نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10.22034/ijos.2020.121251

چکیده

پیش زمینه: ترومای انگشت یکی از آسیب‌های شایع ارتوپدی می‌باشد که می‌توان از طریق بی‌حسی موضعی مورد بررسی و درمان قرار داد. روش مرسوم بی‌حسی موضعی همان بلوک دیجیتال است که اعصاب دیجیتال انگشت را در دو طرف بی‌حس می کند. هدف از این مطالعه مقایسه روش کمتر شناخته شده بی‌حسی یعنی بلوک دیجیتال ترانس‌تکال با روش مرسوم می‌باشد.مواد و روش‌ها: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی آینده‌نگر از آبان ۸۴ لغایت شهریور ۸۵ بر روی بیماران مراجعه کننده به یک مرکز درمانی که به نحوی به علت آسیب یکی از انگشت‌ها نیاز به عمل جراحی پیدا کرده بودند، صورت گرفت. در هر یک از بیماران یکی از دو روش به صورت تصادفی اعمال شد و بیماران در دو گروه 50 نفری قرار گرفتند. این دو گروه از نظر زمان بی‌حسی و نیاز به بی‌حسی مجدد یا استفاده از روش دیگر بی‌حسی مقایسه شدند.یافته‌ها: متوسط زمان بی‌حسی (دوام بی‌حسی) در گروه اول با روش بلوک ترانس‌تکال  ۳۴/۱۲ دقیقه و در گروه دوم با روش بلوک مرسوم ۳۳/۴۸دقیقه بود و بین آنها تفاوت معنی داری وجود نداشت. در گروه اول در هیچ موردی نیاز به بی‌حسی مجدد یا کمکی (از نظر میزان بی‌حسی نه زمان بی‌حسی) نبود ولی در گروه دوم، ۵ مورد نیاز به بی‌حسیمجدد یا کمکی پیدا و بین آنها تفاوت آماری معنی‌داری وجود داشت (۰/۰۵).نتیجه‌گیری: روش بلوک ترانس‌تکال با توجه به نیاز به حجم کمتر لیدوکائین، تعداد تزریق کمتر، یکسان بودن زمان بی‌حسی و ایجاد بی‌حسی مؤثرتر (به گونه‌ای که نیاز به استفاده از روش‌های دیگر بی‌حسییا تزریق مجدد بی‌حسی نبود) و احتمال آسیب شریانی عصبی در روش مرسوم، جایگزین مناسبی برای روش مرسوم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Transthecal (Pulley) Digital Block and Traditional Digital Block for Anesthesia of the Finger

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dehghani, MD
  • Arsalan Mahmoodian, MD
  • Abolghasem Zarezadeh, MD

چکیده [English]

Background: Finger injuries are very common and the majority can be treated under digital block anesthesia. Traditional digital block is one of the most commonly blocks performed by care providers in several medical fields. There is another less known method, Transthecal (Pulley) block, in which local anesthesia is injected into the flexor tendon sheat. This manuscript compares the effectivenss of these two techniques.Methods: A prospective randomized clinical trial was performed comparing Transthecal pulley block with digital block anesthesia in terms of length of achieved anesthesia and possible need for supplemental anesthesia. 100 consecutive patients who required surgery for their finger injuries randomly received Traditional digital block or Transthecal pulley block. The achieved finger anesthesia was assessed in terms of time and need for additional medication.Results: The mean achieved anesthesia was 34.2 minutes in Transthecal and 33.8 minutes in digital blocks. A repeat infiltration of local anesthesia became necessary in 5 instances in the Traditional digital block and none in Transthecal technique.Conclusions: Because of fewer needs for repeat local anesthetic injection, and lesser risk of neurovascular bundle damage, Transthecal block is suggested as a more suitable local block for finger surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nerve block
  • LOCAL ANESTHESIA
  • Fingers