نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

10.22034/ijos.2020.121232

چکیده

 پیش زمینه: تظاهرات بالینی نیمه دررفتگی کشکک به صورت احساس دررفتگی و تست وحشت مثبت است. استئوتومی فالکرسن جراحی شناخته شده‌ای برای نیمه دررفتگی کشکک است. اطلاعات اندکی از تغییرات تست وحشت بعد از انجام جراحی فالکرسن در دسترس است. هدف از این مطالعه بررسی نتایج عمل جراحی فالکرسن در بیماران مبتلا به نیمه دررفتگی کشکک و پیگیری کوتاه مدت تست وحشت بعد از انجام این عمل است.مواد و روش‌ها: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی انجام شد. از ۱۸ بیمار که تحت عمل جراحی فالکرسن قرار گرفتند، ۱۲ بیمار (۹ زن و ۳ مرد) برای مصاحبه، معاینه و انجام رادیولوژی وارد مطالعه شدند. میانگین سن بیماران ۳۸/۳ (۶۰-۲۸) سال و میانگین زمان پیگیری ۱۰ ماه (۱۸-۶ ماه) بود. شدت تست وحشت، عملکرد زانو و معیارهای رادیولوژی بیماران، قبل و بعد از عمل جراحی اندازه‌گیری شدند. برای ارزیابی تست وحشت از «مقیاس دیداری درد» (VAS) «درجه‌بندی درد بریستول» برای بررسی عملکرد زانو از «مقیاس فالکرسن» و برای بررسی رادیولوژیک زاویه کشککی رانی خارجی از منظره مرچانت استفاده شد.یافته‌ها: نتایج ۸ بیمار خوب و عالی، سه بیمار متوسط و ۱ بیمار بد بود. نمره فالکرسن از میانگین ۴۸/۷۵ به ۷۱/۶ افزایش یافت و با این نمره در ۸ بیمار نتایج عملکرد رضایت‌بخش بود. میانگین نمره درد بریستول در تست وحشت از ۷/۳ به ۴/۱ کاهش یافت و در ۳ بیمار تست وحشت تغییر نکرد. میانگین VAS تست وحشت از ۷/۵ به ۵/۱۶ کاهش یافت. یکی از بیماران دچار محدودیت حرکتی قابل توجه گشت.نتیجه‌گیری: عمل جراحی فالکرسن در بیماران مبتلا به نیمه دررفتگی کشکک، در صورت انتخاب صحیح بیمار، می‌تواند باعث بهبود عملکرد زانو و کاهش درد شود ولی اشکال در راستای کشکک به‌طور کامل و آناتومیک اصلاح نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knee Function and Patellar Apprehension Test after Fulkerson Operation (Short-Term Follow-up)

نویسنده [English]

  • Fardin Mirzatolouie, MD

چکیده [English]

Background: Recurrent patellar subluxation is clinically manifested by slippage of patella and positive apprehension test. Fulkerson osteotomy of tibial tubercle is a well-known surgery for this type of patellar malalignment. Little data is available for changes of apprehension test after Fulkerson operation. The goal of this survey was assessment of Fulkerson surgery for patellar instability and its effect on apprehension test.Methods: In a clinical trial study, 12 patients (9 females, 3 males) with mean age of 38.3 years (28-60 years) underwent tibial tubercle osteotomy for symptomatic patellar subluxation. Mean follow-up time was 10 months (6-18 months). The pre and post operative assessment of change in “apprehension test”, knee function and radiographic changes were respectively evaluated by visual analog scale (VAS) and with Bristol pain score, Fulkerson scoring and lateral pattelo-femoral angle or Merchant view.Results: The results in 8 patients were excellent or good, 3 fair and one poor. Eight cases believed the surgery had been effective. The Fulkerson score of 48.75 improved to 71.6, while Bristol pain score of 7.3 decreased to 4.1 and VAS for apprehension test of 7.5 decreased to 5.16. The “Apprehension test” did not change in 3 patients, and one case developed significant limitation of motion.Conclusions: Fulkerson tibial tubercle osteotomy in selected patients improves knee function and decreases pain in short-term, but does not improve patellar alignment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patella
  • Bone malalignment
  • knee
  • Osteotomy