 1, 85.7% in group II). There was no significant femoral condylar erosion in either group. The mean Womac score in group 1 was 71.4±17.51 and 72.07±15.48 in group II (p < /i>=.9). The degree of external rotation according to condylar twisting angle was 3.35±1.74 in group 1 and 1.9±1.7 in group 2 (p < /i>=.009). Conclusions: In severe Knee-varus deformity, TEA landmark gives more external rotation position for femoral component, despite of lack of significant erosion in femoral condyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total knee replacement
  • Genu Varum
  • Femur
  • rotation
  • knee