نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121255

چکیده

پیش‎زمینه: استفاده از روش «انتها به کنار» در ترمیم عصب به‌تدریج مورد قبول جراحان ترمیمی قرار گرفته و به تازگی از چسب و بخیه به جای بخیه تنها برای ترمیم عصب استفاده می‌شود. در این مقاله دو روش «بخیه» و «چسب و بخیه» مقایسه شدند.مواد و روش‎ها: در یک مطالعه تجربی، ۳۰ موش از نژاد ویستار به سه گروه (هرگروه شامل ۱۰موش) تقسیم شدند. در گروه اول عصب فیبولار از قسمت پرکسیمال قطع و قسمت انتهایی آن به‎وسیله بخیه به «کنار» عصب تیبیال وصل گردید. در گروه دوم موش عصب فیبولار از قسمت پرکسیمال قطع و قسمت انتهایی به‎وسیله بخیه و چسب به‎صورت «انتها به کنار» به عصب تیبیال وصل شد. در گروه سوم عصب فیبولار از قسمت پرکسیمال قطع گردید و هیچ‎گونه عمل دیگری انجام نشد. هر ۳ گروه بعد از ۴ ماه ارزیابی شدند.یافته‎ها: بعد از ۴ ماه در گروه اول و دوم بازیابی حرکت اندام تحتانی ایجاد شد ولی در گروه سوم هیچ‎گونه بازیابی در حرکت اندام ایجاد نشد. تعداد اکسون‎های بازسازی شده در گروه دوم بیشتر، و زمان جراحی در گروه دوم نسبت به گروه اول کوتاه‎تر بود.نتیجه‎گیری: ترمیم عصب به شیوه «انتها به کنار» با بخیه و چسب از نظر زمان و رشد اکسون نسبت به روش ترمیم با بخیه بهتر می‎باشد و در مقایسه با قطع عصب بدون ترمیم «انتها به کنار» نتایج بهتری دارد. لذا در موارد ضروری می‎توان از روش «انتها به کنار» استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of “Suturing with” “Suturing and glue” in Branches of Rat's Sciatic Nerve Using “End to Side” Technique

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Hosseinian, MD
  • Atusa Gharib, MD
  • Javad Sahebi, MD
  • Mohsen Khandaghi, MD

چکیده [English]

Background: Sutures and glue are the commonly used techniques in peripheral nerve repair with controversies in the results of experimental researches studying either technique. This experimental study aimed at evaluation of the axonal regeneration after end-to-side nerve repair with glue and suture in rats.Methods: In an experimental study, 30 male Wistar rats were divided into three groups: group 1 (n=10) were submitted to fibular nerve transection with end-to-side nerve anastomosis using sutures alone group 2 (n=10) were submitted to fibular transection with end-to side nerve anastomosis using sutures and cyanacrylate glue in the lateral surface of an intact tibial nerve and group 3 (n=10), were submitted to surgery without repair (control group). At the end of the study (after 16 weeks) period, the three groups were evaluated by "walking track", and posterior morphometrical analysis.Results: At the end of the study, the mean weight of the groups had increased. The functional tests showed difference in the walking track analysis in groups 1 and 2, with important recovery in group 2 in walking pattern, while group 3 showed no function. Histological comparison showed no statistically significant difference between group 1 and 2, regarding the count of regenerated axons in the site of nerve repair. The number of regenerated axons, however, was more in group 2. The surgical time in group 3 was shorter than groups 1 and 2.Conclusion: End-to-side nerve repair using glue presented better results than suture following transection of fibular nerve in the rat experimental model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nerve tissue
  • Peroneal nerve
  • Tibial nerve
  • Cyanoacrylates
  • Rats